عصرانه هنر
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست عصرانه هنر مروری است بر تاریخ هنر در عرصه هنرهای تجسمی..

Available Episodes

2020-03-31
داستان اول: روزنه ای به رنگ
2020-03-31
داستان دوم: عکس در تاریخ
2020-03-31
داستان سوم: مدرسه صنایع مستظرفه
2020-03-31
داستان چهارم: بهار در نگارگری ایرانی
2020-03-31
داستان پنجم: کاریکاتور در ایران
2020-03-31
داستان ششم: ریشه های باستانی هنر مدرن
2020-03-31
داستان هفتم: آشوب و زیبایی
2020-03-31
داستان هشتم: روزگار محجوب
2020-03-31
داستان نهم: مکتب های هنری صفوی
2020-04-04
داستان دهم: مکتب های هنری در دوره صفوی (بخش دوم)
2020-04-05
داستان یازدهم: هنرستان هنرهای زیبا
2020-04-08
داستان دوازدهم: ریشه های بومی هنر مدرن
2020-04-10
داستان سیزدهم: تو مشو در ظاهر هزلش گرو
2020-04-12
داستان چهاردهم: ماه و ماهی
2020-04-14
داستان پانزدهم: عکس و واقعه
2020-04-15
داستان شانزدهم: گالری ها در ایران
2020-04-18
داستان هفدهم: نقوش هنری بر مهرهای باستانی
2020-04-21
داستان هجدهم: هنر روی سنگ
2020-04-22
داستان نوزدهم: بازشناسی هویت
2020-04-24
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-31
داستان اول: روزنه ای به رنگ
2020-03-31
داستان دوم: عکس در تاریخ
2020-03-31
داستان سوم: مدرسه صنایع مستظرفه
2020-03-31
داستان چهارم: بهار در نگارگری ایرانی
2020-03-31
داستان پنجم: کاریکاتور در ایران
2020-03-31
داستان ششم: ریشه های باستانی هنر مدرن
2020-03-31
داستان هفتم: آشوب و زیبایی
2020-03-31
داستان هشتم: روزگار محجوب
2020-03-31
داستان نهم: مکتب های هنری صفوی
2020-04-04
داستان دهم: مکتب های هنری در دوره صفوی (بخش دوم)
2020-04-05
داستان یازدهم: هنرستان هنرهای زیبا
2020-04-08
داستان دوازدهم: ریشه های بومی هنر مدرن
2020-04-10
داستان سیزدهم: تو مشو در ظاهر هزلش گرو
2020-04-12
داستان چهاردهم: ماه و ماهی
2020-04-14
داستان پانزدهم: عکس و واقعه
2020-04-15
داستان شانزدهم: گالری ها در ایران
2020-04-18
داستان هفدهم: نقوش هنری بر مهرهای باستانی
2020-04-21
داستان هجدهم: هنر روی سنگ
2020-04-22
داستان نوزدهم: بازشناسی هویت
2020-04-24
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان
2020-04-24
داستان بیستم: خاستگاه هنر نوگرای جهان

Latest Episode