عبور از تاریخ
Category History
Published May 2, 2021
Episodes 380

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

این پادکست تنها به دلیل علاقه به تاریخ ایران و با هدف گردآوری مجموعه صوتی کاملی از تاریخ ایران با استفاده از آرشیو برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان ساخته خواهد شد که شامل مرور2800 سال تاریخ باشکوه ایران می باشد. به دلیل موجود نبودن قسمتهای ابتدایی این برنامه-سال 1394-در آرشیو رادیو از قسمتهای بعد از سال 1395 که شامل سلسله های بعد از اشکانیان بوده و در حال پخش می باشد شروع می کنیم. کارشناس-مجری: خسرو معتضد تهیه کننده برنامه: مهدی شاهرضایی منبع: سایت ایران صدا

Available Episodes

2021-02-14
ساسانیان1
2021-02-14
ساسانیان2
2021-02-14
ساسانیان3
2021-02-14
ساسانیان4
2021-02-15
ساسانیان5
2021-02-15
ساسانیان6
2021-02-15
ساسانیان7
2021-02-15
ساسانیان8
2021-02-15
ساسانیان9
2021-02-15
ساسانیان10
2021-02-15
ساسانیان11
2021-02-15
ساسانیان12
2021-02-15
ساسانیان13
2021-02-15
ساسانیان14
2021-02-15
ساسانیان15
2021-02-15
ساسانیان16
2021-02-15
ساسانیان17
2021-02-15
ساسانیان18
2021-02-15
ساسانیان19
2021-02-15
ساسانیان20
2021-02-15
ساسانیان21
2021-02-15
ساسانیان22
2021-02-15
ساسانیان23
2021-02-15
ساسانیان24
2021-02-15
ساسانیان25
2021-02-15
ساسانیان26
2021-02-15
ساسانیان27
2021-02-15
ساسانیان28
2021-02-16
ساسانیان29
2021-02-16
ساسانیان30
2021-02-16
ساسانیان31
2021-02-16
ساسانیان32
2021-02-16
ساسانیان33
2021-02-16
ساسانیان34
2021-02-16
ساسانیان35
2021-02-16
ساسانیان36
2021-02-16
ساسانیان37
2021-02-16
ساسانیان38
2021-02-16
ساسانیان39
2021-02-16
ساسانیان40
2021-02-16
ساسانیان41
2021-02-16
ساسانیان42
2021-02-16
ساسانیان43
2021-02-16
ساسانیان44
2021-02-16
ساسانیان45
2021-02-16
ساسانیان46
2021-02-16
ساسانیان47
2021-02-16
ساسانیان48
2021-02-16
ساسانیان49
2021-02-16
ساسانیان50
2021-02-16
ساسانیان51
2021-02-16
ساسانیان52
2021-02-17
ساسانیان53
2021-02-17
ساسانیان54
2021-02-17
ساسانیان55
2021-02-17
ساسانیان56
2021-02-17
ساسانیان57
2021-02-17
ساسانیان58
2021-02-17
ساسانیان59
2021-02-17
ساسانیان60
2021-02-17
ساسانیان61
2021-02-17
ساسانیان62
2021-02-17
ساسانیان63
2021-02-17
ساسانیان64
2021-02-17
ساسانیان65
2021-02-17
ساسانیان66
2021-02-17
ساسانیان67
2021-02-17
ساسانیان68
2021-02-17
ساسانیان69
2021-02-17
ساسانیان70
2021-02-17
ساسانیان71
2021-02-17
ساسانیان72
2021-02-17
ساسانیان73
2021-02-17
ساسانیان74
2021-02-18
ساسانیان75
2021-02-18
ساسانیان76
2021-02-18
ساسانیان77
2021-02-18
ساسانیان78
2021-02-18
ساسانیان79
2021-02-18
ساسانیان80
2021-02-18
ساسانیان81
2021-02-18
ساسانیان82
2021-02-18
ساسانیان83
2021-02-18
ساسانیان84
2021-02-18
ساسانیان85
2021-02-18
ساسانیان86
2021-02-18
ساسانیان87
2021-02-18
ساسانیان88
2021-02-18
ساسانیان89
2021-02-18
ساسانیان90
2021-02-18
ساسانیان91
2021-02-18
ساسانیان92
2021-02-18
ساسانیان93
2021-02-18
ساسانیان94
2021-02-18
ساسانیان95
2021-02-18
ساسانیان96
2021-02-18
ساسانیان97
2021-02-18
ساسانیان98
2021-02-19
ساسانیان99
2021-02-19
ساسانیان100
2021-02-19
ساسانیان101
2021-02-19
ساسانیان102
2021-02-19
ساسانیان103
2021-02-19
ساسانیان104
2021-02-19
ساسانیان105
2021-02-19
ساسانیان106
2021-02-19
ساسانیان107
2021-02-19
ساسانیان108
2021-02-19
ساسانیان109
2021-02-19
ساسانیان110
2021-02-19
ساسانیان111
