مهاجرت به کانادا با علی مختاری
Category TV & Film
Published June 4, 2021
Episodes 87

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

علی مختاری مدیر شرکت کنپارس در این پادکست به پرسش های مهجرتی پاسخ می دهد جهت طرح پرسش اپلیکیشن کنپارس را نصب کرده و پرسش های خود را مطرح کنید این برنامه هر جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران از تلویزیون پرنیان پخش می شود www.parnian.tv #canpars #immigration #canada #visa #montreal #toronto #vancouver #startup #مهاجرت #کانادا #اقامت #ویزا #تورنتو

Available Episodes

2019-09-11
131-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
132-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
133-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
134-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
135-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
136-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
137-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
138-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-16
139-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-23
140-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-30
141-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-07
142-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-22
143-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-29
144-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-04
145-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-08
146-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-18
147-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-02
148-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-09
149-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-20
150-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-03
151-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-10
152-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-17
153-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-24
154-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-02-28
157-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-11
165-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-18
166 -پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-27
167 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-29
168 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-15
169 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-22
170 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-22
171 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-29
172 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-07
173 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-13
174 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-24
175 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-31
176 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-07
177 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-17
178 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-21
179 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-29
180 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-04
181 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-14
182 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-18
183 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-25
184- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-06
185- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-09
186- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-16
187 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-23
188 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-30
189 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-06
190 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-13
191- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-20
192- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-27
193- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-07
194- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-11
195- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-18
196- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-01
197- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-08
198 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-15
199- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-22
200 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-29
201- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-05
202- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-12
203- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-19
204- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-26
205- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-05
206- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-12
207- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-19
208- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-26
209- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-09
210- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-16
211- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-23
212- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-30
213- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-07
214 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-14
215 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-21
216 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-28
217 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-04
218 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-11
219 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-18
220 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-25
221 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-02
222 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-09
223 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-23
224 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-08-06
225- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-08-13
226- پاسخ به پرسش های مهاجرتی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-11
131-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
132-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
133-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
134-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
135-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
136-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
137-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-11
138-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-16
139-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-23
140-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-09-30
141-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-07
142-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-22
143-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-10-29
144-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-04
145-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-08
146-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-11-18
147-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-02
148-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-09
149-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2019-12-20
150-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-03
151-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-10
152-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-17
153-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-01-24
154-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-02-28
157-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-11
165-پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-18
166 -پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-27
167 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-05-29
168 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-15
169 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-22
170 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-22
171 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-06-29
172 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-07
173 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-13
174 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-24
175 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-07-31
176 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-07
177 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-17
178 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-21
179 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-08-29
180 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-04
181 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-14
182 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-18
183 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-09-25
184- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-06
185- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-09
186- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-16
187 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-23
188 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-10-30
189 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-06
190 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-13
191- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-20
192- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-11-27
193- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-07
194- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-11
195- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2020-12-18
196- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-01
197- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-08
198 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-15
199- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-22
200 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-01-29
201- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-05
202- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-12
203- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-19
204- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-02-26
205- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-05
206- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-12
207- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-19
208- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-03-26
209- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-09
210- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-16
211- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-23
212- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-04-30
213- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-07
214 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-14
215 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-21
216 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-05-28
217 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-04
218 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-11
219 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-18
220 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-06-25
221 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-02
222 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-09
223 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-07-23
224 - پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-08-06
225- پاسخ به پرسش های مهاجرتی
2021-08-13
226- پاسخ به پرسش های مهاجرتی

Latest Episode