من خودم هستم / I am being myself
Published July 30, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست من خودم هستم درباره روایت شخصی و گفت‌وگومحور است. با این چشم‌انداز که قرار است پنجره‌هایی را رو به روایت شخصی آدم‌ها از زندگی باز کند. چون هر انسانی یک روایت است و هر انسانی می‌تواند روایت خودش را بخواند و بازگو کند، از آنچه در جهان می‌بیند و می‌شنود. این ابراز نقطه آغاز کنشگری و اثربخشی در جهان است.

Available Episodes

2020-04-17
قاضی چکش را کوبید!
2020-04-18
ویراستار سایه‌ها
2020-04-18
ناقوس دلهره
2020-05-21
قرنطینه به‌خیر
2020-08-22
کرونا سرطان نیست... اما
2021-02-27
به مویی بندیم... درسا
2021-03-05
به مویی بندیم... رضا
2021-03-18
به مویی بندیم... سینا
2021-03-27
به مویی بندیم... سعیده
2021-04-03
به مویی بندیم... سعید
2021-05-08
به مویی بندیم... احسانه
2021-06-14
و اینک زمانه من... حسام
2021-07-30
و اینک زمانه من... مهرنوش

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-17
قاضی چکش را کوبید!
2020-04-18
ویراستار سایه‌ها
2020-04-18
ناقوس دلهره
2020-05-21
قرنطینه به‌خیر
2020-08-22
کرونا سرطان نیست... اما
2021-02-27
به مویی بندیم... درسا
2021-03-05
به مویی بندیم... رضا
2021-03-18
به مویی بندیم... سینا
2021-03-27
به مویی بندیم... سعیده
2021-04-03
به مویی بندیم... سعید
2021-05-08
به مویی بندیم... احسانه
2021-06-14
و اینک زمانه من... حسام
2021-07-30
و اینک زمانه من... مهرنوش

Latest Episode