سینما رکس
Category News
Published May 31, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

.سینما رکس برنامه‌ای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی‌ست که توسط شما شهرستانی‌ها در راستای مرکززدایی با لهجه و گویش‌ براساس خرده‌فرهنگ‌های ایران ساخته می‌شود. شهرستانی بودن فحش نیست هویت ماست. هویتی که سبب شده است خرده‌فرهنگ‌ها به یک فرهنگ واحد به نام فرهنگ ایران تبدیل شوند. در این پادکست تصویری به صورت هفتگی اخبار و اتفاقات سیاه و نکبتی که در کوچه پس‌کوچه‌های ایران رخ می‌دهد را با هم به اشتراک می‌گذاریم. مُو «محمد تنگستانی» هَستوُم جنگزده دل تک‌تک شما شهرستانی‌ها، بِچه لین لام سی. این پادکست به صورت مستقل و بدون سانسور برای شما شهرستانی‌ها تهیه می‌شود.

Available Episodes

2019-08-28
انقلاب مستضعفان» این قسمت؛ پیروز حناچی «سرطان» است»
2019-08-29
انقلاب مستضعفان، این برنامه عشق است
2019-09-04
انقلاب مستضعفان؛ طفل شش روزه عالم ندهد بازی ما
2019-09-09
انقلاب مستضعفان، این برنامه؛ موُ، آسفالت خیابونای ایرانوُم
2019-09-18
این برنامه؛ جمهوری اسلامی می‌شکنه دستی که رو کارگر جماعت بلند شه
2019-09-26
انقلاب مستضعفان، این برنامه؛ روزنامه تعطیل
2019-10-06
انقلاب مستضعفان، بنشین و قبای بسته وا کن
2019-10-13
روژآوا حال این قسمت از برنامه، اصلا خوب نیست
2019-10-20
خون من باد حلال لبِ شیرین دهنان
2019-11-01
از دل خونگرم ما پیکان کشیدن مشکل است
2020-01-12
این قسمت؛ ما مردم بودیم
2020-01-30
هیچ ناحقی در جهان، حق کسی نیست
2021-05-10
سینما رکس قسمت اول: یوسف بی‌طالع ما، گرگ باران‌دیده است
2021-05-14
سینما رکس قسمت دوم ویژه افغانستان؛ در بهر زلفش یک کابل وجدست و سماع
2021-05-31
سینما رکس قسمت سوم: لنگر حریف کشتی طوفان رسیده نیست
2021-06-14
سینما رکس قسمت چهارم؛ هر پاره دل تو، کم از ماه‌پاره نیست
2021-06-14
سینما رکس قسمت پنجم؛ آخر ای خانه برانداز سرای تو کجاست؟
2021-06-17
سینما رکس قسمت ۶؛ انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار
2021-06-23
سینما رکس قسمت هفت؛ خواب ما با خواب چشم یار از یک پرده است
2021-06-30
سینما رکس قسمت هشتم؛ شمع روشن گهران را غم سربازی نیست
2021-07-12
سینما رکس قسمت نهم؛ لب‌های می‌آلود بلای دل و جان است
2021-07-15
سینما رکس قسمت دهم؛ مبادا تیری خدا نکرده خطا کنی
2021-08-02
سینما رکس قسمت یازدهم: از گریه ما هیچ دلی نرم نگردید
2021-08-02
سینما رکس قسمت ۱۲؛ ما نه آنیم که بر برگ بلرزیم چو بید
2021-08-04
سینما رکس قسمت ۱۳؛ کردم نظاره تشنه صد آرزو شدم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-28
انقلاب مستضعفان» این قسمت؛ پیروز حناچی «سرطان» است»
2019-08-29
انقلاب مستضعفان، این برنامه عشق است
2019-09-04
انقلاب مستضعفان؛ طفل شش روزه عالم ندهد بازی ما
2019-09-09
انقلاب مستضعفان، این برنامه؛ موُ، آسفالت خیابونای ایرانوُم
2019-09-18
این برنامه؛ جمهوری اسلامی می‌شکنه دستی که رو کارگر جماعت بلند شه
2019-09-26
انقلاب مستضعفان، این برنامه؛ روزنامه تعطیل
2019-10-06
انقلاب مستضعفان، بنشین و قبای بسته وا کن
2019-10-13
روژآوا حال این قسمت از برنامه، اصلا خوب نیست
2019-10-20
خون من باد حلال لبِ شیرین دهنان
2019-11-01
از دل خونگرم ما پیکان کشیدن مشکل است
2020-01-12
این قسمت؛ ما مردم بودیم
2020-01-30
هیچ ناحقی در جهان، حق کسی نیست
2021-05-10
سینما رکس قسمت اول: یوسف بی‌طالع ما، گرگ باران‌دیده است
2021-05-14
سینما رکس قسمت دوم ویژه افغانستان؛ در بهر زلفش یک کابل وجدست و سماع
2021-05-31
سینما رکس قسمت سوم: لنگر حریف کشتی طوفان رسیده نیست
2021-06-14
سینما رکس قسمت چهارم؛ هر پاره دل تو، کم از ماه‌پاره نیست
2021-06-14
سینما رکس قسمت پنجم؛ آخر ای خانه برانداز سرای تو کجاست؟
2021-06-17
سینما رکس قسمت ۶؛ انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار
2021-06-23
سینما رکس قسمت هفت؛ خواب ما با خواب چشم یار از یک پرده است
2021-06-30
سینما رکس قسمت هشتم؛ شمع روشن گهران را غم سربازی نیست
2021-07-12
سینما رکس قسمت نهم؛ لب‌های می‌آلود بلای دل و جان است
2021-07-15
سینما رکس قسمت دهم؛ مبادا تیری خدا نکرده خطا کنی
2021-08-02
سینما رکس قسمت یازدهم: از گریه ما هیچ دلی نرم نگردید
2021-08-02
سینما رکس قسمت ۱۲؛ ما نه آنیم که بر برگ بلرزیم چو بید
2021-08-04
سینما رکس قسمت ۱۳؛ کردم نظاره تشنه صد آرزو شدم

Latest Episode