قصه های هزار و یک شب | hezaroiekshab | Hezaro Yek Shab
Category Arts
Published February 9, 2021
Episodes 79

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در اینجا، قصه‌های هزارویکشب را با هم می‌شنویم. کتابی که من برایِ تهیه‌یِ این مجموعه در اختیار دارم ترجمه‌ایِ است از زمانِ فتحعلیشاهِ قاجار (به دستورِ نوه‌یِ وی، بهمن میرزا) به قلمِ ملا عبداللطیف طسوجی که انتخابِ اشعارِ فارسیِ آن بر عهده‌یِ میرزا سروش بوده. در این ترجمه، بعضی جملات و ابیات ترجمه نشده و همان عباراتِ عربی به کار رفته که گاه از روان بودنِ متن می‌کاهد. از این روی، من گاه بخش‌هایِ عربیِ متن را خودم به فارسی ترجمه می‌کنم، و در صورتِ لزوم متن را -با کمترین تغییرات- ویرایش می‌کنم. تمامِ این تغییرات و معانیِ بعضی کلمات را (از شبِ بیست و نهم) می‌توانید در توضیحاتِ هر قسمت بیابید.

Available Episodes

2019-02-27
قصه های هزار و یکشب: آغاز داستان
2019-02-27
شب یکم
2019-02-27
شب دوم
2019-03-08
شب سوم
2019-03-10
شب چهارم
2019-03-13
شب پنجم
2019-03-17
شب ششم
2019-03-23
شب هفتم
2019-03-27
شب هشتم
2019-03-31
شب نهم
2019-04-03
شب دهم
2019-04-07
شب یازدهم
2019-04-16
شب دوازدهم
2019-04-19
شب سیزدهم
2019-04-23
شب چهاردهم
2019-05-01
شبِ پانردهم
2019-05-11
شبِ شانردهم
2019-05-12
شبِ هفدهم
2019-05-16
شبِ هیجدهم
2019-05-21
شبِ نوزدهم
2019-05-23
شبِ بیستم
2019-06-01
شبِ بیست و یکم
2019-06-04
شبِ بیست و دوم
2019-06-08
شبِ بیست و سوم
2019-06-16
شبِ بیست و چهارم
2019-06-24
شبِ بیست و پنجم
2019-06-26
شبِ بیست و ششم
2019-07-15
شبِ بیست و هفتم
2019-07-24
شبِ بیست و هشتم
2019-08-13
شبِ بیست و نهم
2019-08-22
شبِ سیم
2019-08-30
شبِ سی و یکم
2019-10-05
شبِ سی و دوم - بخشِ یکم
2019-10-22
شبِ سی و دوم - بخشِ دوم
2019-12-02
شبِ سی و سوم
2020-01-17
شبِ سی و چهارم
2020-01-23
شبِ سی و پنجم
2020-02-09
شبِ سی و ششم
2020-02-15
شبِ سی و هفتم
2020-03-08
شبِ سی و هشتم
2020-03-21
شبِ سی و نهم
2020-04-01
شبِ چهلم
2020-04-10
شبِ چهل و یکم
2020-04-23
شبِ چهل و دوم
2020-04-24
شبِ چهل و سوم
2020-04-30
شب چهل و چهارم
2020-05-01
شب چهل و پنجم
2020-05-09
شب چهل و ششم
2020-05-14
شبِ چهل و هفتم
2020-05-19
شبِ چهل و هشتم
2020-05-27
شبِ چهل و نهم
2020-06-09
شبِ پنجاهم
2020-06-20
شبِ پنجاه و یکم
2020-06-26
شبِ پنجاه و دوم
2020-07-08
شبِ پنجاه و سوم
2020-07-14
شبِ پنجاه و چهارم
2020-07-21
شبِ پنجاه و پنجم
2020-07-30
شبِ پنجاه و ششم
2020-08-05
شبِ پنجاه و هفتم
2020-08-06
شبِ پنجاه و هشتم
2020-08-11
شبِ پنجاه و نهم
2020-08-14
شبِ شصتم
2020-08-17
شبِ شصت و یکم
2020-08-20
شبِ شصت و دوم
2020-08-23
شبِ شصت و سوم
2020-08-26
