مرحله پنج stage 5
Category Arts
Published July 3, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام این مرحلۀ پنجه پادکست فراز پندار فراز پندار یعنی خواب . . حد اقل از نظر ما :پندار و فراز ناصرشریف اینطوره خواب جهانیه که ذهن تو میسازه درحالی که تنها مخاطبش هم خودتی . . احتمالن برای همینه که خوابهامون رو برای هم تعریف می کنیم مثل الان می خوام یه خواب تعریف کنم

Available Episodes

2021-07-03
معرفی
2021-07-10
قسمت اول- خواب آهو
2021-07-12
قسمت دوم- خواب غریبه
2021-07-14
قسمت سوم- خواب دود
2021-07-17
قسمت چهارم- خواب عروس
2021-07-19
قسمت پنجم- خواب پرنده
2021-07-21
قسمت ششم- خواب برفک
2021-07-28
قسمت هفتم- خواب موش
2021-08-04
قسمت هشتم- خواب ماه
2021-08-11
قسمت نهم- خواب زبان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-07-03
معرفی
2021-07-10
قسمت اول- خواب آهو
2021-07-12
قسمت دوم- خواب غریبه
2021-07-14
قسمت سوم- خواب دود
2021-07-17
قسمت چهارم- خواب عروس
2021-07-19
قسمت پنجم- خواب پرنده
2021-07-21
قسمت ششم- خواب برفک
2021-07-28
قسمت هفتم- خواب موش
2021-08-04
قسمت هشتم- خواب ماه
2021-08-11
قسمت نهم- خواب زبان

Latest Episode