شعر و ادبیات پارسی
Category Arts
Published January 28, 2019
Episodes 47

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

Available Episodes

2019-01-22
غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد
2019-01-21
غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن
2017-12-27
غزل وحشی بافقی: شماره 2 - گوینده: فرزاد
2017-12-27
غزل وحشی بافقی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-12-27
غزل سعدی: شماره 10 - گوینده: فرشید
2017-12-27
غزل حافظ: شماره 6 - گوینده: فرشید
2017-07-03
غزل فروغی بسطامی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-07-03
غزل خواجوی کرمانی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-05-11
قصیده سعدی: شماره 9 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل حافظ: شماره 5 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل حافظ: شماره 4 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 8 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 7 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 6 - گوینده: فرشید
2015-03-24
فریدون مشیری: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-03-24
غزل سعدی: شماره 5 - گوینده: مریم
2015-03-24
صائب تبریزی: شماره 1 - گوینده: صالح
2015-03-11
غزل رهی معیری: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-03-11
پروین: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-03-04
غزل شهریار: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-03-04
غزل عطار: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-25
غزل سعدی: شماره 4 - گوینده: صالح
2015-02-25
غزل مولانا: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-22
غزل حافظ: شماره 3 - گوینده: صالح
2015-02-22
قصیده پروین: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-18
غزل فصیح الزمان شیرازی: شماره 1 - گوینده: مریم
2015-02-18
غزل سعدی: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-16
غزل شهریار: شماره 2 - گوینده: مریم
2015-02-16
غزل مولانا: شماره 2 - گوینده: صالح
2015-02-14
غزل عطار: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-08
غزل حافظ: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-08
غزل سعدی: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-05
غزل مولانا: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-02-03
قصیده پروین: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-02-02
غزل معاصر: شماره 1 - گوینده: فرزاد
2015-02-02
غزل شهریار: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-30
غزل عطار: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-30
غزل حافظ: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-27
غزل سعدی: شماره 1 - گوینده: فرشید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-01-22
غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد
2019-01-21
غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید
2018-07-21
غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن
2017-12-27
غزل وحشی بافقی: شماره 2 - گوینده: فرزاد
2017-12-27
غزل وحشی بافقی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-12-27
غزل سعدی: شماره 10 - گوینده: فرشید
2017-12-27
غزل حافظ: شماره 6 - گوینده: فرشید
2017-07-03
غزل فروغی بسطامی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-07-03
غزل خواجوی کرمانی: شماره 1 - گوینده: فرشید
2017-05-11
قصیده سعدی: شماره 9 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل حافظ: شماره 5 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل حافظ: شماره 4 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 8 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 7 - گوینده: فرشید
2015-08-11
غزل سعدی: شماره 6 - گوینده: فرشید
2015-03-24
فریدون مشیری: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-03-24
غزل سعدی: شماره 5 - گوینده: مریم
2015-03-24
صائب تبریزی: شماره 1 - گوینده: صالح
2015-03-11
غزل رهی معیری: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-03-11
پروین: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-03-04
غزل شهریار: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-03-04
غزل عطار: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-25
غزل سعدی: شماره 4 - گوینده: صالح
2015-02-25
غزل مولانا: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-22
غزل حافظ: شماره 3 - گوینده: صالح
2015-02-22
قصیده پروین: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-18
غزل فصیح الزمان شیرازی: شماره 1 - گوینده: مریم
2015-02-18
غزل سعدی: شماره 3 - گوینده: فرشید
2015-02-16
غزل شهریار: شماره 2 - گوینده: مریم
2015-02-16
غزل مولانا: شماره 2 - گوینده: صالح
2015-02-14
غزل عطار: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-08
غزل حافظ: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-08
غزل سعدی: شماره 2 - گوینده: فرشید
2015-02-05
غزل مولانا: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-02-03
قصیده پروین: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-02-02
غزل معاصر: شماره 1 - گوینده: فرزاد
2015-02-02
غزل شهریار: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-30
غزل عطار: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-30
غزل حافظ: شماره 1 - گوینده: فرشید
2015-01-27
غزل سعدی: شماره 1 - گوینده: فرشید

Latest Episode