من برندم هستم
Category Business
Published April 28, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خيلى از ما علاقه داريم تا كسب و كار خودمون را داشته باشيم و برند دلخواهمون را راه اندازى كنيم، در پادكست من برندم هستم با تكيه بر بازاريابى در شبكه هاى اجتماعى به بيان راهكارهايى ميپردازيم كه ما را در رسيدن به اين هدف يارى مى كند

Available Episodes

2020-04-09
٩ - زمان مناسب براى تبليغات
2020-04-09
١٠ - اثرگذارى كدام پيج ها بيشتر است
2020-04-09
١١ - تقسيم بندى اينفلوئنسرها
2020-04-10
١٢ - هوشمندانه تبليغ كنيم
2020-04-11
١٣ - مثال عملى براى تبليغات - بخش اول
2020-04-12
١٤ - مديريت صحيح بودجه
2020-04-13
١٥ - ضرورت كسب تجربه پيش از شروع فعاليت
2020-04-14
١٦ - سناريو خروج داشته باشيد
2020-04-15
١٧ - كنترل شده ريسك كنيم
2020-04-16
١٨ - برند شما لوگوى شما نيست
2020-04-17
١٩ - نيازسنجى صحيح
2020-04-18
٢٠ - انتخاب شريك مناسب
2020-04-19
٢١ - لزوم نوشتن قرارداد
2020-04-20
٢٢ - برآورد صحيح داشته باشيد
2020-04-22
٢٣ - به روز باشيد
2020-04-22
٢٤ - پرسنل شما با اهميت ترين مشتريانتان
2020-04-22
٢٥ - خوش قول باشيد
2020-04-23
٢٦ - تاريخ هاى خاص زندگى مشتريانتان را ثبت كنيد
2020-04-24
٢٧ - مسئوليت هاى اجتماعى بپذيريد
2020-04-28
٢٨ - به پرسنل تون وابسته نشيد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-09
٩ - زمان مناسب براى تبليغات
2020-04-09
١٠ - اثرگذارى كدام پيج ها بيشتر است
2020-04-09
١١ - تقسيم بندى اينفلوئنسرها
2020-04-10
١٢ - هوشمندانه تبليغ كنيم
2020-04-11
١٣ - مثال عملى براى تبليغات - بخش اول
2020-04-12
١٤ - مديريت صحيح بودجه
2020-04-13
١٥ - ضرورت كسب تجربه پيش از شروع فعاليت
2020-04-14
١٦ - سناريو خروج داشته باشيد
2020-04-15
١٧ - كنترل شده ريسك كنيم
2020-04-16
١٨ - برند شما لوگوى شما نيست
2020-04-17
١٩ - نيازسنجى صحيح
2020-04-18
٢٠ - انتخاب شريك مناسب
2020-04-19
٢١ - لزوم نوشتن قرارداد
2020-04-20
٢٢ - برآورد صحيح داشته باشيد
2020-04-22
٢٣ - به روز باشيد
2020-04-22
٢٤ - پرسنل شما با اهميت ترين مشتريانتان
2020-04-22
٢٥ - خوش قول باشيد
2020-04-23
٢٦ - تاريخ هاى خاص زندگى مشتريانتان را ثبت كنيد
2020-04-24
٢٧ - مسئوليت هاى اجتماعى بپذيريد
2020-04-28
٢٨ - به پرسنل تون وابسته نشيد

Latest Episode