شنیدستان پادکست صوتی + ناداستان Shenidastan
Published April 19, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شنیدستان نسخه‌ی صوتی‌ این شماره‌ی به علاوه‌ی ناداستان است که به صورت پادکست توسط گویندگان و نویسندگان خوانده و منتشر شده  است. شنیدستان راه حل ما است برای این روزگار تلخی. نسخه‌ی صوتی به‌علاوه‌ی ناداستان که کنار مجله‌ی ناداستان مرور ما را بر موضوع هر شماره کامل می‌کند. «به علاوه‌ی ناداستان» نسخه‌ی اضافه‌ی مجله ناداستان است که به صورت اختصاصی در وب سایت ناداستان منتشر می‌شود. شنیدستان نسخه‌ی صوتی‌ این شماره‌ی به علاوه‌ی ناداستان است که به صورت پادکست توسط گویندگان نویسندگان خوانده و منتشر شده. برای خواندن و خریدن نسخه اصلی ناداستان به وب سایت مراجعه کنید nadastan.com 32rprvtg

Available Episodes

2019-10-13
شنیدستان ۰۰۴ پول
2020-02-03
شنیدستان ۰۰۵ - بازی ، نسخه صوتی +ناداستان
2020-04-19
شنیدستان ۰۰۶ ؛ غذا
2021-01-28
- Shenidastan - شنیدستان ۰۰۷ ورزش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-13
شنیدستان ۰۰۴ پول
2020-02-03
شنیدستان ۰۰۵ - بازی ، نسخه صوتی +ناداستان
2020-04-19
شنیدستان ۰۰۶ ؛ غذا
2021-01-28
- Shenidastan - شنیدستان ۰۰۷ ورزش

Latest Episode