مبل قرمز
Category Arts
Published August 19, 2020
Episodes 82

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2018-04-11
اگر ما واقعاً همدیگر را دوست داریم، باید همه جا با هم باشیم!
2018-04-19
اگر همدیگه رو دوست داریم باید سر همه چیز توافق داشته باشیم!!!
2018-04-25
03: اگر همدیگر رو دوست داریم باید با هم صادق باشیم!!!
2018-05-03
اپیزود 4: اگر همدیگر رو دوست داریم باید همیشه شاد باشیم.
2018-05-09
اپیزود 5: اگر ما همدیگه رو دوست داریم باید از فکر هم خبر داشته باشیم.
2018-05-16
اپیزود 6: خوشبختی فقط بخت و اقباله
2018-05-23
اپیزود 7: مقصر کیه؟
2018-06-03
ویژه برنامه: آزار جنسی کودکان
2018-06-11
S02E01: رازهای جذابیت آقایان برای خانم ها
2018-06-18
S02E02: چقدر زمان می خوای واسه شروع یک رابطه جدید؟
2018-06-28
مدیریت خشم - بخش اول
2018-07-03
مدیریت خشم - بخش دوم
2018-07-11
S02E05: نکات طلایی رابطه خوب - بخش اول
2018-07-11
S02E06: نکات طلایی رابطه خوب - بخش دوم
2018-07-16
ویژه: به لحاظ روانشناسی چرا فوتبال می بینیم؟
2018-08-01
کنترلگری
2018-08-07
S02E08: رابطه با مردان دون ژوان
2018-08-15
ببینیم یا نه؟
2018-08-15
ببینیم یا نه؟
2018-10-18
درک متقابل - بخش اول
2018-10-24
درک متقابل - بخش دوم
2018-10-31
S03E02: با کودک درون خود آشتی کنید.
2018-11-17
S03E04: فرایندهای دلبستگی در زوجین
2018-12-05
S03E05: صمیمت در رابطه و مولفه های آن
2019-01-09
S03E06: خیانت یا درگیری با خود
2019-01-16
S03E07: خیانت ناتمام
2019-01-23
S03E08: کشف حال خوب، بعد از خیانت
2019-01-30
S03E09: کودک همسری
2019-02-06
S03E10: داستان زندگی خانم ر. (یک کودک همسر)
2019-03-13
ویژه برنامه: نوروز بدون استرس
2019-06-12
S04E01: رابطه ی جنسی پیش از ازدواج
2019-06-19
S04E02: اعتیاد جنسی
2019-06-26
S04E03: رابطه جنسی مطلوب (1)
2019-07-04
S04E04: رابطه جنسی مطلوب (2)
2019-07-11
S04E05: از ازدواج خود نگهداری کنید (1)
2019-07-17
S04E06: از ازدواج خود نگهداری کنید (2)
2019-07-24
S04E07: اختلال پارافیلیایی (1)
2019-07-31
S04E08: اختلال پارافیلیایی (2)
2019-08-07
S04E09: رابطه ی جنسی و مواد
2019-08-14
S04E10: تربیت جنسی کودکان
2020-01-30
S05E01: مهارت ارتباط موثر
2020-02-02
S05E02: سندروم پیش از قاعدگی
2020-02-06
S05E03: تفاوت های فرهنگی با خانواده همسر (بخش اول)
2020-02-09
S05E04: تفاوت های فرهنگی با خانواده همسر (بخش دوم)
2020-02-13
S05E05: اختلال شخصیت خودشیفته
2020-02-16
S05E06: مشکلات مالی و تأثیر آن بر روابط
2020-02-21
S05E07: قربانیان تجاوز (بخش اول)
2020-02-27
S05E08: قربانیان تجاوز (بخش دوم)
2020-03-02
