مثنوی خوانی | Masnavi Khani
Category Books
Published May 20, 2021
Episodes 214

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين بار مولانا را نخوانيم، بلكه بفهميم مثنوي را بيت به بيت گوش كنيم و پيام مولانا با زبان ساده دريابيم گر شدی عطشان بحر معنوی فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی صفحه حمایت اختیاری از پادکست https://hamibash.com/masnavipodcast برنامه انتشار قسمت های جدید در فصل بهار چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 7 عصر

Available Episodes

2019-02-07
قسمت اول - ابیات 1 تا 18
2019-02-09
قسمت دوم - ابیات 19 تا 34
2019-02-11
قسمت سوم - ابیات 35 تا 54
2019-02-13
قسمت چهارم - ابیات 55 تا 77
2019-02-16
قسمت پنجم - ابیات 78 تا 92
2019-02-19
قسمت ششم - ابیات 93 تا 116
2019-02-21
قسمت هفتم - ابیات 117 تا 143
2019-02-24
قسمت هشتم - ابیات 144 تا 181
2019-02-26
قسمت نهم - ابیات 182 تا 221
2019-02-28
قسمت دهم - ابیات 222 تا 246
2019-03-03
قسمت یازدهم - ابیات 247 تا 284
2019-03-05
قسمت دوازدهم - ابیات 285 تا 323
2019-03-07
قسمت سیزدهم - ابیات 324 تا 347
2019-03-17
قسمت چهاردهم- ابیات 348 تا 380
2019-12-27
قسمت پانزدهم- ابیات 381 تا 406
2019-12-27
قسمت شانزدهم ابیات 407 تا 428
2019-12-28
قسمت هفتدهم ابیات 429 تا 454
2019-12-29
قسمت هجدهم ابیات 455 تا 484
2019-12-30
قسمت نوزدهم ابیات 485 تا 520
2019-12-31
قسمت بیستم ابیات 521 تا 548
2020-01-01
قسمت بیست و یکم ابیات 549 تا 577
2020-01-02
قسمت بیست و دوم ابیات 578 تا 610
2020-01-03
قسمت بیست و سوم ابیات 611 تا 642
2020-01-04
قسمت بیست و چهارم ابیات 643 تا 695
2020-01-05
قسمت بیست و پنجم ابیات 696 تا 726
2020-01-06
قسمت بیست و ششم ابیات 727 تا 768
2020-01-07
قسمت بیست و هفتم ابیات 769 تا 811
2020-01-08
قسمت بیست و هشتم ابیات 812 تا 850
2020-01-09
قسمت بیست و نهم ابیات 851 تا 899
2020-01-10
قسمت سی‌ام ابیات 900 تا 947
2020-01-11
قسمت سی و یکم ابیات 948 تا 999
2020-01-12
قسمت سی و دوم ابیات 1000 تا 1044
2020-01-13
قسمت سی و سوم ابیات 1045 تا 1081
2020-01-14
قسمت سی و چهارم ابیات 1082 تا 1129
2020-01-15
قسمت سی و پنجم ابیات 1130 تا 1180
2020-01-16
قسمت سی و ششم ابیات 1181 تا 1220
2020-01-17
قسمت سی و هفتم ابیات 1221 تا 1262
2020-01-18
قسمت سی و هشتم ابیات 1263 تا 1303
2020-01-18
قسمت سی و نهم ابیات 1304 تا 1372
2020-01-19
قسمت چهلم ابیات 1373 تا 1414
2020-01-21
قسمت چهل و یکم ابیات 1415 تا 1462
2020-01-22
اپیزود چهل و دوم ابیات 1463 تا 1490
2020-01-23
قسمت چهل سوم ابیات 1491 تا 1524
2020-01-24
قسمت چهل و چهارم ابیات 1525 تا 1546
2020-01-25
قسمت چهل و پنجم ابیات 1547 تا 1584
2020-01-26
قسمت چهل و ششم ابیات 1585 تا 1614
2020-01-27
قسمت چهل و هفتم ابیات 1615 تا 1648
2020-01-28
قسمت چهل و هشتم ابیات 1649 تا 1690
2020-01-29
قسمت چهل و نهم ابیات 1691 تا 1730
2020-01-30
قسمت پنجاهم ابیات 1731 تا 1762
2020-01-31
قسمت پنجاه و یکم ابیات 1763 تا 1807
2020-02-01
