شناخت موسیقی دستگاهی ایران
Category Music
Published October 17, 2020
Episodes 59

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت . بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم. @naghdehaal

Available Episodes

2018-05-06
قسمت اول
2018-05-06
قسمت دوم
2018-05-06
قسمت سوم
2018-05-06
قسمت چهارم
2018-05-06
قسمت پنجم
2018-05-06
قسمت ششم
2018-05-06
قسمت هفتم
2018-05-06
قسمت هشتم
2018-05-06
قسمت نهم
2018-05-06
قسمت دهم
2018-05-06
قسمت یازدهم
2018-05-06
قسمت دوازدهم
2018-05-06
قسمت سیزدهم
2018-05-06
قسمت چهاردهم
2018-05-06
قسمت پانزدهم
2018-05-06
قسمت شانزدهم
2018-05-06
قسمت هفدهم
2018-05-07
قسمت هجدهم
2018-05-07
قسمت نوزدهم
2018-05-07
قسمت بیستم
2018-05-07
قسمت بیست و یکم
2018-05-07
قسمت بیست و دوم
2018-05-07
قسمت بیست و سوم
2018-05-07
قسمت بیست و چهارم
2018-05-07
قسمت بیست و پنجم
2018-05-07
قسمت بیست و ششم
2018-05-07
قسمت بیست و هفتم
2018-05-07
قسمت بیست و هشتم
2018-05-07
قسمت بیست و نهم
2018-05-07
قسمت سی‌ام
2018-05-07
قسمت سی و یکم
2018-05-07
قسمت سی و دوم
2018-05-07
قسمت سی و سوم
2018-05-07
قسمت سی و چهارم
2018-05-07
قسمت سی و پنجم
2018-05-07
قسمت سی و ششم
2018-05-07
قسمت سی و هفتم
2018-05-07
قسمت سی و هشتم
2018-05-07
قسمت سی و نهم
2018-05-07
قسمت چهلم
2018-05-07
قسمت چهل و یکم
2018-05-07
قسمت چهل و دوم
2018-05-07
قسمت چهل و سوم
2018-05-07
قسمت چهل و چهارم
2018-05-07
قسمت چهل و پنجم
2018-05-07
قسمت چهل و ششم
2018-05-07
قسمت چهل و هفتم
2018-05-09
قسمت چهل و هشتم
2018-05-09
قسمت چهل و نهم
2018-05-09
قسمت پنجاهم
2018-05-12
قسمت پنجاه و یکم
2018-05-12
قسمت پنجاه و دوم
2018-05-13
قسمت پنجاه و سوم
2018-05-13
قسمت پنجاه و چهارم
2018-05-17
قسمت پنجاه و پنجم
2018-05-17
قسمت پنجاه و ششم
2018-05-17
قسمت پنجاه و هفتم
2018-05-17
قسمت پنجاه و هشتم
2018-05-17
قسمت پنجاه و نهم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-05-06
قسمت اول
2018-05-06
قسمت دوم
2018-05-06
قسمت سوم
2018-05-06
قسمت چهارم
2018-05-06
قسمت پنجم
2018-05-06
قسمت ششم
2018-05-06
قسمت هفتم
2018-05-06
قسمت هشتم
2018-05-06
قسمت نهم
2018-05-06
قسمت دهم
2018-05-06
قسمت یازدهم
2018-05-06
قسمت دوازدهم
2018-05-06
قسمت سیزدهم
2018-05-06
قسمت چهاردهم
2018-05-06
قسمت پانزدهم
2018-05-06
قسمت شانزدهم
2018-05-06
قسمت هفدهم
2018-05-07
قسمت هجدهم
2018-05-07
قسمت نوزدهم
2018-05-07
قسمت بیستم
2018-05-07
قسمت بیست و یکم
2018-05-07
قسمت بیست و دوم
2018-05-07
قسمت بیست و سوم
2018-05-07
قسمت بیست و چهارم
2018-05-07
قسمت بیست و پنجم
2018-05-07
قسمت بیست و ششم
2018-05-07
قسمت بیست و هفتم
2018-05-07
قسمت بیست و هشتم
2018-05-07
قسمت بیست و نهم
2018-05-07
قسمت سی‌ام
2018-05-07
قسمت سی و یکم
2018-05-07
قسمت سی و دوم
2018-05-07
قسمت سی و سوم
2018-05-07
قسمت سی و چهارم
2018-05-07
قسمت سی و پنجم
2018-05-07
قسمت سی و ششم
2018-05-07
قسمت سی و هفتم
2018-05-07
قسمت سی و هشتم
2018-05-07
قسمت سی و نهم
2018-05-07
قسمت چهلم
2018-05-07
قسمت چهل و یکم
2018-05-07
قسمت چهل و دوم
2018-05-07
قسمت چهل و سوم
2018-05-07
قسمت چهل و چهارم
2018-05-07
قسمت چهل و پنجم
2018-05-07
قسمت چهل و ششم
2018-05-07
قسمت چهل و هفتم
2018-05-09
قسمت چهل و هشتم
2018-05-09
قسمت چهل و نهم
2018-05-09
قسمت پنجاهم
2018-05-12
قسمت پنجاه و یکم
2018-05-12
قسمت پنجاه و دوم
2018-05-13
قسمت پنجاه و سوم
2018-05-13
قسمت پنجاه و چهارم
2018-05-17
قسمت پنجاه و پنجم
2018-05-17
قسمت پنجاه و ششم
2018-05-17
قسمت پنجاه و هفتم
2018-05-17
قسمت پنجاه و هشتم
2018-05-17
قسمت پنجاه و نهم

Latest Episode