2021-02-19
ساسانیان112
2021-02-19
ساسانیان113
2021-02-19
ساسانیان114
2021-02-19
ساسانیان115
2021-02-19
ساسانیان114
2021-03-25
افشاریه1
2021-03-26
افشاریه2
2021-03-26
افشاریه3
2021-03-26
افشاریه4
2021-03-26
افشاریه5
2021-03-26
افشاریه6
2021-03-26
افشاریه7
2021-03-26
افشاریه8
2021-03-26
افشاریه9
2021-03-27
افشاریه10
2021-03-27
افشاریه11
2021-03-27
افشاریه12
2021-03-27
افشاریه13
2021-03-27
افشاریه14
2021-03-27
افشاریه15
2021-03-28
افشاریه16
2021-03-28
افشاریه17
2021-03-28
افشاریه18
2021-03-28
افشاریه19
2021-03-29
افشاریه20
2021-03-29
افشاریه21
2021-03-29
افشاریه22
2021-03-29
افشاریه23
2021-03-30
افشاریه24
2021-03-30
افشاریه25
2021-03-30
افشاریه26
2021-03-30
افشاریه27
2021-03-30
افشاریه28
2021-03-30
افشاریه29
2021-03-30
افشاریه30
2021-03-31
افشاریه31
2021-03-31
افشاریه32
2021-04-01
افشاریه33
2021-04-01
افشاریه34
2021-04-01
افشاریه35
2021-04-01
افشاریه36
2021-04-01
افشاریه37
2021-04-01
افشاریه38
2021-04-01
افشاریه39
2021-04-01
افشاریه40
2021-04-02
افشاریه41
2021-04-02
افشاریه42
2021-04-02
افشاریه43
2021-04-02
افشاریه44
2021-04-02
افشاریه45
2021-04-02
افشاریه46
2021-04-02
افشاریه47
2021-04-02
افشاریه48
2021-04-02
افشاریه49
2021-04-02
افشاریه50
2021-04-02
افشاریه51
2021-04-02
افشاریه52
2021-04-03
افشاریه53
2021-04-03
افشاریه54
2021-04-03
افشاریه55
2021-04-04
افشاریه56
2021-04-04
افشاریه57
2021-04-04
افشاریه58
2021-04-05
افشاریه59
2021-04-05
افشاریه60
2021-04-05
افشاریه61
2021-04-06
افشاریه62
2021-04-06
افشاریه63
2021-04-06
افشاریه64
2021-04-06
افشاریه65
2021-04-06
افشاریه66
2021-04-07
افشاریه67
2021-04-07
افشاریه68
2021-04-07
افشاریه69
2021-04-08
افشاریه70
2021-04-08
افشاریه71
2021-04-09
افشاریه72
2021-04-09
افشاریه73
2021-04-09
افشاریه74
2021-04-09
افشاریه75
2021-04-09
افشاریه76
2021-04-09
افشاریه77
2021-04-09
افشاریه78
2021-04-09
افشاریه79
2021-04-09
افشاریه80
2021-04-09
افشاریه81
2021-04-10
افشاریه82
2021-04-10
افشاریه83
2021-04-10
افشاریه84
2021-04-10
افشاریه85
2021-04-10
افشاریه86
2021-04-11
افشاریه87
2021-04-11
افشاریه88
2021-04-11
افشاریه89
2021-04-11
افشاریه90
2021-04-11
افشاریه91
2021-04-11
افشاریه92
2021-04-12
افشاریه93
2021-04-12
افشاریه94
2021-04-12
افشاریه95
2021-04-12
96افشاریه
2021-04-13
افشاریه97
2021-04-13
افشاریه98
2021-04-13
افشاریه99
2021-04-13
افشاریه100
2021-04-13
افشاریه101
2021-04-13
افشاریه102
2021-04-14
افشاریه103
2021-04-14
افشاریه104
2021-04-14
افشاریه105
2021-04-16
افشاریه106
2021-04-16
افشاریه107
2021-04-16
افشاریه108
2021-04-16
افشاریه109
2021-04-16
افشاریه110
2021-04-16
افشاریه111
2021-04-16
افشاریه112
2021-04-16
افشاریه113
2021-04-16
افشاریه114
2021-04-16
افشاریه115
2021-04-16
افشاریه116
2021-04-16
افشاریه117
2021-04-17
افشاریه118
2021-04-17
افشاریه119
2021-04-17
افشاریه120
2021-04-17
افشاریه121
2021-04-17
افشاریه122
2021-04-17
افشاریه123
2021-04-18
افشاریه124
2021-04-18
افشاریه125
2021-04-18
افشاریه126
2021-04-18
افشاریه127
2021-04-18
افشاریه128
2021-04-19
افشاریه129
2021-04-19
افشاریه130
2021-04-19
افشاریه131
2021-04-20
افشاریه132
2021-04-20
افشاریه133
2021-04-20
افشاریه134
2021-04-20
افشاریه135
2021-04-20
افشاریه136
2021-04-20
افشاریه137
2021-04-20
افشاریه138
2021-04-20
افشاریه139
2021-04-20
افشاریه140