ویژه برنامه: ویروس کرونا و حفظ سلامت روانشناختی در بحران
2020-03-08
S05E09: اختلال شخصیت اسکیزوئید (منزوی)
2020-03-12
S05E10: روابط مجازی
2020-06-17
S06E01: خود ارضایی
2020-06-24
S06E02: سایکو سینما
2020-07-01
S06E03: حد مجاز ایثار در رابطه
2020-07-08
S06E04: داستان عشق (LoveStory)
2020-07-15
S06E05: خود بیمارانگاری و وسواس فکری
2020-07-22
S06E06: فرزندآوری، نقطه عطف زندگی مشترک
2020-07-29
S06E07: آداب جدا شدن
2020-08-05
S06E07: بخشیدن خود
2020-08-12
S06E09: خانواده هایی با عضو کم توان ذهنی
2020-08-19
S06E10: روانشناسی زرد
2021-02-10
S07E01: طرحواره چیست؟
2021-02-17
S07E02: رها شدگی
2021-02-24
S07E03: بی اعتمادی
2021-03-03
S07E04: محرومیت هیجانی
2021-03-10
S07E05: نقص و شرم
2021-03-17
S07E06: انزوای اجتماعی
2021-03-24
S07E07: وابستگی / بی کفایتی
2021-03-31
S07E08: گوش به زنگی / آسیب پذیری
2021-04-07
S07E09: بی هویتی
2021-04-14
S07E10: شکست
2021-04-21
S07E11: استحقاق
2021-04-28
S07E12: خویشتن داری ناکافی
2021-05-05
S07E13: اطاعت
2021-05-12
S07E14: خود قربانی‌گری و ایثار
2021-05-26
S07E15: پذیرش جویی / جلب توجه
2021-06-02
S07E16: منفی نگری / بدبینی
2021-06-09
S07E17: بازداری هیجانی
2021-06-16
S07E18: معیارهای سخت گیرانه
2021-06-23
S07E19: تنبیه
2021-06-30
S07E20: ذهنیت‌های طرحواره‌ای
2021-06-30
S07E20: ذهنیت‌های طرحواره‌ای

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-04-11
اگر ما واقعاً همدیگر را دوست داریم، باید همه جا با هم باشیم!
2018-04-19
اگر همدیگه رو دوست داریم باید سر همه چیز توافق داشته باشیم!!!
2018-04-25
03: اگر همدیگر رو دوست داریم باید با هم صادق باشیم!!!
2018-05-03
اپیزود 4: اگر همدیگر رو دوست داریم باید همیشه شاد باشیم.
2018-05-09
اپیزود 5: اگر ما همدیگه رو دوست داریم باید از فکر هم خبر داشته باشیم.
2018-05-16
اپیزود 6: خوشبختی فقط بخت و اقباله
2018-05-23
اپیزود 7: مقصر کیه؟
2018-06-03
ویژه برنامه: آزار جنسی کودکان
2018-06-11
S02E01: رازهای جذابیت آقایان برای خانم ها
2018-06-18
S02E02: چقدر زمان می خوای واسه شروع یک رابطه جدید؟
2018-06-28
مدیریت خشم - بخش اول
2018-07-03
مدیریت خشم - بخش دوم
2018-07-11
S02E05: نکات طلایی رابطه خوب - بخش اول
2018-07-11
S02E06: نکات طلایی رابطه خوب - بخش دوم
2018-07-16
ویژه: به لحاظ روانشناسی چرا فوتبال می بینیم؟
2018-08-01
کنترلگری
2018-08-07
S02E08: رابطه با مردان دون ژوان
2018-08-15
ببینیم یا نه؟
2018-08-15
ببینیم یا نه؟
2018-10-18
درک متقابل - بخش اول
2018-10-24
درک متقابل - بخش دوم
2018-10-31
S03E02: با کودک درون خود آشتی کنید.
