سندمن شو | Sandman Show
Category Entertainment
Published February 24, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یه تاک شو با آدمهای معمولی و داستان های جذابشون

Available Episodes

2020-05-15
چرا سندمن؟
2020-05-25
آینه سیاه تکنولوژی - مهمان: طه حسین نژاد
2020-06-10
زندگی در لحظه - مهمان: رضا آقایی
2020-06-24
توسعه فردی - مهمان: سپهر صمدوند
2020-07-30
بی مقدمه و بی پرده - مهمان: پوریا تاجیک
2020-08-30
نقطه سبز - مهمان: سمیرا ارجمندی
2020-10-09
تبعیض معکوس - مهمان: متین جلوانی
2020-11-09
هجرت - مهمان: مریم رحیمی
2020-12-30
اختلال هورمونی - مهمان: عارف جنتیان
2021-02-24
وسواس فکری - مهمان: بردیا برجسته نژاد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-15
چرا سندمن؟
2020-05-25
آینه سیاه تکنولوژی - مهمان: طه حسین نژاد
2020-06-10
زندگی در لحظه - مهمان: رضا آقایی
2020-06-24
توسعه فردی - مهمان: سپهر صمدوند
2020-07-30
بی مقدمه و بی پرده - مهمان: پوریا تاجیک
2020-08-30
نقطه سبز - مهمان: سمیرا ارجمندی
2020-10-09
تبعیض معکوس - مهمان: متین جلوانی
2020-11-09
هجرت - مهمان: مریم رحیمی
2020-12-30
اختلال هورمونی - مهمان: عارف جنتیان
2021-02-24
وسواس فکری - مهمان: بردیا برجسته نژاد

Latest Episode