مهدی افیونی زاده
Category Education
Published November 22, 2020
Episodes 71

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال پادکست های تحلیلی ، آموزشی استاد مهدی افیونی زاده با رویکردهای روان شناسی ، توسعه فردی ، مدیریت ، کسب و کار و توسعه ی مهمترین مهارت عصر حاضر ، یعنی سواد ارتباطی قرار می گیرد . این سواد مهم در تمام حوزه ها مانند مدیریت ، فروش ، مذاکره ، ارتباطات اجتماعی و خانوادگی ،ارتباط با مشتری و ... تعیین کننده و اثرگذار است . ?شما به چه میزان در ارتباطات باسواد هستید؟ همراه ما باشید تا گام به گام در ارتباطات ، باسوادتر شوید ? www.pbf.ir instagram.com/mehdiafyouizadeh

Available Episodes

2020-10-09
داستان سواد و سواد ارتباطی
2020-10-10
رفتارهای بجا و بیجا
2020-10-10
خنثی نباشیم
2020-10-10
کیفیت های ارتباطی ما
2020-10-10
modirane-modaber-1
2020-10-10
modirane-modaber-2
2020-10-10
ghanoon jazb
2020-10-10
1 adat va saadat
2020-10-10
2 adat va saadat
2020-10-13
modirane-modaber-3
2020-10-25
modirane-modaber-4
2020-10-25
modirane-modaber-5
2020-10-25
modirane-modaber-6
2020-10-25
modirane-modaber-7
2020-10-25
modirane-modaber-8
2020-10-25
modirane-modaber-9
2020-10-25
modirane-modaber-10
2020-10-25
3 adat va saadat
2020-10-25
4 adat va saadat
2020-10-25
5 adat va saadat
2020-10-25
6 adat va saadat
2020-10-25
7 adat va saadat
2020-10-25
8 adat va saadat
2020-10-25
اعتماد سازی
2020-10-25
بازخورد موثر
2020-10-25
نتیجه گرایی
2020-10-25
کاهش سوء تفاهم
2020-10-25
علت واکنش های دیگران
2020-11-06
success
2020-11-07
9 adat va saadat
2020-11-07
10 adat va saadat
2020-11-22
Mozakere (1)
2020-11-22
Mozakere (2)
2020-11-22
Mozakere (3)
2020-11-22
Mozakere (4)
2020-11-22
Mozakere (5)
2020-11-22
Mozakere (6)
2020-11-22
Mozakere (7)
2020-11-22
Mozakere (8)
2020-11-22
Mozakere (9)
2020-11-22
Mozakere (10)
2020-11-22
Mozakere (11)
2020-11-22
Mozakere (12)
2020-11-22
Mozakere (13)
2020-11-22
Mozakere (14)
2020-11-22
Mozakere (15)
2020-11-22
Mozakere (16)
2020-11-22
Mozakere (17)
2020-11-22
Mozakere (18)
2020-11-22
Mozakere (19)
2020-11-22
Mozakere (20)
2020-11-22
Mozakere (1)
2020-11-22
Mozakere (2)
2020-11-22
Mozakere (3)
2020-11-22
Mozakere (4)
2020-11-22
Mozakere (5)
2020-11-22
Mozakere (6)
2020-11-22
Mozakere (7)
2020-11-22
Mozakere (8)
2020-11-22
Mozakere (9)
2020-11-22
Mozakere (10)
2020-11-22
Mozakere (11)
2020-11-22
Mozakere (12)
2020-11-22
Mozakere (13)
2020-11-22
Mozakere (14)
2020-11-22
Mozakere (15)
2020-11-22
Mozakere (16)
2020-11-22
Mozakere (17)
2020-11-22
Mozakere (18)
2020-11-22
Mozakere (19)
2020-11-22
Mozakere (20)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-09
داستان سواد و سواد ارتباطی
2020-10-10
رفتارهای بجا و بیجا
2020-10-10
خنثی نباشیم
2020-10-10
کیفیت های ارتباطی ما
2020-10-10
modirane-modaber-1
2020-10-10
modirane-modaber-2
2020-10-10
ghanoon jazb
2020-10-10
1 adat va saadat
2020-10-10
2 adat va saadat
2020-10-13
modirane-modaber-3
2020-10-25
modirane-modaber-4
2020-10-25
modirane-modaber-5
2020-10-25
modirane-modaber-6
2020-10-25
modirane-modaber-7
2020-10-25
modirane-modaber-8
2020-10-25
modirane-modaber-9
2020-10-25
modirane-modaber-10
2020-10-25
3 adat va saadat
2020-10-25
4 adat va saadat
2020-10-25
5 adat va saadat
2020-10-25
6 adat va saadat
2020-10-25
7 adat va saadat
2020-10-25
8 adat va saadat
2020-10-25
اعتماد سازی
2020-10-25
بازخورد موثر
2020-10-25
نتیجه گرایی
2020-10-25
کاهش سوء تفاهم
2020-10-25
علت واکنش های دیگران
2020-11-06
success
2020-11-07
9 adat va saadat
2020-11-07
10 adat va saadat
2020-11-22
Mozakere (1)
2020-11-22
Mozakere (2)
2020-11-22
Mozakere (3)
2020-11-22
Mozakere (4)
2020-11-22
Mozakere (5)
2020-11-22
Mozakere (6)
2020-11-22
Mozakere (7)
2020-11-22
Mozakere (8)
2020-11-22
Mozakere (9)
2020-11-22
Mozakere (10)
2020-11-22
Mozakere (11)
2020-11-22
Mozakere (12)
2020-11-22
Mozakere (13)
2020-11-22
Mozakere (14)
2020-11-22
Mozakere (15)
2020-11-22
Mozakere (16)
2020-11-22
Mozakere (17)
2020-11-22
Mozakere (18)
2020-11-22
Mozakere (19)
2020-11-22
Mozakere (20)
2020-11-22
Mozakere (1)
2020-11-22
Mozakere (2)
2020-11-22
Mozakere (3)
2020-11-22
Mozakere (4)
2020-11-22
Mozakere (5)
2020-11-22
Mozakere (6)
2020-11-22
Mozakere (7)
2020-11-22
Mozakere (8)
2020-11-22
Mozakere (9)
2020-11-22
Mozakere (10)
2020-11-22
Mozakere (11)
2020-11-22
Mozakere (12)
2020-11-22
Mozakere (13)
2020-11-22
Mozakere (14)
2020-11-22
Mozakere (15)
2020-11-22
Mozakere (16)
2020-11-22
Mozakere (17)
2020-11-22
Mozakere (18)
2020-11-22
Mozakere (19)
2020-11-22
Mozakere (20)

Latest Episode