2018-11-17
S03E04: فرایندهای دلبستگی در زوجین
2018-12-05
S03E05: صمیمت در رابطه و مولفه های آن
2019-01-09
S03E06: خیانت یا درگیری با خود
2019-01-16
S03E07: خیانت ناتمام
2019-01-23
S03E08: کشف حال خوب، بعد از خیانت
2019-01-30
S03E09: کودک همسری
2019-02-06
S03E10: داستان زندگی خانم ر. (یک کودک همسر)
2019-03-13
ویژه برنامه: نوروز بدون استرس
2019-06-12
S04E01: رابطه ی جنسی پیش از ازدواج
2019-06-19
S04E02: اعتیاد جنسی
2019-06-26
S04E03: رابطه جنسی مطلوب (1)
2019-07-04
S04E04: رابطه جنسی مطلوب (2)
2019-07-11
S04E05: از ازدواج خود نگهداری کنید (1)
2019-07-17
S04E06: از ازدواج خود نگهداری کنید (2)
2019-07-24
S04E07: اختلال پارافیلیایی (1)
2019-07-31
S04E08: اختلال پارافیلیایی (2)
2019-08-07
S04E09: رابطه ی جنسی و مواد
2019-08-14
S04E10: تربیت جنسی کودکان
2020-01-30
S05E01: مهارت ارتباط موثر
2020-02-02
S05E02: سندروم پیش از قاعدگی
2020-02-06
S05E03: تفاوت های فرهنگی با خانواده همسر (بخش اول)
2020-02-09
S05E04: تفاوت های فرهنگی با خانواده همسر (بخش دوم)
2020-02-13
S05E05: اختلال شخصیت خودشیفته
2020-02-16
S05E06: مشکلات مالی و تأثیر آن بر روابط
2020-02-21
S05E07: قربانیان تجاوز (بخش اول)
2020-02-27
S05E08: قربانیان تجاوز (بخش دوم)
2020-03-02
ویژه برنامه: ویروس کرونا و حفظ سلامت روانشناختی در بحران
2020-03-08
S05E09: اختلال شخصیت اسکیزوئید (منزوی)
2020-03-12
S05E10: روابط مجازی
2020-06-17
S06E01: خود ارضایی
2020-06-24
S06E02: سایکو سینما
2020-07-01
S06E03: حد مجاز ایثار در رابطه
2020-07-08
S06E04: داستان عشق (LoveStory)
2020-07-15
S06E05: خود بیمارانگاری و وسواس فکری
2020-07-22
S06E06: فرزندآوری، نقطه عطف زندگی مشترک
2020-07-29
S06E07: آداب جدا شدن
2020-08-05
S06E07: بخشیدن خود
2020-08-12
S06E09: خانواده هایی با عضو کم توان ذهنی
2020-08-19
S06E10: روانشناسی زرد
2021-02-10
S07E01: طرحواره چیست؟
2021-02-17
S07E02: رها شدگی
2021-02-24
S07E03: بی اعتمادی
2021-03-03
S07E04: محرومیت هیجانی
2021-03-10
S07E05: نقص و شرم
2021-03-17
S07E06: انزوای اجتماعی
2021-03-24
S07E07: وابستگی / بی کفایتی
2021-03-31
S07E08: گوش به زنگی / آسیب پذیری
2021-04-07
S07E09: بی هویتی
2021-04-14
S07E10: شکست
2021-04-21
S07E11: استحقاق
2021-04-28
S07E12: خویشتن داری ناکافی
2021-05-05
S07E13: اطاعت
2021-05-12
S07E14: خود قربانی‌گری و ایثار
2021-05-26
S07E15: پذیرش جویی / جلب توجه
2021-06-02
S07E16: منفی نگری / بدبینی
2021-06-09
S07E17: بازداری هیجانی
2021-06-16
S07E18: معیارهای سخت گیرانه
2021-06-23
S07E19: تنبیه
2021-06-30
S07E20: ذهنیت‌های طرحواره‌ای
2021-06-30
S07E20: ذهنیت‌های طرحواره‌ای

Latest Episode