قصه کلیدر
Category Arts
Published December 20, 2020
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کلیدر عنوان طولانی ترین رمان فارسی به قلم آقای محمود دولت آبادی است. در پادکست سریالی قصه کلیدر خلاصه این رمان رو به زبان ساده برای شما روایت میکنم

Available Episodes

2019-04-11
KELIDAR story - Episode 01
2019-05-16
KELIDAR story - Episode 02
2019-06-18
KELIDAR story - Episode 03
2019-07-27
KELIDAR story - Episode 04
2019-09-17
KELIDAR story - Episode 05
2019-10-22
KELIDAR story - Episode 06
2019-12-09
KELIDAR story - Episode 07
2020-02-06
KELIDAR story - Episode 08
2020-05-18
KELIDAR story - Episode 09
2020-05-21
KELIDAR story - Episode 10
2020-06-04
KELIDAR story - Episode 11
2020-06-18
KELIDAR story - Episode 12
2020-07-02
KELIDAR story - Episode 13
2020-07-17
KELIDAR story - Episode 14
2020-07-30
KELIDAR story - Episode 15
2020-08-13
KELIDAR story - Episode 16
2020-08-29
KELIDAR story - Episode 17
2020-09-14
KELIDAR story - Episode 18
2020-12-20
KELIDAR story - Episode 19
2020-12-20
KELIDAR story - Episode 20
2021-01-13
KELIDAR story - Episode 21
2021-03-19
KELIDAR story - Episode 22
2021-04-20
KELIDAR story - Episode 23
2021-05-26
KELIDAR story - Episode 24
2021-06-26
KELIDAR story - Episode 25

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-11
KELIDAR story - Episode 01
2019-05-16
KELIDAR story - Episode 02
2019-06-18
KELIDAR story - Episode 03
2019-07-27
KELIDAR story - Episode 04
2019-09-17
KELIDAR story - Episode 05
2019-10-22
KELIDAR story - Episode 06
2019-12-09
KELIDAR story - Episode 07
2020-02-06
KELIDAR story - Episode 08
2020-05-18
KELIDAR story - Episode 09
2020-05-21
KELIDAR story - Episode 10
2020-06-04
KELIDAR story - Episode 11
2020-06-18
KELIDAR story - Episode 12
2020-07-02
KELIDAR story - Episode 13
2020-07-17
KELIDAR story - Episode 14
2020-07-30
KELIDAR story - Episode 15
2020-08-13
KELIDAR story - Episode 16
2020-08-29
KELIDAR story - Episode 17
2020-09-14
KELIDAR story - Episode 18
2020-12-20
KELIDAR story - Episode 19
2020-12-20
KELIDAR story - Episode 20
2021-01-13
KELIDAR story - Episode 21
2021-03-19
KELIDAR story - Episode 22
2021-04-20
KELIDAR story - Episode 23
2021-05-26
KELIDAR story - Episode 24
2021-06-26
KELIDAR story - Episode 25

Latest Episode