شیرین بیان | ShirinBayan
Published February 18, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من اولین کست داستانی درمورد دیابت ام. من با همراهی شما به چالش‌ها و فرهنگ‌سازی درباره دیابت می پردازم. با من صحبت کن. شیرین‌بیان یعنی صدای شیرین بودن

Available Episodes

2020-08-20
روزی که شیرین شدم : S1E1
2020-09-03
رنگی مثل دیابت : S1E2
2020-09-17
دوست همیشه من : S1E3
2020-10-01
تغذیه شیرین رها : S1E4
2020-10-14
ورزش شیرین آرمان : S1E5
2020-10-28
روزی به وقت درک : S1E6
2020-11-11
شغل شیرین ما : S1E7
2020-11-14
ویژه برنامه : نوع ِ من ِ شيرين
2020-11-25
همسفر من شیرین : S1E8
2020-12-16
بهداشت جنسی شیرین ما : S1E9
2021-01-13
فرسودگی دیابت ما : S1E10
2021-02-17
ناگفته‌های پسرونه ما : S1E11
2021-02-18
ناگفته‌های پسرونه ما : S1E11

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-20
روزی که شیرین شدم : S1E1
2020-09-03
رنگی مثل دیابت : S1E2
2020-09-17
دوست همیشه من : S1E3
2020-10-01
تغذیه شیرین رها : S1E4
2020-10-14
ورزش شیرین آرمان : S1E5
2020-10-28
روزی به وقت درک : S1E6
2020-11-11
شغل شیرین ما : S1E7
2020-11-14
ویژه برنامه : نوع ِ من ِ شيرين
2020-11-25
همسفر من شیرین : S1E8
2020-12-16
بهداشت جنسی شیرین ما : S1E9
2021-01-13
فرسودگی دیابت ما : S1E10
2021-02-17
ناگفته‌های پسرونه ما : S1E11
2021-02-18
ناگفته‌های پسرونه ما : S1E11

Latest Episode