شل کست
Published November 29, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شل کست. خیلی شل خیلی منطقی.

Available Episodes

2019-10-21
نفع جمعی و نفع فردی
2019-11-10
سفر نامه
2019-12-28
گلوله های آبان
2020-02-07
جنگل رسانه - بخش اول
2020-03-27
جنگل رسانه - قسمت دوم
2020-05-10
در جستجوی نوشدارو
2020-07-18
لوله کشهای قارچ خور
2020-08-17
فضاهای شهری و خاطرات جمعی
2020-09-18
قسمت ویژه: مصاحبه با دکتر مرتهب درباره برنامه ریزی شهری
2020-10-18
آبادان! و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر رضا مرتهب
2020-11-29
َشل کست و آدم فضایی ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-21
نفع جمعی و نفع فردی
2019-11-10
سفر نامه
2019-12-28
گلوله های آبان
2020-02-07
جنگل رسانه - بخش اول
2020-03-27
جنگل رسانه - قسمت دوم
2020-05-10
در جستجوی نوشدارو
2020-07-18
لوله کشهای قارچ خور
2020-08-17
فضاهای شهری و خاطرات جمعی
2020-09-18
قسمت ویژه: مصاحبه با دکتر مرتهب درباره برنامه ریزی شهری
2020-10-18
آبادان! و قسمت دوم مصاحبه با آقای دکتر رضا مرتهب
2020-11-29
َشل کست و آدم فضایی ها

Latest Episode