مربیان کسب و کار
Category Business
Published December 2, 2020
Episodes 70

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال قصد داریم برای مربیان کسب و کار (مشاوران و مدرسان در حوزه کسب و کار) تجربیات و دانش خود را به اشتراک بگذاریم. لازم به ذکر است برای بدست آوردن این تجربیات باید هزینه‌های زیادی پرداخت شود.

Available Episodes

2020-07-19
تولید پادکست 01
2020-07-19
تولید پادکست 02
2020-07-19
تولید پادکست 03
2020-07-19
مربیان کسب و کار
2020-07-19
مشاوره آموزنده
2020-07-26
001
2020-07-26
002
2020-08-05
ایجاد کسب و کار جدید در کرونا
2020-08-16
با بوق زدن مذاکره کنید
2020-08-19
افراد مردد
2020-08-23
بازاریابی درصدی بهتر است یا به صورت حقوق ماهیانه؟
2020-08-31
بورس کافه
2020-09-06
تاثیر بسته بندی محصولات
2020-09-14
چطور رهبر کسب و کار خودمان باشیم؟
2020-09-20
مذاکرات در استارتاپ ها
2020-09-20
چند راه برای تبلیغات
2020-09-27
چند نکته در خرید
2020-09-30
نظر شرکت کنندگان
2020-09-30
شرکت کنندگان دوره مربیان1
2020-09-30
شرکت کنندگان دوره مربیان
2020-10-05
راه اندازی کار خدماتی
2020-10-18
قیمت گذاری
2020-10-19
بازاریابی محتوا در بیمه
2020-10-19
انگیزه در مذاکره
2020-10-26
کسب و کار در محله
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-11-15
ماندگاری کار
2020-11-15
معرفی کتاب در حوزه کسب و کار
2020-11-23
مغازه قهوه فروشی
2020-12-02
شبکه بازاریابی
2020-12-02
شبکه بازاریابی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-19
تولید پادکست 01
2020-07-19
تولید پادکست 02
2020-07-19
تولید پادکست 03
2020-07-19
مربیان کسب و کار
2020-07-19
مشاوره آموزنده
2020-07-26
001
2020-07-26
002
2020-08-05
ایجاد کسب و کار جدید در کرونا
2020-08-16
با بوق زدن مذاکره کنید
2020-08-19
افراد مردد
2020-08-23
بازاریابی درصدی بهتر است یا به صورت حقوق ماهیانه؟
2020-08-31
بورس کافه
2020-09-06
تاثیر بسته بندی محصولات
2020-09-14
چطور رهبر کسب و کار خودمان باشیم؟
2020-09-20
مذاکرات در استارتاپ ها
2020-09-20
چند راه برای تبلیغات
2020-09-27
چند نکته در خرید
2020-09-30
نظر شرکت کنندگان
2020-09-30
شرکت کنندگان دوره مربیان1
2020-09-30
شرکت کنندگان دوره مربیان
2020-10-05
راه اندازی کار خدماتی
2020-10-18
قیمت گذاری
2020-10-19
بازاریابی محتوا در بیمه
2020-10-19
انگیزه در مذاکره
2020-10-26
کسب و کار در محله
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-10-26
بخش هفتم
2020-10-26
بخش هشتم
2020-10-26
بخش نهم
2020-10-26
بخش دهم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش اول
2020-10-26
بخش دوم
2020-10-26
بخش سوم
2020-10-26
بخش چهارم
2020-10-26
بخش پنجم
2020-10-26
بخش ششم
2020-11-15
ماندگاری کار
2020-11-15
معرفی کتاب در حوزه کسب و کار
2020-11-23
مغازه قهوه فروشی
2020-12-02
شبکه بازاریابی
2020-12-02
شبکه بازاریابی

Latest Episode