مثنوی معنوی (الف لام ميم)
Category Books
Published October 13, 2020
Episodes 77

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بسم الله الرحمن الرحیم / این پادکست سعی دارد که پرتو تازه ای بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی (رومی) بیندازد و در برخی موارد که شرح های موجود درمانده اند با توسل به تفکر فلسفی-عرفانی تا اندازه ی ممکن گره ها را بگشاید ... تنها توضیحی که شایسته مثنوی معنوی است دیباچه خود مثنوی است از زبان مولانا بشنویم

Available Episodes

2019-04-11
گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه
2019-04-12
گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸
2019-04-19
گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - بیت ۱۹ تا ۳۵
2019-04-20
گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را
2019-04-21
گفتار ۵ - مثنوی معنوی - دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا
2019-04-22
گفتار ۶ - مثنوی معنوی- دفتر اول - از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب
2019-04-24
گفتار ۷- مثنوی معنوی - دفتر اول - بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
2019-04-25
گفتار ۸- مثنوی معنوی- دفتر اول- بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند بخش دوم
2019-04-26
گفتار ۹- مثنوی معنوی- دفتر اول - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت دریافتن رنج کنیزک
2019-05-02
گفتار ۱۰- مثنوی معنوی- دفتر اول- فرستادن پادشاه ، رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
2019-05-13
فلسفه ۱- درباره عشق - افلاطون
2019-05-17
گفتار ۱۱- مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان آن که کشتن و زهر دادنِ مرد زرگر به اشارتِ الهی بود نه به هوای نفس
2019-05-23
گفتار ۱۲-مثنوی معنوی-دفتر اول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان
2019-05-30
گفتار ۱۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش دوم
2019-05-31
گفتار ۱۴ - مثنوی معنوی- دفتراول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش سوم
2019-06-09
گفتار ۱۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - داستان آن پادشاه جُهود که نصرانیان را می کشت از بهرِ تعصب
2019-06-16
گفتار ۱۶-مثنوی معنوی - دفتر اول - قبول کردن نصارا مکر وزیر را و متابعت نصارا وزیر را
2019-06-23
گفتار ۱۷ - مثنوی معنوی - قصه دیدنِ خلیفه لیلی را
2019-07-01
گفتار ١٨-مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان حسد وزیر
2019-07-07
گفتار ١٩ – مثنوی معنوی – دفتر اول – تخلیطِ وزیر در احکامِ انجیل
2019-07-14
گفتار ۲۰ - مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان آنکه این اختلاف در صورتِ روشست نی در حقیقتِ راه
2019-07-22
گفتار ٢١-مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان خسارت وزیر در این مکر
2019-07-28
گفتار ۲۲-مثنوی معنوی - دفتر اول - مکرِ دیگر انگیختنِ وزیر در اِضلالِ قوم
2019-08-06
گفتار ۲۳- مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش اول
