سخنرانیهای مرحوم دکتر شریعتی
Published November 27, 2020
Episodes 67

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دوستان عزیز سلام همانطور که می بینید بعضی از سخنرانی های بارگذاری شده کیفیت مطلوبی ندارند. تعداد قابل توجهی از سخنرانی هایی که در اختیار داشتم هم کیفیت پایین تری داشتند و آنها را اصلا بارگذاری نکردم. اگر نسخه با کیفیتی از سخنرانیها (چه آنهایی که اینجا دیده نمی شوند چه آنهایی که با کیفیت پایین بارگذاری شده اند) را در اختیار دارید یا می توانید کیفیت فایلهای موجود را ارتقا دهید لطفا با من تماس بگیرید: [email protected]

Available Episodes

2020-06-11
حسین، وارث آدم-قسمت اول
2020-06-11
حسین، وارث آدم-قسمت دوم
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت اول
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت دوم
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت سوم
2020-06-23
فاطمه، فاطمه است - قسمت دوم
2020-06-23
فاطمه، فاطمه است - قسمت اول
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت چهارم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت سوم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت دوم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت اول
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت سوم
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت دوم
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت اول
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت سوم
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت دوم
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت اول
2020-07-05
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت دوم
2020-07-05
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت اول
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت سوم
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت دوم
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت اول
2020-07-10
نیایش
2020-07-13
انتظار عصر حاضر از زن مسلمان
2020-07-16
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت دوم
2020-07-16
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت اول
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت چهارم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت سوم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت دوم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت اول
2020-08-01
پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت دوم
2020-08-01
1-3پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت اول
2020-08-06
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت دوم
2020-08-06
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت اول
2020-08-07
علی تنهاست
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت سوم
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت دوم
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت اول
2020-08-22
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت دوم
2020-08-22
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت اول
2020-08-24
آری، اینچنین بود برادر
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت چهارم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت سوم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت دوم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت اول
2020-08-28
شهادت - قسمت سوم
2020-08-28
شهادت - قسمت دوم
2020-08-28
شهادت - قسمت اول
2020-08-30
پس از شهادت
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول
2020-09-19
تاریخ و ارزش آن در اسلام
2020-09-30
چه نیازی است به علی
2020-10-08
فلسفه تاریخ در اسلام
2020-10-16
کنفرانس مسجد الجواد - 2
2020-10-16
کنفرانس مسجد الجواد - 1
2020-10-30
هجرت و تمدن 3
2020-10-30
هجرت و تمدن 2
2020-10-30
هجرت و تمدن 1
2020-11-03
میلاد پیامبر - 1
2020-11-14
میلاد پیامبر 2 - آپلود مجدد
2020-11-27
تمدن و تجدد
2020-11-27
تمدن و تجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 3 - آپلود مجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 2 - آپلود مجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 1 - آپلود مجدد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-11
حسین، وارث آدم-قسمت اول
2020-06-11
حسین، وارث آدم-قسمت دوم
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت اول
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت دوم
2020-06-11
مسؤولیت شیعه بودن-قسمت سوم
2020-06-23
فاطمه، فاطمه است - قسمت دوم
2020-06-23
فاطمه، فاطمه است - قسمت اول
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت چهارم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت سوم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت دوم
2020-06-24
تشیع علوی، تشیع صفوی - قسمت اول
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت سوم
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت دوم
2020-06-25
روشنفکر و مسوولیت او در جامعه - قسمت اول
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت سوم
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت دوم
2020-07-03
از کجا آغاز کنیم - قسمت اول
2020-07-05
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت دوم
2020-07-05
پدر، مادر، ما متهمیم - قسمت اول
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت سوم
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت دوم
2020-07-07
نقش انقلابی یاد و يادآوران تاریخ تشیع - قسمت اول
2020-07-10
نیایش
2020-07-13
انتظار عصر حاضر از زن مسلمان
2020-07-16
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت دوم
2020-07-16
علی، حقیقتی برگونه اساطیر - قسمت اول
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت چهارم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت سوم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت دوم
2020-07-18
شیعه، یک حزب تمام - قسمت اول
2020-08-01
پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت دوم
2020-08-01
1-3پیام امید به روشنفکر مسؤول - قسمت اول
2020-08-06
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت دوم
2020-08-06
علی، بنیانگذار وحدت اسلامی - قسمت اول
2020-08-07
علی تنهاست
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت سوم
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت دوم
2020-08-14
انتظار، مذهب اعتراض - قسمت اول
2020-08-22
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت دوم
2020-08-22
حر، انسانی در انتخاب فاجعه یا فلاح - قسمت اول
2020-08-24
آری، اینچنین بود برادر
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت چهارم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت سوم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت دوم
2020-08-26
علی و حیات بارورش پس از مرگ - قسمت اول
2020-08-28
شهادت - قسمت سوم
2020-08-28
شهادت - قسمت دوم
2020-08-28
شهادت - قسمت اول
2020-08-30
پس از شهادت
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت سوم
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت دوم
2020-09-01
قاسطین، مارقین، ناکثین - قسمت اول
2020-09-19
تاریخ و ارزش آن در اسلام
2020-09-30
چه نیازی است به علی
2020-10-08
فلسفه تاریخ در اسلام
2020-10-16
کنفرانس مسجد الجواد - 2
2020-10-16
کنفرانس مسجد الجواد - 1
2020-10-30
هجرت و تمدن 3
2020-10-30
هجرت و تمدن 2
2020-10-30
هجرت و تمدن 1
2020-11-03
میلاد پیامبر - 1
2020-11-14
میلاد پیامبر 2 - آپلود مجدد
2020-11-27
تمدن و تجدد
2020-11-27
تمدن و تجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 3 - آپلود مجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 2 - آپلود مجدد
2021-08-12
هجرت و تمدن 1 - آپلود مجدد

Latest Episode