قسمت پنجاه و دوم ابیات 1808 تا 1848
2020-02-03
قسمت پنجاه و سوم ابیات 1849 تا 1877
2020-02-04
قسمت پنجاه و چهارم ابیات 1878 تا 1912
2020-02-05
قسمت پنجاه و پنجم ابیات 1913 تا 1950
2020-02-06
قسمت پنجاه و ششم ابیات 1951 تا 1980
2020-02-07
قسمت پنجاه و هفتم ابیات 1981 تا 2011
2020-02-08
قسمت پنجاه و هشتم ابیات 2012 تا 2045
2020-02-09
قسمت پنجاه و نهم ابیات 2046 تا 2103
2020-02-10
قسمت شستم ابیات 2104 تا 2153
2020-02-11
قسمت شست و یکم ابیات 2154 تا 2198
2020-02-12
قسمت شست و دوم ابیات 2199 تا 2243
2020-02-13
قسمت شست و سوم ابیات 2244 تا 2282
2020-02-14
قسمت شست و چهارم ابیات 2283 تا 2314
2020-02-15
قسمت شست و پنجم ابیات 2315 تا 2364
2020-02-16
قسمت شست و ششم ابیات 2365 تا 2432
2020-02-17
قسمت شست و هفتم ابیات 2433 تا 2481
2020-02-18
قسمت شست و هشتم ابیات 2482 تا 2508
2020-02-19
قسمت شست و نهم ابیات 2509 تا 2569
2020-02-20
قسمت هفتادم ابیات 2570 تا 2615
2020-02-21
قسمت هفتاد و یکم ابیات 2616 تا 2683
2020-02-22
قسمت هفتاد و دوم ابیات 2684 تا 2743
2020-02-23
قسمت هفتاد و سوم ابیات 2744 تا 2772
2020-02-24
قسمت هفتاد و چهارم ابیات 2773 تا 2804
2020-02-25
قسمت هفتاد و پنجم ابیات 2805 تا 2852
2020-02-26
قسمت هفتاد و ششم ابیات 2853 تا 2902
2020-02-27
قسمت هفتاد و هفتم ابیات 2903 تا 2933
2020-02-28
قسمت هفتاد هشتم ابیات 2934 تا 2980
2020-02-29
قسمت هفتاد و نهم ابیات 2981 تا 3012
2020-03-01
قسمت هشتادم ابیات 3012 تا 3055
2020-03-02
قسمت هشتاد و یکم ابیات 3056 تا 3101
2020-03-03
قسمت هشتاد و دوم ابیات 3102 تا 3156
2020-03-04
قسمت هشتاد و سوم ابیات 3157 تا 3191
2020-03-05
قسمت هشتاد و چهارم ابیات 3192 تا 3227
2020-03-06
قسمت هشتاد و پنجم ابیات 3228 تا 3297
2020-03-07
قسمت هشتاد و ششم ابیات 3298 تا 3343
2020-03-12
قسمت هشتاد و هفتم ابیات 3344 تا 3395
2020-04-10
قسمت هشتاد و هشتم ابیات 3396 تا 3466
2020-04-15
قسمت هشتاد و نهم ابیات 3467 تا 3523
2020-04-17
قسمت نودم ابیات 3524 تا 3583
2020-04-22
قسمت نود و یکم ابیات 3584 تا 3655
2020-04-24
قسمت نود و دوم ابیات 3656 تا 3706
2020-04-29
قسمت نود و سوم ابیات 3707 تا 3772
2020-05-01
قسمت نود و چهارم ابیات 3773 تا 3843
2020-05-06
قسمت نود و پنجم ابیات 3844 تا 3892
2020-05-08
قسمت نود و ششم ابیات 3893 تا 3947
2020-05-13
قسمت نود و هفتم ابیات 3948 تا 4003
2020-05-15
قسمت نود و هشتم ابیات 4004 تا 4058
2020-05-20
قسمت نود و نهم ابیات 4059 تا 4114
2020-05-22
قسمت صدم ابیات 4115 تا 4158
2020-05-27
قسمت صد و یکم ابیات 4159 تا 4205
2020-05-29
قسمت صد و دوم ابیات 4206 تا 4325
2020-06-03
قسمت صدو سوم ابیات 4277 تا 4325
2020-06-05
قسمت صدو چهارم ابیات 4326 تا 4378
2020-06-10
قسمت صد و پنجم ابیات 4379 تا 4447
2020-06-12
قسمت صد و ششم ابیات 4448 تا 4505
2020-06-17
قسمت صد و هفتم ابیات 4506 تا 4587
2020-06-19
قسمت صد و هشتم ابیات 4588 تا 4645
2020-06-24
قسمت صد و نهم ابیات 4646 تا 4741
2020-06-25
قسمت صد و دهم ابیات 4742 تا 4812
2020-07-02