2019-08-06
گفتار ۲۴-مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش دوم
2019-08-12
فلسفه ۲- جبر و اختیار
2019-08-19
گفتار ۲۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - نومید کردنِ وزیرْ مُریدان را از رَفْضِ خلوت
2019-08-25
گفتار ۲۶- منازعت امرا در ولی عهدی + تعظیمِ نعتِ مُصْطفی عَلَيهِ السَّلام كه مذكور بود در انجیل
2019-09-02
گفتار ۲۷ - حکایت پادشاهِ جهودِ دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود
2019-09-08
گفتار ۲۸- آتش کردن پادشاهِ جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کرد از آتش برَست
2019-09-15
گفتار ۲۹- به سخن آمدنِ طفل در میان آتش و تحریض کردنْ خلق را در افتادن به آتش
2019-09-26
گفتار ۳۰- کژ ماندنِ دهانِ آن مردْ که نام محمّد علیه السّلام به تَسْخَر خواند
2019-10-02
گفتار ۳۱- عِتابْ کردن آتش را آن پادشاهِ جُهود
2019-10-13
گفتار ۳۲- قصّهٔ باد که در عهدِ هود عليه السّلام قومِ عاد را هلاك كرد
2019-10-19
گفتار ۳۳- طنز و انکار کردنِ پادشاهِ جُهود و قبول ناکردنِ نصیحتِ خاصّانِ خویش
2019-10-28
گفتار ۳۴- طنز و انکار کردنِ پادشاهِ جُهود... (بخش دوم و پایان بخش پادشاه یهود دیگر)
2019-11-28
گفتار ٣٥-بیانِ توکل و ترکِ جهد گفتنِ نخچیران به شیر(آغاز داستان شیر و نخچیران)
2019-12-05
گفتار٣٦- ترجيح نهادنِ نخچیرانْ توکّل را بر اجتهاد
2019-12-14
گفتار ۳۷- باز ترجیحْ نهادنِ شیرْ جهد را بر توکّل
2019-12-22
گفتار ۳۸-باز ترجیح نهادنِ نخچیرانْ توکل را بر جهد (وحکایت گریختن مردی از ترس عزرائیل به سرای سلیمان)
2020-01-04
گفتار ۳۹- باز ترجیحْ نهادنِ شیرْ جهد را بر توکّل و فوايدِ جهد را بیان کردن
2020-02-02
گفتار ۴۰- مقرّر شدنِ ترجیحِ جهد بر توکّل
2020-02-13
گفتار ۴۱- جواب خرگوشْ نخچیران را
2020-02-27
گفتار ۴۲- ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافعِ دانش
2020-03-05
گفتار ۴۳ - قصّه مکرِ خرگوش
2020-03-15
گفتار ۴۴- زِیافت تأویلِ رکیکِ مگس
2020-03-21
گفتار ۴۵- تولیدنِ شیر از دیر آمدنِ خرگوش
2020-03-30
گفتار۴۶- هم در بیانِ مکرِ خرگوش
2020-04-05
گفتار ۴۷- هم در بیانِ مکرِ خرگوش (۲)
2020-04-15
گفتار ۴۸- هم در بیانِ مکرِ خرگوش (۳)
2020-04-30
فلسفه ۳- امر پیشینی
2020-05-14
گفتار ۴۹- آمدن خرگوش نزد شیر و خشمِ شیر بر وی
2020-05-16
گفتار ۵۰- جوابْ گفتنِ شیر خرگوشْ را و روان شدن با او
2020-05-31
گفتار ۵۱ - قصهٔ هدهد و سلیمان در بیان آنکه چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
2020-06-16
گفتار ۵۲- قصهٔ آدم عليه السلام و بستن قضا نظرِ او را از مراعاتِ تصريحِ نهی و ترکِ تأویل
2020-07-12
گفتار ۵۳- پای وا پس کشیدنِ خرگوش از شیر چون نزدیکِ چاه رسید
2020-07-29
گفتار ۵۴- پرسیدنِ شیر از سببِ پا واپس کشیدنِ خرگوش
2020-09-28
گفتار ۵۵ - نظر کردنِ شیر در چاه و دیدن عکسِ خود را و آن خرگوش را در آب
2020-10-18
گفتار ۵۶- مژده بردنِ خرگوش سوی نخچیران که شیر در چاه افتاد
2020-11-18
گفتار ۵۷ - جمع شدنِ نخچیران گرد خرگوش و ثناگفتنْ او را
2020-12-16
گفتار ۵۸- تفسیرِ رَجَعْنا منَ الْجهادِ الْاصغرِ إِلى الْجِهاٰدِ الْاكْبَر
