فیه ما فی-پادکست سواد مالی
Category News
Published January 4, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

«فیه ما فی» عنوان پادکستی است که علاقمندان و فعالان سواد مالی را از آخرین اخبار این حوزه مطلع می‌کند. اخبار اقتصادی هفته را با این رویکرد مرور می‌کنیم که هر کدام چه تأثیری بر زندگی فردی و خانوادگی ما دارد؟

Available Episodes

2019-07-03
فیه ما فی 1-آکادمی هوش مالی
2019-07-31
فیه ما فی 2-آکادمی هوش مالی
2019-08-07
فیه ما فی 3-آکادمی هوش مالی
2019-08-14
فیه ما فی 4-آکادمی هوش مالی
2019-08-21
فیه ما فی 5-آکادمی هوش مالی
2019-08-28
فیه ما فی 6-آکادمی هوش مالی
2019-09-04
فیه ما فی 7-آکادمی هوش مالی
2019-09-18
فیه ما فی 8-آکادمی هوش مالی
2019-09-25
فیه ما فی 9-آکادمی هوش مالی
2020-01-20
فیه ما فی-10
2020-02-05
فیه ما فی-11
2020-02-19
فیه ما فی-12
2020-04-20
فیه ما فی-13
2020-05-06
فیه ما فی-14؛ سهام عدالت
2020-06-25
سواد مالی خانواده با مروری بر خبرهای اقتصادی هفته؛ 5 تیرماه 99
2020-07-02
فیه ما فی-16؛ هفته منتهی به 12 تیرماه 99
2020-07-09
فیه ما فی-17؛ هفته منتهی به 19 تیرماه 99
2020-07-24
فیه ما فی-18؛ هفته منتهی به 3 مرداد 99
2020-09-02
فیه ما فی-19؛ منتهی به 12 شهریور 99
2020-11-13
فیه ما فی-20؛ منتهی به 23 آبان 99
2021-01-04
فیه ما فی-21؛ منتهی به 15 دی 99

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-03
فیه ما فی 1-آکادمی هوش مالی
2019-07-31
فیه ما فی 2-آکادمی هوش مالی
2019-08-07
فیه ما فی 3-آکادمی هوش مالی
2019-08-14
فیه ما فی 4-آکادمی هوش مالی
2019-08-21
فیه ما فی 5-آکادمی هوش مالی
2019-08-28
فیه ما فی 6-آکادمی هوش مالی
2019-09-04
فیه ما فی 7-آکادمی هوش مالی
2019-09-18
فیه ما فی 8-آکادمی هوش مالی
2019-09-25
فیه ما فی 9-آکادمی هوش مالی
2020-01-20
فیه ما فی-10
2020-02-05
فیه ما فی-11
2020-02-19
فیه ما فی-12
2020-04-20
فیه ما فی-13
2020-05-06
فیه ما فی-14؛ سهام عدالت
2020-06-25
سواد مالی خانواده با مروری بر خبرهای اقتصادی هفته؛ 5 تیرماه 99
2020-07-02
فیه ما فی-16؛ هفته منتهی به 12 تیرماه 99
2020-07-09
فیه ما فی-17؛ هفته منتهی به 19 تیرماه 99
2020-07-24
فیه ما فی-18؛ هفته منتهی به 3 مرداد 99
2020-09-02
فیه ما فی-19؛ منتهی به 12 شهریور 99
2020-11-13
فیه ما فی-20؛ منتهی به 23 آبان 99
2021-01-04
فیه ما فی-21؛ منتهی به 15 دی 99

Latest Episode