سلامت روان
Published April 22, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست توسط انجمن علمی روانپزشکان ایران برای ارتقای دانش عموم درباره سلامت روان ایجاد شده است.

Available Episodes

2021-03-15
سوگ طبیعی
2021-04-07
سوگ و شیوع کرونا
2021-06-25
راهکارهای کمک به فرد سوگوار
2021-06-25
سوگ پیچیده

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-15
سوگ طبیعی
2021-04-07
سوگ و شیوع کرونا
2021-06-25
راهکارهای کمک به فرد سوگوار
2021-06-25
سوگ پیچیده

Latest Episode