شرح منطق الطیر عطار
Published February 19, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

منطق‌الطیر قصۀ اهل سلوک است که تمام مراحل سیر و سلوک را عطار در منطق‌الطیر بیان کرده است. طلب حقیقت، مجاهده برای وصول به آن، محبت، معرفت، فقر و عشق. عطار عارفی دلسوخته و سالکی دردمند است که درد عشق و درد حقیقت دارد و وی با تمام عشق شیدایی خود، گام در راه سیر و سلوک و نیل به معرفت می‌نهد. ولی هرگز ادعا ندارد که به سرمنزل مقصود رسیده است و به کشف و شهود تام نائل شده. حیرت و حسرت عطار از افکارش می‌تراود. وی همواره خود را خشک لب، غرق دریا می‌خواند و از شناخت راز جهان اظهار عجز و بندگی می‌کند. کشتهء حیرت شدم یکبارگی من ندارم چاره جز بی‌چارگی کس نداند کُنه یک ذرّه تمام چند گویی، چند پرسی والسلام

Available Episodes

2021-02-19
یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه اول - مقدمه ۱
2021-02-19
دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه دوم - مقدمه ۲
2021-02-19
سه‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه سوم - پیشگفتار
2021-02-19
سه‌شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ - جلسه چهارم - آغاز کتاب - معرفی مرغان ۱
2021-02-19
سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ - جلسه پنجم - آغاز کتاب - معرفی مرغان ۲

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-19
یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه اول - مقدمه ۱
2021-02-19
دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه دوم - مقدمه ۲
2021-02-19
سه‌شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ - جلسه سوم - پیشگفتار
2021-02-19
سه‌شنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ - جلسه چهارم - آغاز کتاب - معرفی مرغان ۱
2021-02-19
سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ - جلسه پنجم - آغاز کتاب - معرفی مرغان ۲

Latest Episode