قصه های سوسن | ghessehaye.susan
Category Arts
Published October 13, 2020
Episodes 51

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه‌های سوسن پادکستی برای شنیدن قصه

Available Episodes

2019-12-01
پادکست سوسن - قسمت صفر
2019-12-09
قصه‌های سوسن - قسمت اول - قصه‌ی مرغابی و طاووس
2019-12-21
قصه های سوسن - شب یلدا
2019-12-31
پادکست قصه‌های سوسن - قسمت دوم - سندباد - بخش اول
2020-01-18
سندباد - سفر اول
2020-02-08
قصه‌های سوسن - قسمت چهارم - سندباد (سفر دوم)
2020-04-14
قسمت پنجم: سندباد (سفر سوم)
2020-04-21
قسمت ششم: سندباد (سفر چهارم)
2020-04-29
قسمت هفتم: سندباد سفر پنجم
2020-05-06
قسمت هشتم: سندباد سفر ششم
2020-05-13
قسمت نهم: سندباد سفر هفتم
2020-05-20
قسمت دهم: دختر نارنج و ترنج
2020-05-28
قصه‌های سوسن - بلبل سرگشته
2020-06-04
قصه‌های سوسن: سنگ صبور
2020-06-13
قسمت سیزدهم: کلاغ لجباز
2020-06-21
قصه‌های سوسن: ماه‌پیشونی قسمت اول
2020-06-28
قسمت پانزدهم: ماه‌پیشونی (قسمت دوم)
2020-07-06
قسمت شانزدهم - قصه‌ی گل‌خندان
2020-07-17
قسمت هفدهم: کلاغ پیر
2020-08-03
قصه‌های سوسن: گل زرد
2020-08-16
قسمت نوزدهم: مَلی
2020-08-27
قسمت بیستم - نمکی
2020-09-07
قسمت بیست و یکم: خاله قورباغه
2020-09-25
قسمت بیست و دوم:‌ مرغ سخنگو
2020-10-06
قسمت بیست و سوم: خروسک چینی
2020-10-16
قسمت بیست و چهارم: دختر چل گیس - بخش اول
2020-10-23
قسمت بیست و پنچم: دختر چل‌گیس (سمت دوم)
2020-11-12
اسب آبنوس - قسمت دوم
2020-11-19
اسب آبنوس - قسمت سوم
2020-11-26
قسمت بیست و نهم: اسب آبنوس قسمت چهارم
2020-12-05
قسمت سی: اسب آبنوس قسمت پنج
2020-12-11
قصه‌های سوسن: اسب آبنوس (قسمت ششم)
2020-12-12
اسب آبنوس: قسمت اول
2020-12-18
اسب آبنوس: قسمت هفتم
2020-12-24
قصه‌های سوسن: اسب آبنوس - قسمت هشتم
2021-01-01
اسب آبنوس: قسمت نهم
2021-01-08
اسب آبنوس: قسمت پایانی
2021-01-21
قسمت سی و ششم: عروسک بلور
2021-02-05
قسمت سی و هفتم: ننه مومی
2021-02-21
قسمت سی و هشت: افسانه محبت - قسمت اول
2021-03-04
قسمت سی و نهم: افسانه محبت - قسمت دوم
2021-03-17
قصه‌های سوسن: قسمت چهلم - افسانه محبت قسمت سوم
2021-03-27
قسمت چهل و یکم: افسانه محبت (قسمت چهارم)
2021-04-08
قسمت چهل و دوم: افسانه محبت - قسمت پنجم
2021-04-24
قسمت چهل و سوم: افسانه محبت - قسمت پایانی
2021-05-06
قسمت چهل و چهارم: قصه آدم و حوا
2021-05-21
قسمت چهل و پنجم: حضرت ایوب
2021-06-04
قسمت چهل و ششم: زبان حیوانات
2021-06-21
قسمت چهل و هفتم: آهو و پرنده‌ها
2021-06-22
قسمت چهل و هفتم: آهو و پرنده‌ها
2021-07-10
قسمت 48: اصحاب کهف

