مزگو
Category History
Published December 19, 2020
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اين يک پادکست اشپزی نیست. اینجا در هر قسمت داستان یک مزه رو تعریف میکنیم.

Available Episodes

2020-03-04
قسمت صفر
2020-03-09
قسمت اول : نبرد فلافل
2020-04-09
قسمت دوم: نان سنگ وآتش
2020-05-10
قسمت سوم: آبجو؛ نانی که نوشیده شد
2020-07-16
قسمت چهارم: داستان کیک و شادی و غم هایش
2020-09-05
قسمت پنجم: داستان بستنی وخاطره ها
2020-10-25
قسمت ششم: داستان همبرگر
2020-11-24
قسمت هفتم: داستان درخت پیر و میوه‌اش
2020-12-19
قسمت هشتم: یاقوت شیرین
2021-01-12
قسمت نهم: آشپزی در تاریکی
2021-02-13
قسمت دهم: داستان پاستا و ایتالیا
2021-04-03
قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش اول)
2021-04-11
قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش دوم)
2021-04-28
باز نشر قسمت اول: نبرد فلافل
2021-06-03
قسمت دوازدهم: داستان تلخ و شیرین شکلات
2021-06-29
باز نشر قسمت دوم: نان سنگ و آتش
2021-07-08
قسمت سیزدهم: داستان دمنوش و گل‌هایی که نوشیده شدند

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-04
قسمت صفر
2020-03-09
قسمت اول : نبرد فلافل
2020-04-09
قسمت دوم: نان سنگ وآتش
2020-05-10
قسمت سوم: آبجو؛ نانی که نوشیده شد
2020-07-16
قسمت چهارم: داستان کیک و شادی و غم هایش
2020-09-05
قسمت پنجم: داستان بستنی وخاطره ها
2020-10-25
قسمت ششم: داستان همبرگر
2020-11-24
قسمت هفتم: داستان درخت پیر و میوه‌اش
2020-12-19
قسمت هشتم: یاقوت شیرین
2021-01-12
قسمت نهم: آشپزی در تاریکی
2021-02-13
قسمت دهم: داستان پاستا و ایتالیا
2021-04-03
قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش اول)
2021-04-11
قسمت یازدهم: داستان پنیرهای دنیا (بخش دوم)
2021-04-28
باز نشر قسمت اول: نبرد فلافل
2021-06-03
قسمت دوازدهم: داستان تلخ و شیرین شکلات
2021-06-29
باز نشر قسمت دوم: نان سنگ و آتش
2021-07-08
قسمت سیزدهم: داستان دمنوش و گل‌هایی که نوشیده شدند

Latest Episode