سیف کست | safecast
Category Business
Published April 28, 2021
Episodes 37

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اولین پادکست فارسی زبان HSE

Available Episodes

2020-09-18
مدیریت HSE پیمانکاران
2020-09-18
جلسات جعبه ابزاری
2020-09-23
مدیریت دیداری
2020-09-23
مدیریت عملکرد + معرفی نرم افزار POWER BI
2020-09-23
مدیریت ریسک- قسمت اول
2020-09-23
برنامه ریزی استراتژیک در HSE
2020-09-23
مدیریت تغییر
2020-09-23
منظر چرخه عمر
2020-09-23
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
2020-09-23
مدیریت صلاحیت ها
2020-09-23
یکپارچگی سرمایه
2020-09-23
فضای بسته
2020-09-23
مدیریت ریسک – قسمت دوم
2020-09-23
معرفی سیف کست و اهداف آن
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش اول
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش دوم
2020-09-23
درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند
2020-09-23
مطالعات بازار
2020-09-23
مدیریت دانش
2020-09-23
مدیریت شرایط اضطراری – مانورهای زیست محیطی
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش سوم
2020-09-23
مدیریت ریسک – قسمت سوم
2020-09-23
سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری LOTO
2020-09-23
حادثه قطار نیشابور – قسمت اول
2020-09-23
حادثه قطار نیشابور – قسمت دوم
2020-09-23
حادثه کشتی سانچی
2020-11-17
PSSR-Final
2020-12-05
EDITION-2-INVESTIGATION
2020-12-20
FINAL MP3
2021-02-02
مدیریک ریسک-قسمت چهارم- تکنیکها
2021-02-20
اپیزود پنجم فصل سوم خودمراقبتی روانشناختی
2021-04-11
خطرات گاز H2S
2021-04-28
اپیزود هفتم- فصل سوم- الزامات قانونی
2021-05-28
فصل سوم- اپیزود هشتم-طرح باربرداری
2021-06-25
فصل3-اپیزود9-ایمنی مخازن ذخیره
2021-06-25
فصل3-اپیزود9-ایمنی مخازن ذخیره
2021-08-10
فصل سوم، اپیزود دهم - مدیریت شرایط اضطراری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-18
مدیریت HSE پیمانکاران
2020-09-18
جلسات جعبه ابزاری
2020-09-23
مدیریت دیداری
2020-09-23
مدیریت عملکرد + معرفی نرم افزار POWER BI
2020-09-23
مدیریت ریسک- قسمت اول
2020-09-23
برنامه ریزی استراتژیک در HSE
2020-09-23
مدیریت تغییر
2020-09-23
منظر چرخه عمر
2020-09-23
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
2020-09-23
مدیریت صلاحیت ها
2020-09-23
یکپارچگی سرمایه
2020-09-23
فضای بسته
2020-09-23
مدیریت ریسک – قسمت دوم
2020-09-23
معرفی سیف کست و اهداف آن
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش اول
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش دوم
2020-09-23
درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند
2020-09-23
مطالعات بازار
2020-09-23
مدیریت دانش
2020-09-23
مدیریت شرایط اضطراری – مانورهای زیست محیطی
2020-09-23
امداد و کمک های اولیه – بخش سوم
2020-09-23
مدیریت ریسک – قسمت سوم
2020-09-23
سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری LOTO
2020-09-23
حادثه قطار نیشابور – قسمت اول
2020-09-23
حادثه قطار نیشابور – قسمت دوم
2020-09-23
حادثه کشتی سانچی
2020-11-17
PSSR-Final
2020-12-05
EDITION-2-INVESTIGATION
2020-12-20
FINAL MP3
2021-02-02
مدیریک ریسک-قسمت چهارم- تکنیکها
2021-02-20
اپیزود پنجم فصل سوم خودمراقبتی روانشناختی
2021-04-11
خطرات گاز H2S
2021-04-28
اپیزود هفتم- فصل سوم- الزامات قانونی
2021-05-28
فصل سوم- اپیزود هشتم-طرح باربرداری
2021-06-25
فصل3-اپیزود9-ایمنی مخازن ذخیره
2021-06-25
فصل3-اپیزود9-ایمنی مخازن ذخیره
2021-08-10
فصل سوم، اپیزود دهم - مدیریت شرایط اضطراری

Latest Episode