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-01
پادکست سوسن - قسمت صفر
2019-12-09
قصه‌های سوسن - قسمت اول - قصه‌ی مرغابی و طاووس
2019-12-21
قصه های سوسن - شب یلدا
2019-12-31
پادکست قصه‌های سوسن - قسمت دوم - سندباد - بخش اول
2020-01-18
سندباد - سفر اول
2020-02-08
قصه‌های سوسن - قسمت چهارم - سندباد (سفر دوم)
2020-04-14
قسمت پنجم: سندباد (سفر سوم)
2020-04-21
قسمت ششم: سندباد (سفر چهارم)
2020-04-29
قسمت هفتم: سندباد سفر پنجم
2020-05-06
قسمت هشتم: سندباد سفر ششم
2020-05-13
قسمت نهم: سندباد سفر هفتم
2020-05-20
قسمت دهم: دختر نارنج و ترنج
2020-05-28
قصه‌های سوسن - بلبل سرگشته
2020-06-04
قصه‌های سوسن: سنگ صبور
2020-06-13
قسمت سیزدهم: کلاغ لجباز
2020-06-21
قصه‌های سوسن: ماه‌پیشونی قسمت اول
2020-06-28
قسمت پانزدهم: ماه‌پیشونی (قسمت دوم)
2020-07-06
قسمت شانزدهم - قصه‌ی گل‌خندان
2020-07-17
قسمت هفدهم: کلاغ پیر
2020-08-03
قصه‌های سوسن: گل زرد
2020-08-16
قسمت نوزدهم: مَلی
2020-08-27
قسمت بیستم - نمکی
2020-09-07
قسمت بیست و یکم: خاله قورباغه
2020-09-25
قسمت بیست و دوم:‌ مرغ سخنگو
2020-10-06
قسمت بیست و سوم: خروسک چینی
2020-10-16
قسمت بیست و چهارم: دختر چل گیس - بخش اول
2020-10-23
قسمت بیست و پنچم: دختر چل‌گیس (سمت دوم)
2020-11-12
اسب آبنوس - قسمت دوم
2020-11-19
اسب آبنوس - قسمت سوم
2020-11-26
قسمت بیست و نهم: اسب آبنوس قسمت چهارم
2020-12-05
قسمت سی: اسب آبنوس قسمت پنج
2020-12-11
قصه‌های سوسن: اسب آبنوس (قسمت ششم)
2020-12-12
اسب آبنوس: قسمت اول
2020-12-18
اسب آبنوس: قسمت هفتم
2020-12-24
قصه‌های سوسن: اسب آبنوس - قسمت هشتم
2021-01-01
اسب آبنوس: قسمت نهم
2021-01-08
اسب آبنوس: قسمت پایانی
2021-01-21
قسمت سی و ششم: عروسک بلور
2021-02-05
قسمت سی و هفتم: ننه مومی
2021-02-21
قسمت سی و هشت: افسانه محبت - قسمت اول
2021-03-04
قسمت سی و نهم: افسانه محبت - قسمت دوم
2021-03-17
قصه‌های سوسن: قسمت چهلم - افسانه محبت قسمت سوم
2021-03-27
قسمت چهل و یکم: افسانه محبت (قسمت چهارم)
2021-04-08
قسمت چهل و دوم: افسانه محبت - قسمت پنجم
2021-04-24
قسمت چهل و سوم: افسانه محبت - قسمت پایانی
2021-05-06
قسمت چهل و چهارم: قصه آدم و حوا
2021-05-21
قسمت چهل و پنجم: حضرت ایوب
2021-06-04
قسمت چهل و ششم: زبان حیوانات
2021-06-21
قسمت چهل و هفتم: آهو و پرنده‌ها
2021-06-22
قسمت چهل و هفتم: آهو و پرنده‌ها
2021-07-10
قسمت 48: اصحاب کهف

Latest Episode