فراگفتار
Category Science
Published July 11, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فراگفتار: گفتگوهای علمی رضا صدر با صاحب نظران داری زکات علم و ندانی به کی دهی من مستحقم ای مه دانش، به من، به من FaraGoftar: Scientific conversations with experts by Reza Sadr

Available Episodes

2020-01-01
0 - پادکست صفر فراگفتار- معرفی
2020-08-26
۲-۰- پادکست صفر دوره‌ی دوم فراگفتار
2020-08-26
۲-۱- پیش درآمد مجموعه گفتگوی تابوهای زبان فارسی- رضا صدر
2020-08-26
۲-۲- گفتگوی اول: معرفی مقوله‌ی تابوها و حوزه های مختلف آن-گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2020-08-26
۲-۳- گفتگوی دوم: تابوهای زبان فارسی و ملاک های تشخیص آنها- گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2020-08-26
۲-۴- گفتگوی سوم: حوزه‌های تابوها- گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2021-05-24
۲-۵- پیش درآمد: معرفی گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- رضا صدر
2021-05-24
۲-۶- گفتگوی اول: دلایل تغییر-گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- حسین سامعی
2021-05-31
۲-۷- گفتگوی دوم: عاملها و شکلهای تغییر-گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- حسین سامعی
2021-06-07
۲-۸- گفتگوی سوم: ارزش گذاری بر تغییرات زبان- گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-06-14
۲-۹- گفتگوی چهارم: واکنش‌گران به تغییرات زبان و انواع واکنش - گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-06-21
۲-۱۰- گفتگوی پنجم: کتابهای دستور زبان؛ ابوالحسن نجفی و کتاب غلط ننویسیم - گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-07-11
۲-۱۱- گفتگوی ششم: اشتباهات کتاب غلط ننویسیم- گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-07-29
۲-۱۲- بیناگفتار: سعدی در مسجد جامع بعلبک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-01-01
0 - پادکست صفر فراگفتار- معرفی
2020-08-26
۲-۰- پادکست صفر دوره‌ی دوم فراگفتار
2020-08-26
۲-۱- پیش درآمد مجموعه گفتگوی تابوهای زبان فارسی- رضا صدر
2020-08-26
۲-۲- گفتگوی اول: معرفی مقوله‌ی تابوها و حوزه های مختلف آن-گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2020-08-26
۲-۳- گفتگوی دوم: تابوهای زبان فارسی و ملاک های تشخیص آنها- گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2020-08-26
۲-۴- گفتگوی سوم: حوزه‌های تابوها- گفتگوهای تابوهای زبان فارسی- حسین سامعی
2021-05-24
۲-۵- پیش درآمد: معرفی گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- رضا صدر
2021-05-24
۲-۶- گفتگوی اول: دلایل تغییر-گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- حسین سامعی
2021-05-31
۲-۷- گفتگوی دوم: عاملها و شکلهای تغییر-گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- حسین سامعی
2021-06-07
۲-۸- گفتگوی سوم: ارزش گذاری بر تغییرات زبان- گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-06-14
۲-۹- گفتگوی چهارم: واکنش‌گران به تغییرات زبان و انواع واکنش - گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-06-21
۲-۱۰- گفتگوی پنجم: کتابهای دستور زبان؛ ابوالحسن نجفی و کتاب غلط ننویسیم - گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-07-11
۲-۱۱- گفتگوی ششم: اشتباهات کتاب غلط ننویسیم- گفتگوهای زبان فارسی دستخوش تغییر- دکتر حسین سامعی
2021-07-29
۲-۱۲- بیناگفتار: سعدی در مسجد جامع بعلبک

Latest Episode