قسمت صدو یازدهم ابیات 4813 تا 4845
2020-07-02
قسمت صدو دوازدهم ابیات 4846 تا 4907
2020-07-08
قسمت صد و سیزدهم ابیات 4908 تا 4960
2020-07-09
قسمت صد و چهاردهم ابیات 4961 تا 5049
2020-07-15
قسمت صد و پانزدهم ابیات 5050 تا 5114
2020-07-16
قسمت صد و شانزدهم ابیات 5115 تا 5194
2020-07-22
قسمت صد و هفدهم ابیات 5195 تا 5264
2020-07-23
قسمت صد و هجدهم ابیات 5265 تا 5323
2020-07-29
قسمت صد و نوزدهم ابیات 5324 تا 5388
2020-07-30
قسمت صد و بیستم ابیات 5389 تا 5432
2020-08-05
قسمت صد و بیست و یکم ابیات 5433 با 5512
2020-08-06
قسمت صد و بیست و دوم ابیات 5513 تا 5564
2020-08-12
قسمت صد و بیست سوم ابیات 5565 تا 5635
2020-08-13
قسمت صد و بیست و چهارم ابیات 5636 تا 5722
2020-08-19
قسمت صد و بیست و پنجم ابیات 5723 تا 5774
2020-08-20
قسمت صد و بیست و ششم ابیات 5775 تا 5818
2020-08-26
قسمت صد و بیست و هفتم ابیات 5819 تا 5880
2020-08-27
قسمت صد و بیست و هشتم ابیات 5881 تا 5934
2020-09-02
قسمت صد و بیست و نهم ابیات 5935 تا 5995
2020-09-03
قسمت صد و سی ام ابیات 5996 تا 6066
2020-09-09
قسمت صد و سی و یکم ابیات 6067 تا 6143
2020-09-10
قسمت صد و سی و دوم ابیات 6144 تا 6214
2020-09-16
قسمت صد و سی و سوم ابیات 6215 تا 6254
2020-09-18
قسمت صد و سی و چهارم ابیات 6255 تا 6340
2020-09-23
قسمت صد و سی و پنجم ابیات 6341 تا 6389
2020-09-24
قسمت صد و سی و ششم ابیات 6390 تا 6458
2020-09-30
قسمت صد و سی و هفتم ابیات 6459 تا 6553
2020-10-01
قسمت صد و سی و هشتم ابیات 6554 تا 6606
2020-10-07
قسمت صد و سی و نهم ابیات 6607 تا 6674
2020-10-08
قسمت صد و چهلم ابیات 6675 تا 6758
2020-10-14
قسمت صد و چهل و یکم ابیات 6759 ابیات 6827
2020-10-15
قسمت صد و چهل دوم ابیات 6828 تا 6913
2020-10-21
قسمت صد و چهل و سوم ابیات 6914 الی 6975
2020-10-22
قسمت صدو چهل و چهارم ابیات 6976 تا 7029
2020-10-28
قسمت صد و چهل و پنجم ابیات 7030 تا 7118
2020-10-29
قسمت صد و چهل وششم ابیات 7119 تا 7178
2020-11-04
قسمت صد و چهل و هفتم ابیات 7179 تا 7252
2020-11-05
قسمت صد و چهل و هشتم ابیات 7253 تا 7305
2020-11-11
قسمت صد و چهل و نهم ابیات 7306 تا 7366
2020-11-12
قسمت صد و پنجاهم ابیات 7367 تا 7426
2020-11-18
قسمت صد و پنجاه و یکم 7427 تا 7508
2020-11-19
قسمت صد و پنجاه و دوم 7509 تا 7575
2020-11-25
قسمت صد و پنجاه و سوم ابیات 7576 تا 7643
2020-11-26
قسمت صد و پنجاه و چهارم ابیات 7644 تا 7715
2020-12-09
قسمت صد و پنجاه و پنجم ابیات 7716 تا 7813
2020-12-09
قسمت صد و پنجاه و ششم ابیات 7814 تا 7881
2020-12-10
قسمت صد و پنجاه و هفتم ابیات 7882 ابیات 7950
2020-12-10
قسمت صد و پنجاه و هشتم ابیات 7951 تا 8048
2020-12-16
قسمت صد و پنجاه و نه ابیات 8049 تا 8110
2020-12-17
قسمت صد و شستم ابیات 8111 تا 8176
2020-12-23
قسمت صد و شست و یکم ابیات 8177 تا 8224
2020-12-24
قسمت صد و شست و دوم ابیات 8225 تا 8309
2021-01-06
قسمت صد و شست و سوم ابیات 8310 تا 8379
2021-01-07
قسمت صد و شست و چهارم ابیات 8380 تا 8464
2021-01-08