2020-12-31
فلسفه ۴ - رساله فایدون- فیلسوف متقی
2021-02-01
گفتار ۵۹ - آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین رضي اللّه عنه و دیدن او کرامات عمر رضی اللّه عنه
2021-02-13
گفتار ۶۰ - یافتنِ رسولِ روم امیرالمؤمنین عُمَر رضي اللّه عنه خفته در زيرِ نخل
2021-02-19
گفتار ۶۱ - سلام کردنِ رسولِ رومْ امیر المؤمنین را رضی اللّه عنه
2021-03-11
گفتار ۶۲- سؤال کردنِ رسولِ رومْ امیرالمؤمنین را رضي اللّه عنه
2021-04-08
گفتار ۶۳ - اضافتْ کردنِ آدمْ آن زلَّت را به خويشتن که ربَّنا ظَلَمْنا و اِضافتْ كردنِ ابليسْ گناهِ خود را به خدا که بِما اَغْوَيْتَني
2021-04-23
گفتار ۶۴ - تفسير وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ + سؤال کردن رسول از عُمَر رضي اللّه عنه از سبب ابتلای ارواح با آب و گل اجساد
2021-05-06
گفتار ۶۵ - در معنی آنک مَنْ اَرادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ+ بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی
2021-05-26
گفتار ۶۶- حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار نیشابوری (مقدمه حکایت طوطی و بازرگان مثنوی)
2021-06-03
گفتار ۶۷- قصّهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام دادْ بطوطیان هندوستان هنگام رفتن بتجارت
2021-06-19
گفتار ۶۸- صفت اَجنحهٔ طيورِ عُقولِ الهى
2021-06-22
گفتار ۶۹- دیدنِ خواجه طوطیانِ هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی
2021-07-04
گفتار ۷۰-تفسیرِ قولِ فریدالدین العطّار قَدَّس اللّهُ سِرَّه
2021-07-15
گفتار ۷۱- تعظیم ساحران مر موسی را علیه السّلام ..(موسی علیه السلام در سوره اعراف و ضرورت گوش سپردن)
2021-07-16
گفتار ۷۲- تعظیمِ ساحران مر موسی را علیه السلام (بخش دوم، گریۀ آدم و نان حلال)
2021-08-09
گفتار ۷۳- بازگفتنِ بازرگان با طوطی آن چه دید از طوطیان هندوستان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-04-11
گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه
2019-04-12
گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸
2019-04-19
گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - بیت ۱۹ تا ۳۵
2019-04-20
گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را
2019-04-21
گفتار ۵ - مثنوی معنوی - دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا
2019-04-22
گفتار ۶ - مثنوی معنوی- دفتر اول - از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب
2019-04-24
گفتار ۷- مثنوی معنوی - دفتر اول - بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
2019-04-25
گفتار ۸- مثنوی معنوی- دفتر اول- بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند بخش دوم
2019-04-26
گفتار ۹- مثنوی معنوی- دفتر اول - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت دریافتن رنج کنیزک
2019-05-02
گفتار ۱۰- مثنوی معنوی- دفتر اول- فرستادن پادشاه ، رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
2019-05-13
فلسفه ۱- درباره عشق - افلاطون
2019-05-17
