سکوت بره‌ها | Sokoote Barreha
Published December 15, 2020
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر قسمت از پادکست سکوت بره‌ها، رویا و فرهاد در مورد یکی از تابوهای فرهنگی/اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند.

Available Episodes

2019-01-08
قسمت اول: سوپراستارها و تئاترهای لاکچری
2019-02-14
قسمت دوم: بچه‌های واقعی در فضای مجازی
2019-03-15
قسمت سوم: بازی سفیدها یا سیاه بازی
2019-04-15
قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون
2019-05-15
قسمت پنجم: نقدی علیه منتقدان
2019-06-15
قسمت ششم: پورن یا سوپر، بودن یا نبودن
2019-07-15
قسمت هفتم: چس‌ناله یا اندوه هنری
2019-08-15
قسمت هشتم: خیانت یا جنایت در روابط مدرن
2019-09-15
قسمت نهم: رابطه‌ی هنرمند و مخاطب، انگل‌وار یا طلب‌کارانه
2019-10-15
قسمت دهم: من یک بچه باز هستم
2019-11-15
قسمت یازدهم: خوش شانس‌ها به بهشت نمی‌روند
2019-12-15
قسمت دوازدهم: مرگ بر مرگ
2020-01-15
قسمت دوازدهم + یک: خرافات خر است
2020-02-15
قسمت چهاردهم: پریود مردان علیه زنان پریود
2020-03-15
قسمت پانزدهم: با همو از هم جداییم: کرونا
2020-04-15
قسمت شانزدهم: مدیتیشن مُد یا مود؟
2020-05-15
قسمت هفدهم: هم نامهربونه، هم آفت جونه
2020-06-15
قسمت هجدهم: از فانتزی جنسی تا فتیش
2020-07-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت اول
2020-07-15
قسمت نوزدهم: گیاه‌خواران گوشت‌خواران را بدرید
2020-08-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت دوم
2020-08-15
قسمت بیستم: لکه‌ی ننگ
2020-09-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت سوم
2020-09-15
قسمت بیست و یکم: هیس! دخترها فریاد می‌زنند...
2020-10-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت چهارم
2020-10-15
قسمت بیست و دوم: بُکش و خوشگلم کن!
2020-11-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت پنجم
2020-11-15
قسمت بیست و سوم: مردونگی به ریش و سبیله
2020-12-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت ششم
2020-12-15
قسمت بیست و چهارم: اعدام باید گردد!
2021-01-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت هفتم
2021-01-15
قسمت بیست و پنجم: موفقیت در سه سوت!
2021-02-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت هشتم
2021-02-15
قسمت بیست و ششم: پختگان تاریخ
2021-03-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم
2021-03-15
قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده
2021-04-15
قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!
2021-05-15
قسمت بیست و نهم: رنگین کمان
2021-06-15
قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-01-08
قسمت اول: سوپراستارها و تئاترهای لاکچری
2019-02-14
قسمت دوم: بچه‌های واقعی در فضای مجازی
2019-03-15
قسمت سوم: بازی سفیدها یا سیاه بازی
2019-04-15
قسمت چهارم: مرز قانون‌های بی‌قانون
2019-05-15
قسمت پنجم: نقدی علیه منتقدان
2019-06-15
قسمت ششم: پورن یا سوپر، بودن یا نبودن
2019-07-15
قسمت هفتم: چس‌ناله یا اندوه هنری
2019-08-15
قسمت هشتم: خیانت یا جنایت در روابط مدرن
2019-09-15
قسمت نهم: رابطه‌ی هنرمند و مخاطب، انگل‌وار یا طلب‌کارانه
2019-10-15
قسمت دهم: من یک بچه باز هستم
2019-11-15
قسمت یازدهم: خوش شانس‌ها به بهشت نمی‌روند
2019-12-15
قسمت دوازدهم: مرگ بر مرگ
2020-01-15
قسمت دوازدهم + یک: خرافات خر است
2020-02-15
قسمت چهاردهم: پریود مردان علیه زنان پریود
2020-03-15
قسمت پانزدهم: با همو از هم جداییم: کرونا
2020-04-15
قسمت شانزدهم: مدیتیشن مُد یا مود؟
2020-05-15
قسمت هفدهم: هم نامهربونه، هم آفت جونه
2020-06-15
قسمت هجدهم: از فانتزی جنسی تا فتیش
2020-07-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت اول
2020-07-15
قسمت نوزدهم: گیاه‌خواران گوشت‌خواران را بدرید
2020-08-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت دوم
2020-08-15
قسمت بیستم: لکه‌ی ننگ
2020-09-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت سوم
2020-09-15
قسمت بیست و یکم: هیس! دخترها فریاد می‌زنند...
2020-10-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت چهارم
2020-10-15
قسمت بیست و دوم: بُکش و خوشگلم کن!
2020-11-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت پنجم
2020-11-15
قسمت بیست و سوم: مردونگی به ریش و سبیله
2020-12-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت ششم
2020-12-15
قسمت بیست و چهارم: اعدام باید گردد!
2021-01-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت هفتم
2021-01-15
قسمت بیست و پنجم: موفقیت در سه سوت!
2021-02-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت هشتم
2021-02-15
قسمت بیست و ششم: پختگان تاریخ
2021-03-01
حرف۲۰۲۰ - قسمت نهم
2021-03-15
قسمت بیست و هفتم: سنّت مدرن شده
2021-04-15
قسمت بیست و هشتم: هنر معمولی بودن!
2021-05-15
قسمت بیست و نهم: رنگین کمان
2021-06-15
قسمت سی‌ام: تلخی بی‌پایان...

Latest Episode