قسمت صد و شست و پنجم ابیات 8465 تا 8533
2021-01-09
قسمت صد و شست و ششم ابیات 8534 تا 8609
2021-01-13
قسمت صد و شست و هفتم ابیات 8610 تا 8684
2021-01-14
قسمت صد و شست و هشتم ابیات 8685 تا 8788
2021-01-20
قسمت صد و شست و نهم ابیات 8789 تا 8879
2021-01-21
قسمت صد و هفتادم ابیات 8880 تا 8969
2021-02-01
ابيات 8970 تا 9071
2021-02-02
ابيات 9072 تا 9174
2021-02-03
ابيات 9175 تا 9262
2021-02-04
ابيات 9263 تا 9358
2021-02-10
ابیات 9359 تا 9446
2021-02-11
ابیات 9447 تا 9533
2021-02-18
ابيات 9534 تا 9611
2021-02-18
ابيات 9612 تا 9690
2021-02-25
ابيات 9691 تا 9774
2021-02-26
ابيات 9775 تا 9858
2021-03-02
ابیات 9859 تا 9934
2021-03-04
ابیات 9935 تا 10020
2021-03-30
ابیات 10021 تا 10093
2021-03-31
ابیات 10094 تا 10188
2021-04-02
ابیات 10189 تا 10284
2021-04-05
ابیات 10285 تا 10382
2021-04-07
ابیات 10383 تا 10481
2021-04-08
ابیات 10482 تا 10566
2021-04-09
ابیات 10567 تا 10653
2021-04-14
ابیات 10654 تا 10734
2021-04-15
ابیات 10735 تا 10826
2021-04-21
ابیات 10827 تا 10922
2021-04-22
ابیات 10923 تا 11016
2021-04-28
ابیات 11017 تا 11115
2021-05-15
ابیات 11116 تا 11211
2021-05-16
ابیات 11212 تا 11306
2021-05-19
ابیات 11307 تا 11396
2021-05-20
ابیات 11397 تا 11498
2021-05-26
ابیات 11499 تا 11580
2021-05-27
ابیات 11581 تا 11672
2021-06-02
ابيات 11673 تا 11772
2021-06-03
ابيات 11773 تا 11900
2021-06-09
ابیات 11901 تا 12008
2021-06-10
ابیات 12009 تا 12104
2021-06-17
ابیات 12105 تا 12233
2021-06-18
ابیات 12234 تا 12340
2021-06-25
ابیات ١٢٣۴١ تا ١٢۴٧۶
2021-07-02
قسمت دويست و هشتم ابيات 12477 تا 12623
2021-07-08
قسمت دویست و نهم ابیات 12624 تا 12735
2021-07-16
قسمت دویست و دهم ابیات 12736 تا 12837
2021-07-22
قسمت دویست و یازدهم ابیات 12838 تا 12942
2021-07-29
قسمت دویست و دوازدهم ابیات 12943 تا 13028
2021-08-05
قسمت دویست و سیزدهم ابیات 13029 تا 13109
2021-08-12
قسمت دویست و چهاردهم ابیات 13110 تا 13220

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-07
قسمت اول - ابیات 1 تا 18
2019-02-09
قسمت دوم - ابیات 19 تا 34
2019-02-11
قسمت سوم - ابیات 35 تا 54
2019-02-13
قسمت چهارم - ابیات 55 تا 77
2019-02-16
قسمت پنجم - ابیات 78 تا 92
2019-02-19
قسمت ششم - ابیات 93 تا 116
2019-02-21
قسمت هفتم - ابیات 117 تا 143
2019-02-24
قسمت هشتم - ابیات 144 تا 181
2019-02-26
قسمت نهم - ابیات 182 تا 221
2019-02-28
قسمت دهم - ابیات 222 تا 246
2019-03-03
قسمت یازدهم - ابیات 247 تا 284
2019-03-05
قسمت دوازدهم - ابیات 285 تا 323
2019-03-07
قسمت سیزدهم - ابیات 324 تا 347
2019-03-17
قسمت چهاردهم- ابیات 348 تا 380
2019-12-27
قسمت پانزدهم- ابیات 381 تا 406
2019-12-27
قسمت شانزدهم ابیات 407 تا 428
2019-12-28
قسمت هفتدهم ابیات 429 تا 454
2019-12-29
قسمت هجدهم ابیات 455 تا 484
2019-12-30
قسمت نوزدهم ابیات 485 تا 520
2019-12-31
قسمت بیستم ابیات 521 تا 548
2020-01-01
قسمت بیست و یکم ابیات 549 تا 577
2020-01-02