گفتار ۱۱- مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان آن که کشتن و زهر دادنِ مرد زرگر به اشارتِ الهی بود نه به هوای نفس
2019-05-23
گفتار ۱۲-مثنوی معنوی-دفتر اول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان
2019-05-30
گفتار ۱۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش دوم
2019-05-31
گفتار ۱۴ - مثنوی معنوی- دفتراول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش سوم
2019-06-09
گفتار ۱۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - داستان آن پادشاه جُهود که نصرانیان را می کشت از بهرِ تعصب
2019-06-16
گفتار ۱۶-مثنوی معنوی - دفتر اول - قبول کردن نصارا مکر وزیر را و متابعت نصارا وزیر را
2019-06-23
گفتار ۱۷ - مثنوی معنوی - قصه دیدنِ خلیفه لیلی را
2019-07-01
گفتار ١٨-مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان حسد وزیر
2019-07-07
گفتار ١٩ – مثنوی معنوی – دفتر اول – تخلیطِ وزیر در احکامِ انجیل
2019-07-14
گفتار ۲۰ - مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان آنکه این اختلاف در صورتِ روشست نی در حقیقتِ راه
2019-07-22
گفتار ٢١-مثنوی معنوی - دفتر اول - بیان خسارت وزیر در این مکر
2019-07-28
گفتار ۲۲-مثنوی معنوی - دفتر اول - مکرِ دیگر انگیختنِ وزیر در اِضلالِ قوم
2019-08-06
گفتار ۲۳- مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش اول
2019-08-06
گفتار ۲۴-مثنوی معنوی - دفتر اول - اعتراضِ مریدان بر خلوتِ وزیر-بخش دوم
2019-08-12
فلسفه ۲- جبر و اختیار
2019-08-19
گفتار ۲۵- مثنوی معنوی - دفتر اول - نومید کردنِ وزیرْ مُریدان را از رَفْضِ خلوت
2019-08-25
گفتار ۲۶- منازعت امرا در ولی عهدی + تعظیمِ نعتِ مُصْطفی عَلَيهِ السَّلام كه مذكور بود در انجیل
2019-09-02
گفتار ۲۷ - حکایت پادشاهِ جهودِ دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود
2019-09-08
گفتار ۲۸- آتش کردن پادشاهِ جهود و بت نهادن پهلوی آتش که هر که این بت را سجود کرد از آتش برَست
2019-09-15
گفتار ۲۹- به سخن آمدنِ طفل در میان آتش و تحریض کردنْ خلق را در افتادن به آتش
2019-09-26
گفتار ۳۰- کژ ماندنِ دهانِ آن مردْ که نام محمّد علیه السّلام به تَسْخَر خواند
2019-10-02
گفتار ۳۱- عِتابْ کردن آتش را آن پادشاهِ جُهود
2019-10-13
گفتار ۳۲- قصّهٔ باد که در عهدِ هود عليه السّلام قومِ عاد را هلاك كرد
2019-10-19
گفتار ۳۳- طنز و انکار کردنِ پادشاهِ جُهود و قبول ناکردنِ نصیحتِ خاصّانِ خویش
2019-10-28
گفتار ۳۴- طنز و انکار کردنِ پادشاهِ جُهود... (بخش دوم و پایان بخش پادشاه یهود دیگر)
2019-11-28
گفتار ٣٥-بیانِ توکل و ترکِ جهد گفتنِ نخچیران به شیر(آغاز داستان شیر و نخچیران)
2019-12-05
گفتار٣٦- ترجيح نهادنِ نخچیرانْ توکّل را بر اجتهاد
2019-12-14
گفتار ۳۷- باز ترجیحْ نهادنِ شیرْ جهد را بر توکّل
2019-12-22
گفتار ۳۸-باز ترجیح نهادنِ نخچیرانْ توکل را بر جهد (وحکایت گریختن مردی از ترس عزرائیل به سرای سلیمان)
2020-01-04
گفتار ۳۹- باز ترجیحْ نهادنِ شیرْ جهد را بر توکّل و فوايدِ جهد را بیان کردن
2020-02-02
گفتار ۴۰- مقرّر شدنِ ترجیحِ جهد بر توکّل
2020-02-13
گفتار ۴۱- جواب خرگوشْ نخچیران را
2020-02-27
