طنزپردازی | tanzpardazi
Published October 17, 2020
Episodes 36

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

به دنیای شگفت انگیز طنز خوش آمدید. طنز در سینما، موسیقی، کتاب، روان شناسی و جاهای دیگه

Available Episodes

2020-03-08
اپیزود سوم طنز پرازی: عموسبزی فروش( نگاهی به موسیقی روحوضی)
2020-03-11
اپیزود اول : مهره مار رضاعطاران(قسمت اول)
2020-03-11
اپیزود دوم : مهره مار رضاعطاران(قسمت دوم)
2020-03-24
اپیزود چهارم: نامجوتایم( موسیقی طنز محسن نامجو)
2020-04-04
اپیزود پنجم: شلمرود
2020-04-20
اپیزود ششم: نامجوهای الکی
2020-05-10
اپیزود هفتم: طنز و افسردگی
2020-05-29
اپیزود هشتم: فرندز باز‌‌(۱)
2020-06-07
اپیزود نهم: فرندزباز (۲)
2020-06-21
اپیزود دهم : بابک رجبی (موسیقی کمدی)
2020-07-13
اپیزود یازدهم: ایرج میرزا (عارفنامه)
2020-08-09
اپیزود دوازدهم: مهران مدیری و سوپاپ اطمینان
2020-09-14
اپ 14 - محسن چاوشی در منجنیق حسین صفا 1
2020-09-24
اپ15- محسن چاوشی در منجنیق حسین صفا 2
2020-10-05
طنزیپ یکم
2020-10-19
اپ 16 - یه پوله خروس- آثار جواد بدیع زاده
2020-11-03
اپ17 - شما که غریبه نیستید هوشنگ خان
2020-11-16
اپ 18 - شما غریبه نیستید آقای مرادی کرمانی
2020-11-29
اپ 19- و اینک آقای مرادی کرمانی
2020-12-10
طنزیپ دوم
2020-12-18
اپ 20 - حافظ این خرقه پشمینه بینداز و بدو
2021-01-03
اپ 21 - شعر طنز با بریل -اسکندر آبادی
2021-01-17
اپ 22- دهشاخ بابک رجبی
2021-02-07
اپ23- از گوشه ساکت تر آپارتمان
2021-02-21
اپ 24 - شلوارهای وصله دار رسول
2021-03-08
اپ 25 - استندآپ کمدی و ماز جبرانی
2021-03-28
اپ 26 - موش و گربه بازی عبید زاکانی
2021-04-13
اپ27 - چرا محمود فرجامی میخند؟
2021-04-27
اپ 28 - من شوهر فروغ فرخزاد نیستم 1
2021-05-04
29-من شوهر فروغ فرخزاد نیستم 2
2021-05-17
طنزافزاریکم: افشاگری های دکتر بهنام اوحدی
2021-05-31
30 - دهشاخ موسیقی طنز سنتی
2021-06-14
31- ایرانی به پا خیز و نیش بگشای
2021-07-02
32-فیلمت را بساز و فرار کن (وودی آلن)
2021-07-18
33- زن را چه به طنزپردازی؟
2021-08-01
34- سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-08
اپیزود سوم طنز پرازی: عموسبزی فروش( نگاهی به موسیقی روحوضی)
2020-03-11
اپیزود اول : مهره مار رضاعطاران(قسمت اول)
2020-03-11
اپیزود دوم : مهره مار رضاعطاران(قسمت دوم)
2020-03-24
اپیزود چهارم: نامجوتایم( موسیقی طنز محسن نامجو)
2020-04-04
اپیزود پنجم: شلمرود
2020-04-20
اپیزود ششم: نامجوهای الکی
2020-05-10
اپیزود هفتم: طنز و افسردگی
2020-05-29
اپیزود هشتم: فرندز باز‌‌(۱)
2020-06-07
اپیزود نهم: فرندزباز (۲)
2020-06-21
اپیزود دهم : بابک رجبی (موسیقی کمدی)
2020-07-13
اپیزود یازدهم: ایرج میرزا (عارفنامه)
2020-08-09
اپیزود دوازدهم: مهران مدیری و سوپاپ اطمینان
2020-09-14
اپ 14 - محسن چاوشی در منجنیق حسین صفا 1
2020-09-24
اپ15- محسن چاوشی در منجنیق حسین صفا 2
2020-10-05
طنزیپ یکم
2020-10-19
اپ 16 - یه پوله خروس- آثار جواد بدیع زاده
2020-11-03
اپ17 - شما که غریبه نیستید هوشنگ خان
2020-11-16
اپ 18 - شما غریبه نیستید آقای مرادی کرمانی
2020-11-29
اپ 19- و اینک آقای مرادی کرمانی
2020-12-10
طنزیپ دوم
2020-12-18
اپ 20 - حافظ این خرقه پشمینه بینداز و بدو
2021-01-03
اپ 21 - شعر طنز با بریل -اسکندر آبادی
2021-01-17
اپ 22- دهشاخ بابک رجبی
2021-02-07
اپ23- از گوشه ساکت تر آپارتمان
2021-02-21
اپ 24 - شلوارهای وصله دار رسول
2021-03-08
اپ 25 - استندآپ کمدی و ماز جبرانی
2021-03-28
اپ 26 - موش و گربه بازی عبید زاکانی
2021-04-13
اپ27 - چرا محمود فرجامی میخند؟
2021-04-27
اپ 28 - من شوهر فروغ فرخزاد نیستم 1
2021-05-04
29-من شوهر فروغ فرخزاد نیستم 2
2021-05-17
طنزافزاریکم: افشاگری های دکتر بهنام اوحدی
2021-05-31
30 - دهشاخ موسیقی طنز سنتی
2021-06-14
31- ایرانی به پا خیز و نیش بگشای
2021-07-02
32-فیلمت را بساز و فرار کن (وودی آلن)
2021-07-18
33- زن را چه به طنزپردازی؟
2021-08-01
34- سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است

Latest Episode