معمارمانشهر
Category History
Published September 24, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو این پادکست میخوایم باهم در مورد معماری نه صرفا به عنوان علم بلکه راجع به هم اونچه که از معمار و معماری ناشنیده نادیده و ناخونده مونده حرف بزنیم. باهم همسفر میشیم به دنیای ناشناخته های معماری...

Available Episodes

2020-06-27
گذر اول: مسجد جامع فهرج
2020-09-24
گذر دوم :هویت در معماری
2021-01-23
گذر سوم نقش جهان
2021-01-24
گذر سوم نقش جهان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-27
گذر اول: مسجد جامع فهرج
2020-09-24
گذر دوم :هویت در معماری
2021-01-23
گذر سوم نقش جهان
2021-01-24
گذر سوم نقش جهان

Latest Episode