سوم ژانویه
Category Business
Published March 20, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست با محیطی تعاملی وباز به زبان ساده در مورد مفاهیم و کاربرد های بلاکچین صحبت میکنیم.

Available Episodes

2020-10-17
January third S01 E01
2020-10-24
سوم ژانویه فصل1-قسمت2
2020-10-31
سوم ژانویه فصل1-قسمت3
2020-11-07
سوم ژانویه فصل1-قسمت4
2020-11-15
سوم ژانویه فصل1-قسمت5
2020-11-21
سوم ژانویه فصل1-قسمت6
2020-11-28
سوم ژانویه فصل1-قسمت7
2020-12-05
سوم ژانویه فصل1-قسمت8
2020-12-12
سوم ژانویه فصل1-قسمت9
2020-12-19
سوم ژانویه فصل1-قسمت10
2020-12-26
سوم ژانویه فصل1-قسمت11
2021-01-02
سوم ژانویه فصل1-قسمت12
2021-01-09
سوم ژانویه فصل1-قسمت13
2021-01-16
سوم ژانویه فصل1-قسمت14
2021-01-23
سوم ژانویه فصل1-قسمت15
2021-01-30
سوم ژانویه فصل1-قسمت16
2021-02-06
سوم ژانویه فصل1-قسمت17
2021-02-13
سوم ژانویه فصل1-قسمت18
2021-02-20
سوم ژانویه فصل1-قسمت19
2021-02-27
سوم ژانویه فصل1-قسمت20
2021-03-06
سوم ژانویه فصل1-قسمت21
2021-03-13
سوم ژانویه فصل1-قسمت22
2021-03-20
سوم ژانویه فصل1-قسمت23

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-17
January third S01 E01
2020-10-24
سوم ژانویه فصل1-قسمت2
2020-10-31
سوم ژانویه فصل1-قسمت3
2020-11-07
سوم ژانویه فصل1-قسمت4
2020-11-15
سوم ژانویه فصل1-قسمت5
2020-11-21
سوم ژانویه فصل1-قسمت6
2020-11-28
سوم ژانویه فصل1-قسمت7
2020-12-05
سوم ژانویه فصل1-قسمت8
2020-12-12
سوم ژانویه فصل1-قسمت9
2020-12-19
سوم ژانویه فصل1-قسمت10
2020-12-26
سوم ژانویه فصل1-قسمت11
2021-01-02
سوم ژانویه فصل1-قسمت12
2021-01-09
سوم ژانویه فصل1-قسمت13
2021-01-16
سوم ژانویه فصل1-قسمت14
2021-01-23
سوم ژانویه فصل1-قسمت15
2021-01-30
سوم ژانویه فصل1-قسمت16
2021-02-06
سوم ژانویه فصل1-قسمت17
2021-02-13
سوم ژانویه فصل1-قسمت18
2021-02-20
سوم ژانویه فصل1-قسمت19
2021-02-27
سوم ژانویه فصل1-قسمت20
2021-03-06
سوم ژانویه فصل1-قسمت21
2021-03-13
سوم ژانویه فصل1-قسمت22
2021-03-20
سوم ژانویه فصل1-قسمت23

Latest Episode