شبِ شصت و چهارم
2020-08-29
شبِ شصت و پنجم
2020-08-31
شبِ شصت و ششم
2020-09-10
شبِ شصتم و هفتم
2020-09-14
شبِ شصتم و هشتم
2020-09-17
شبِ شصت و نهم
2020-09-25
شبِ هفتادم
2020-10-06
شبِ هفتاد و یکم
2020-10-09
شبِ هفتاد و دوم
2021-01-04
شبِ هفتاد و سوم
2021-01-05
شبِ هفتاد و چهارم
2021-01-09
شبِ هفتاد و پنجم
2021-01-14
شبِ هفتاد و ششم
2021-02-09
شبِ هفتاد و هفتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-27
قصه های هزار و یکشب: آغاز داستان
2019-02-27
شب یکم
2019-02-27
شب دوم
2019-03-08
شب سوم
2019-03-10
شب چهارم
2019-03-13
شب پنجم
2019-03-17
شب ششم
2019-03-23
شب هفتم
2019-03-27
شب هشتم
2019-03-31
شب نهم
2019-04-03
شب دهم
2019-04-07
شب یازدهم
2019-04-16
شب دوازدهم
2019-04-19
شب سیزدهم
2019-04-23
شب چهاردهم
2019-05-01
شبِ پانردهم
2019-05-11
شبِ شانردهم
2019-05-12
شبِ هفدهم
2019-05-16
شبِ هیجدهم
2019-05-21
شبِ نوزدهم
2019-05-23
شبِ بیستم
2019-06-01
شبِ بیست و یکم
2019-06-04
شبِ بیست و دوم
2019-06-08
شبِ بیست و سوم
2019-06-16
شبِ بیست و چهارم
2019-06-24
شبِ بیست و پنجم
2019-06-26
شبِ بیست و ششم
2019-07-15
شبِ بیست و هفتم
2019-07-24
شبِ بیست و هشتم
2019-08-13
شبِ بیست و نهم
2019-08-22
شبِ سیم
2019-08-30
شبِ سی و یکم
2019-10-05
شبِ سی و دوم - بخشِ یکم
2019-10-22
شبِ سی و دوم - بخشِ دوم
2019-12-02
شبِ سی و سوم
2020-01-17
شبِ سی و چهارم
2020-01-23
شبِ سی و پنجم
2020-02-09
شبِ سی و ششم
2020-02-15
شبِ سی و هفتم
2020-03-08
شبِ سی و هشتم
2020-03-21
شبِ سی و نهم
2020-04-01
شبِ چهلم
2020-04-10
شبِ چهل و یکم
2020-04-23
شبِ چهل و دوم
2020-04-24
شبِ چهل و سوم
2020-04-30
شب چهل و چهارم
2020-05-01
شب چهل و پنجم
2020-05-09
شب چهل و ششم
2020-05-14
شبِ چهل و هفتم
2020-05-19
شبِ چهل و هشتم
2020-05-27
شبِ چهل و نهم
2020-06-09
شبِ پنجاهم
2020-06-20
شبِ پنجاه و یکم
2020-06-26
شبِ پنجاه و دوم
2020-07-08
شبِ پنجاه و سوم
2020-07-14
شبِ پنجاه و چهارم
2020-07-21
شبِ پنجاه و پنجم
2020-07-30
شبِ پنجاه و ششم
2020-08-05
شبِ پنجاه و هفتم
2020-08-06
شبِ پنجاه و هشتم
2020-08-11
شبِ پنجاه و نهم
2020-08-14
شبِ شصتم
2020-08-17
شبِ شصت و یکم
2020-08-20
شبِ شصت و دوم
2020-08-23
شبِ شصت و سوم
2020-08-26
شبِ شصت و چهارم
2020-08-29
شبِ شصت و پنجم
2020-08-31
شبِ شصت و ششم
2020-09-10
شبِ شصتم و هفتم
2020-09-14
شبِ شصتم و هشتم
2020-09-17
شبِ شصت و نهم
2020-09-25
شبِ هفتادم
2020-10-06
شبِ هفتاد و یکم
2020-10-09
شبِ هفتاد و دوم
2021-01-04
شبِ هفتاد و سوم
2021-01-05
شبِ هفتاد و چهارم
2021-01-09
شبِ هفتاد و پنجم
2021-01-14
شبِ هفتاد و ششم
2021-02-09
شبِ هفتاد و هفتم

Latest Episode