سفر سینما
Category TV & Film
Published March 16, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اجازه بدهید به ریشه‌های سینما رجوع کنیم - رنه کلر ۱۹۲۷ بی شک دسامبر ۱۸۹۵ اغاز یک حرکت نبود، بلکه یک نقطه بسیار مهم برای ادامه یک حرکت بود، رویایی که جان گرفته بود و حرکتش دیگر ازحالت مقطع و سکته‌وار در گوشه و کنار دنیا، تبدیل به ایستادن شده بود، ایستادنی که با لنگرهای زیادی همراه بود، اما اتفاق به واقع افتاده بود و به سمت رشد در حرکت و ما قراره این قصه حرکت رو برای شما نقل کنیم. اینجا سینما اعتبار دارد.

Available Episodes

2021-03-16
معرفی پادکست سفر سینما - قسمت صفر
2021-05-25
قسمت یک - اختراع دوربین لومیرها
2021-07-15
قسمت دو - پیشگامان دوربین و تلاش‌های اولیه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-16
معرفی پادکست سفر سینما - قسمت صفر
2021-05-25
قسمت یک - اختراع دوربین لومیرها
2021-07-15
قسمت دو - پیشگامان دوربین و تلاش‌های اولیه

Latest Episode