عقاید یک جغد
Published January 10, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روایتی خودمانی از مفاهیم روزمره

Available Episodes

2020-11-24
اپیزودسوم-توکا،پناهنده به رنج
2020-11-24
اپیزود دوم-تنهایی یا نون در خون تنهایی ات بزن
2020-11-25
اپیزود یکم-آهستگی یا اندرلذات خوردن انجیر
2020-11-25
اپیزودصفرم-شب
2021-01-10
اپیزود چهارم-مهاجرت
2021-04-29
اپیزود پنجم-سفر
2021-04-29
اپیزود پنجم-سفر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-24
اپیزودسوم-توکا،پناهنده به رنج
2020-11-24
اپیزود دوم-تنهایی یا نون در خون تنهایی ات بزن
2020-11-25
اپیزود یکم-آهستگی یا اندرلذات خوردن انجیر
2020-11-25
اپیزودصفرم-شب
2021-01-10
اپیزود چهارم-مهاجرت
2021-04-29
اپیزود پنجم-سفر
2021-04-29
اپیزود پنجم-سفر

Latest Episode