قصه‌های ایرانی
Category Fiction
Published April 15, 2021
Episodes 70

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-07-05
از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
اول رفیق آخر طریق؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
پشه چو پر شد بزند پیل را؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
تا مرغ به دانه طمع نکند حلقش به حلقۀ دام بسته نشود؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
خاموش نشین و فارغ از عالم باش؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
جایی که نمک خوری نمکدان مشکن؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
دیوانه به کار خویشتن آگاه است؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
قناعت هر که کرد آخر غنی شد؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
کاسب حبیب خداست؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
از این ستون به اون ستون فرجه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
فوت کاسه‌گری؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
بین همه پیغمبران جرجیس را انتخاب کرده؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
یک کلاغ، چهل کلاغ؛قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
هنوز دو قورت و نیمش هم باقی است؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
ما پوستین رو ول کردیم پوستین ما رو ول نمی‌کنه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
حکایت موش و قالب پنیر؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
نه خانی آمده نه خانی رفته؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
استخوان لای زخم؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
شتر دیدی، ندیدی؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
خر دردمند و گرگ نعلبند؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-06
هر چیز که خار آید یک روز به کار آید؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-08
گنجشک و فیل؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-14
شیر و گرگ و روباه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-20
پشه و باد؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-22
مارگیر و اژدها؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-27
درخت جادویی؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-29
یار بد، بدتر بود از مار بد؛ قصه‌های ایرانی؛جلد اول؛ ابوالقاسم انجوی شیرازی
2020-08-05
دزد باش، مرد باش؛ مجمع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-08-10
بکوب، بکوب همونه که دیدی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-16
پسر تاجرباشی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-19
بی همزبانی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-24
پینه‌دوز و شاه عباس؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-05
صنار جگرک، سفره قلمکار؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-05
لجباز؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-15
جستیک نخودی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-29
آدی و بودی؛ افسانه‌های آذربایجان؛ گردآوری صمد بهرنگی
2020-10-06
به دنبال فلک؛ افسانه‌های آذربایجان؛گردآوری صمد بهرنگی
2020-10-15
پسر زرنگ
2020-10-28
رفیق خوب و رفیق بد
2020-11-04
پرنده آبی
2020-11-12
درخت سحرآمبز
2020-11-18
افسانه دلدل
2020-11-25
کبک و باز
2020-12-02
بدکار به سزای خودش می‌رسد
2021-01-06
ba taghdir tadbir kemishavad_mixdown
2021-01-18
قصه جن کوچک
2021-02-08
bozi_mixdown
2021-02-22
ahlesaba
2021-03-06
shiroshekar_mixdown
2021-03-06
kak be tanor_mixdown
2021-03-06
pirzan va shoghal_mixdown
2021-03-09
3harf_mixdown
2021-03-09
kalagh va robah_mixdown
2021-04-15
از کوزه همان برون تراود که در اوست
2021-04-21
shahzade karen_mixdown
2021-04-28
gorbe farmandar_mixdown
2021-05-05
aros va madar shohar khol_mixdown
2021-05-17
amir hasan_mixdown
2021-05-20
hasan yak tirzano do shirkosh_mixdown
2021-05-27
chopan va div_mixdown
2021-06-10
gosale_mixdown
2021-06-10
khoroseshekastnapazir_mixdown
2021-06-23
molanatarbogh_mixdown
2021-07-03
dad va bidad_mixdown
2021-07-07
خر آوازه خوان و شتر رقاص
2021-07-14
خرس و پیرمرد
2021-07-31
افسانه عیار
2021-08-04
شاه عباس
2021-08-10
زن پدر و دختر یتیم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-05
از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
اول رفیق آخر طریق؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
پشه چو پر شد بزند پیل را؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
تا مرغ به دانه طمع نکند حلقش به حلقۀ دام بسته نشود؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
خاموش نشین و فارغ از عالم باش؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
جایی که نمک خوری نمکدان مشکن؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
دیوانه به کار خویشتن آگاه است؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
قناعت هر که کرد آخر غنی شد؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
کاسب حبیب خداست؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
از این ستون به اون ستون فرجه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
فوت کاسه‌گری؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
بین همه پیغمبران جرجیس را انتخاب کرده؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
یک کلاغ، چهل کلاغ؛قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
هنوز دو قورت و نیمش هم باقی است؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
ما پوستین رو ول کردیم پوستین ما رو ول نمی‌کنه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
حکایت موش و قالب پنیر؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
نه خانی آمده نه خانی رفته؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
استخوان لای زخم؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
شتر دیدی، ندیدی؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
خر دردمند و گرگ نعلبند؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-06
هر چیز که خار آید یک روز به کار آید؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-08
گنجشک و فیل؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-14
شیر و گرگ و روباه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-20
پشه و باد؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-22
مارگیر و اژدها؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-27
درخت جادویی؛ قصه های شیرین ایرانی؛ جلد سوم
2020-07-29
یار بد، بدتر بود از مار بد؛ قصه‌های ایرانی؛جلد اول؛ ابوالقاسم انجوی شیرازی
2020-08-05
دزد باش، مرد باش؛ مجمع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-08-10
بکوب، بکوب همونه که دیدی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-16
پسر تاجرباشی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-19
بی همزبانی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-08-24
پینه‌دوز و شاه عباس؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-05
صنار جگرک، سفره قلمکار؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-05
لجباز؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-15
جستیک نخودی؛ قصه‌های کتاب کوچه؛ گردآوری و بازنویسی احمد شاملو
2020-09-29
آدی و بودی؛ افسانه‌های آذربایجان؛ گردآوری صمد بهرنگی
2020-10-06
به دنبال فلک؛ افسانه‌های آذربایجان؛گردآوری صمد بهرنگی
2020-10-15
پسر زرنگ
2020-10-28
رفیق خوب و رفیق بد
2020-11-04
پرنده آبی
2020-11-12
درخت سحرآمبز
2020-11-18
افسانه دلدل
2020-11-25
کبک و باز
2020-12-02
بدکار به سزای خودش می‌رسد
2021-01-06
ba taghdir tadbir kemishavad_mixdown
2021-01-18
قصه جن کوچک
2021-02-08
bozi_mixdown
2021-02-22
ahlesaba
2021-03-06
shiroshekar_mixdown
2021-03-06
kak be tanor_mixdown
2021-03-06
pirzan va shoghal_mixdown
2021-03-09
3harf_mixdown
2021-03-09
kalagh va robah_mixdown
2021-04-15
از کوزه همان برون تراود که در اوست
2021-04-21
shahzade karen_mixdown
2021-04-28
gorbe farmandar_mixdown
2021-05-05
aros va madar shohar khol_mixdown
2021-05-17
amir hasan_mixdown
2021-05-20
hasan yak tirzano do shirkosh_mixdown
2021-05-27
chopan va div_mixdown
2021-06-10
gosale_mixdown
2021-06-10
khoroseshekastnapazir_mixdown
2021-06-23
molanatarbogh_mixdown
2021-07-03
dad va bidad_mixdown
2021-07-07
خر آوازه خوان و شتر رقاص
2021-07-14
خرس و پیرمرد
2021-07-31
افسانه عیار
2021-08-04
شاه عباس
2021-08-10
زن پدر و دختر یتیم

Latest Episode