شلم شوربا
Category Entertainment
Published February 16, 2021
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اگر از اتفاق، صدای ما را شنیدید، سلام ما را به صدایمان برسانید. بگویید از این که فریاد نشدید، شرمنده ایم؛ اما روزگار ما، روزگار شلم شوربایی بود. نه می توانستیم و شایسته بود سکوت کنیم، نه امکانش بود که یکسره فریاد باشیم. به همین خاطر، ما ملغمه ای از همه چیز هستیم. ما شلم شورباییم.

Available Episodes

2018-12-15
نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395
2018-12-15
نمره ده - عجیب نیست / 1395
2018-12-22
نمره یازده - نارنجک / 1395
2018-12-22
نمره دوازده - شکاف / 1395
2018-12-22
نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396
2018-12-29
نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396
2018-12-29
نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397
2018-12-29
نمره شانزده - انگشت / 1397
2018-12-30
نمره هفده - خیانت / 1397
2018-12-30
نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397
2018-12-30
نمره نوزده - کلاس روم / 1397
2019-01-02
نمره بیست - ثبت نام / 1397
2019-02-15
نمره بیست و یک - بارِ امانت / 1397
2019-05-12
نمره بیست و دو - سی و دوم مرداد / 1398
2019-11-15
نمره بیست و سه - سایه همت در نیمه پُر لیوان / 1398
2019-11-29
نمره بیست و چهار - غزالِ تیزپایِ بنزین / 1398
2019-12-06
نمره بیست و پنج - دختری به نام ایران / 1398
2020-01-11
نمره بیست و شش - پهلوان و مرشد / 1398
2020-03-20
نمره بیست و هفت - اساطیر ضدعفونی شده / 1399
2021-02-16
نمره بیست و هشت - نامه ای به طالبان / 1399

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-12-15
نمره نه - رابین هود در جاده قزوین/ 1395
2018-12-15
نمره ده - عجیب نیست / 1395
2018-12-22
نمره یازده - نارنجک / 1395
2018-12-22
نمره دوازده - شکاف / 1395
2018-12-22
نمره سیزده - ابتدای کریمخان / 1396
2018-12-29
نمره چهارده - دست ها و لب ها / 1396
2018-12-29
نمره پانزده - یه بابای رو کشتم /1397
2018-12-29
نمره شانزده - انگشت / 1397
2018-12-30
نمره هفده - خیانت / 1397
2018-12-30
نمره هجده - گرگ زنگوله پا / 1397
2018-12-30
نمره نوزده - کلاس روم / 1397
2019-01-02
نمره بیست - ثبت نام / 1397
2019-02-15
نمره بیست و یک - بارِ امانت / 1397
2019-05-12
نمره بیست و دو - سی و دوم مرداد / 1398
2019-11-15
نمره بیست و سه - سایه همت در نیمه پُر لیوان / 1398
2019-11-29
نمره بیست و چهار - غزالِ تیزپایِ بنزین / 1398
2019-12-06
نمره بیست و پنج - دختری به نام ایران / 1398
2020-01-11
نمره بیست و شش - پهلوان و مرشد / 1398
2020-03-20
نمره بیست و هفت - اساطیر ضدعفونی شده / 1399
2021-02-16
نمره بیست و هشت - نامه ای به طالبان / 1399

Latest Episode