مدیر ممتاز با ناصر غانم‌زاده | The Great CEO
Category Business
Published December 25, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مدیر ممتاز پادکستی است که در آن به سفر تبدیل شدن از کارآفرین به یک مدیر عالی (مدیرعامل حرفه‌ای) و سپس رهبر پرداخته می‌شود. در فصل یکم به راه‌اندازی و مفاهیم استارتاپ ها و کارآفرینی پرداخته می‌شود

Available Episodes

2020-05-29
The Great CEO- E0- Trailer
2020-07-03
The Great CEO- E01- Why You Shouldn't Start A Startup
2020-07-08
The Great CEO- E02- What is a Startup
2020-07-23
The Great CEO- E03- 3 Stages of Startups & Early Adopters
2020-08-20
The Great CEO- E04- The Lean Startup & MVP
2021-01-11
The Great CEO- E05- Idea validation

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-29
The Great CEO- E0- Trailer
2020-07-03
The Great CEO- E01- Why You Shouldn't Start A Startup
2020-07-08
The Great CEO- E02- What is a Startup
2020-07-23
The Great CEO- E03- 3 Stages of Startups & Early Adopters
2020-08-20
The Great CEO- E04- The Lean Startup & MVP
2021-01-11
The Great CEO- E05- Idea validation

Latest Episode