لی پک
Published January 23, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من مهسا حکمت هستم، روزنامه‌نگاری که این روزها بیشتر سفر می‌کند و در لی‌پک برایتان از شگفتی‌های سفر می‌گویم

Available Episodes

2020-08-09
Lipak - S 1 -E 0
2020-08-19
Lipak - S1 - E1
2020-09-19
Lipak - S1 - E2
2020-10-21
Lipak - S1 - E3
2020-11-19
Lipak - S1 - E4
2021-01-19
Lipak - S1 - E5

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-09
Lipak - S 1 -E 0
2020-08-19
Lipak - S1 - E1
2020-09-19
Lipak - S1 - E2
2020-10-21
Lipak - S1 - E3
2020-11-19
Lipak - S1 - E4
2021-01-19
Lipak - S1 - E5

Latest Episode