گفتار ۴۲- ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافعِ دانش
2020-03-05
گفتار ۴۳ - قصّه مکرِ خرگوش
2020-03-15
گفتار ۴۴- زِیافت تأویلِ رکیکِ مگس
2020-03-21
گفتار ۴۵- تولیدنِ شیر از دیر آمدنِ خرگوش
2020-03-30
گفتار۴۶- هم در بیانِ مکرِ خرگوش
2020-04-05
گفتار ۴۷- هم در بیانِ مکرِ خرگوش (۲)
2020-04-15
گفتار ۴۸- هم در بیانِ مکرِ خرگوش (۳)
2020-04-30
فلسفه ۳- امر پیشینی
2020-05-14
گفتار ۴۹- آمدن خرگوش نزد شیر و خشمِ شیر بر وی
2020-05-16
گفتار ۵۰- جوابْ گفتنِ شیر خرگوشْ را و روان شدن با او
2020-05-31
گفتار ۵۱ - قصهٔ هدهد و سلیمان در بیان آنکه چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
2020-06-16
گفتار ۵۲- قصهٔ آدم عليه السلام و بستن قضا نظرِ او را از مراعاتِ تصريحِ نهی و ترکِ تأویل
2020-07-12
گفتار ۵۳- پای وا پس کشیدنِ خرگوش از شیر چون نزدیکِ چاه رسید
2020-07-29
گفتار ۵۴- پرسیدنِ شیر از سببِ پا واپس کشیدنِ خرگوش
2020-09-28
گفتار ۵۵ - نظر کردنِ شیر در چاه و دیدن عکسِ خود را و آن خرگوش را در آب
2020-10-18
گفتار ۵۶- مژده بردنِ خرگوش سوی نخچیران که شیر در چاه افتاد
2020-11-18
گفتار ۵۷ - جمع شدنِ نخچیران گرد خرگوش و ثناگفتنْ او را
2020-12-16
گفتار ۵۸- تفسیرِ رَجَعْنا منَ الْجهادِ الْاصغرِ إِلى الْجِهاٰدِ الْاكْبَر
2020-12-31
فلسفه ۴ - رساله فایدون- فیلسوف متقی
2021-02-01
گفتار ۵۹ - آمدن رسول روم تا امیرالمؤمنین رضي اللّه عنه و دیدن او کرامات عمر رضی اللّه عنه
2021-02-13
گفتار ۶۰ - یافتنِ رسولِ روم امیرالمؤمنین عُمَر رضي اللّه عنه خفته در زيرِ نخل
2021-02-19
گفتار ۶۱ - سلام کردنِ رسولِ رومْ امیر المؤمنین را رضی اللّه عنه
2021-03-11
گفتار ۶۲- سؤال کردنِ رسولِ رومْ امیرالمؤمنین را رضي اللّه عنه
2021-04-08
گفتار ۶۳ - اضافتْ کردنِ آدمْ آن زلَّت را به خويشتن که ربَّنا ظَلَمْنا و اِضافتْ كردنِ ابليسْ گناهِ خود را به خدا که بِما اَغْوَيْتَني
2021-04-23
گفتار ۶۴ - تفسير وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ + سؤال کردن رسول از عُمَر رضي اللّه عنه از سبب ابتلای ارواح با آب و گل اجساد
2021-05-06
گفتار ۶۵ - در معنی آنک مَنْ اَرادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ اَهلِ التَّصَوُّفِ+ بخشی از تمهیدات عین القضات همدانی
2021-05-26
گفتار ۶۶- حکایتی از اسرارنامه شیخ عطار نیشابوری (مقدمه حکایت طوطی و بازرگان مثنوی)
2021-06-03
گفتار ۶۷- قصّهٔ بازرگان کی طوطی محبوس او او را پیغام دادْ بطوطیان هندوستان هنگام رفتن بتجارت
2021-06-19
گفتار ۶۸- صفت اَجنحهٔ طيورِ عُقولِ الهى
2021-06-22
گفتار ۶۹- دیدنِ خواجه طوطیانِ هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی
2021-07-04
گفتار ۷۰-تفسیرِ قولِ فریدالدین العطّار قَدَّس اللّهُ سِرَّه
2021-07-15
گفتار ۷۱- تعظیم ساحران مر موسی را علیه السّلام ..(موسی علیه السلام در سوره اعراف و ضرورت گوش سپردن)
2021-07-16
گفتار ۷۲- تعظیمِ ساحران مر موسی را علیه السلام (بخش دوم، گریۀ آدم و نان حلال)
2021-08-09
گفتار ۷۳- بازگفتنِ بازرگان با طوطی آن چه دید از طوطیان هندوستان

Latest Episode