مرکز زرتشتیان کالیفرنیا
Category Business
Published December 3, 2020
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

Available Episodes

2020-10-12
آشنایی و تاریخ آیین زرتشت
2020-10-14
پیام زرتشت بر خواسته از فرهنگ ایران
2020-10-14
آیین و دین هخامنشیان
2020-10-15
مقام زن در فرهنگ ایرانی با دیدگاه گاتها
2020-10-15
ایدال زرتشت چگونه حکومتی هست؟
2020-10-16
Questions and Answers on Zoroastrianism
2020-10-18
۱پرسش و پاسخ پیرامون فلسفه و آیین زرتشتی
2020-10-18
۲ پرسش و پاسخ پیرامون فلسفه و آیین زرتشتی
2020-10-19
آشنایی با دین، آیین و فرهنگ زرتشتی
2020-10-21
بن مایه های فرهنگ ایرانی
2020-10-22
پژوهش های تاریخی پیرامون پیمان زناشویی ایران باستان
2020-10-23
جایگاه شادی و شادکامی بر پایه باور نیاکانی
2020-10-24
چگونه توانمندی بن مایه های سازنده فرهنگ ایرانی میتواند به ما یاری برساند؟
2020-10-24
چگونه با بارور کردن خرد در خود راه راست را بیابیم؟
2020-10-25
نگاهبانی و گسترش جهان بینی و فرهنگ بنیادین ایرانی در جهان
2020-10-26
How does collective trauma fit in as a political economist and anthropologist working in the field of poverty alleviation and economic development
2020-10-27
بررسی پدیده آسیب های روانی گروهی و راه های درمانی آن
2020-10-28
یک سفر شخصی ؛ تأثیر دین خوب در زندگی خصوصی و تأثیر آن بر زندگی مدرن قرن ۲۱
2020-10-29
Role of women in the advancement of Persian culture from ancient to modern times, Gender equality, Women’s rights, Family protective laws
2020-10-30
نقش زنان در پيشبرد فرهنگ ايران از دوران باستان تا امروز، برابری جنسيتی، حقوق زنان، قوانين پشتيبانی از خانواده
2020-10-31
Dr. John E. Curtis -a world renowned scholar in ancient Persian history & archaeology
2020-11-01
Dr. John E. Curtis -a world renowned scholar in ancient Persian history & archaeology
2020-11-01
نشست پرسش و پاسخ با جوانان
2020-11-03
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre
2020-11-04
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre-Question-Answers
2020-11-05
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre - Who is 'God'
2020-11-06
Liberating Zarathustra's relevance - Worship, Prays, the path at its end
2020-11-08
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre - Heaven, Hell, Chinvat and Frashokereti
2020-12-02
داستان سیاوش
2020-12-03
گفتگويی با گروه هنر مرکز زرتشتيان کاليفرنيا درباره داستان سياوش
2021-04-21
جشن اردیبهشتگان
2021-05-21
جشن خردادگان
2021-06-17
جشن تیرگان
2021-07-23
جشن امردادگان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-12
آشنایی و تاریخ آیین زرتشت
2020-10-14
پیام زرتشت بر خواسته از فرهنگ ایران
2020-10-14
آیین و دین هخامنشیان
2020-10-15
مقام زن در فرهنگ ایرانی با دیدگاه گاتها
2020-10-15
ایدال زرتشت چگونه حکومتی هست؟
2020-10-16
Questions and Answers on Zoroastrianism
2020-10-18
۱پرسش و پاسخ پیرامون فلسفه و آیین زرتشتی
2020-10-18
۲ پرسش و پاسخ پیرامون فلسفه و آیین زرتشتی
2020-10-19
آشنایی با دین، آیین و فرهنگ زرتشتی
2020-10-21
بن مایه های فرهنگ ایرانی
2020-10-22
پژوهش های تاریخی پیرامون پیمان زناشویی ایران باستان
2020-10-23
جایگاه شادی و شادکامی بر پایه باور نیاکانی
2020-10-24
چگونه توانمندی بن مایه های سازنده فرهنگ ایرانی میتواند به ما یاری برساند؟
2020-10-24
چگونه با بارور کردن خرد در خود راه راست را بیابیم؟
2020-10-25
نگاهبانی و گسترش جهان بینی و فرهنگ بنیادین ایرانی در جهان
2020-10-26
How does collective trauma fit in as a political economist and anthropologist working in the field of poverty alleviation and economic development
2020-10-27
بررسی پدیده آسیب های روانی گروهی و راه های درمانی آن
2020-10-28
یک سفر شخصی ؛ تأثیر دین خوب در زندگی خصوصی و تأثیر آن بر زندگی مدرن قرن ۲۱
2020-10-29
Role of women in the advancement of Persian culture from ancient to modern times, Gender equality, Women’s rights, Family protective laws
2020-10-30
نقش زنان در پيشبرد فرهنگ ايران از دوران باستان تا امروز، برابری جنسيتی، حقوق زنان، قوانين پشتيبانی از خانواده
2020-10-31
Dr. John E. Curtis -a world renowned scholar in ancient Persian history & archaeology
2020-11-01
Dr. John E. Curtis -a world renowned scholar in ancient Persian history & archaeology
2020-11-01
نشست پرسش و پاسخ با جوانان
2020-11-03
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre
2020-11-04
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre-Question-Answers
2020-11-05
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre - Who is 'God'
2020-11-06
Liberating Zarathustra's relevance - Worship, Prays, the path at its end
2020-11-08
Liberating Zarathustra's relevance by Dina McIntyre - Heaven, Hell, Chinvat and Frashokereti
2020-12-02
داستان سیاوش
2020-12-03
گفتگويی با گروه هنر مرکز زرتشتيان کاليفرنيا درباره داستان سياوش
2021-04-21
جشن اردیبهشتگان
2021-05-21
جشن خردادگان
2021-06-17
جشن تیرگان
2021-07-23
جشن امردادگان

Latest Episode