موسیقی گردی | Musiqigardy
Category Music
Published October 14, 2018
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

موسیقی گردی پادکستی است که قراره در اون از قدیم و جدید و از همه جای دنیا بدون حد و مرز جغرافیایی به دنبال موسیقی خوب بگردیم و راجع به سبک ها و سازها و کلا موسیقی بیشتر بدونیم و بشنویم. ارادت عارف

Available Episodes

2017-06-24
موسیقی گردی اپیسود 01
2017-06-30
موسیقی گردی اپیسود 02
2017-07-07
موسیقی گردی اپیسود 03
2017-07-14
موسیقی گردی اپیسود 04
2017-07-21
موسیقی گردی اپیسود 05
2017-07-28
موسیقی گردی اپیسود 06
2017-08-04
موسیقی گردی اپیسود 07
2017-08-12
موسیقی گردی اپیسود 08
2017-08-18
موسیقی گردی اپیسود 09
2017-08-25
موسیقی گردی اپیسود 10
2017-09-01
موسیقی گردی اپیسود 11
2017-09-09
موسیقی گردی اپیسود 12
2017-09-22
موسیقی گردی اپیسود 13
2017-10-06
موسیقی گردی اپیسود 14
2017-10-13
موسیقی گردی اپیسود 15
2017-10-20
موسیقی گردی اپیسود 16
2017-10-29
موسیقی گردی اپیسود 17
2017-11-04
موسیقی گردی اپیسود 18
2017-11-12
موسیقی گردی اپیسود 19
2017-11-19
موسیقی گردی اپیسود 20
2017-11-26
موسیقی گردی اپیسود 21
2017-12-03
موسیقی گردی اپیسود 22
2017-12-17
موسیقی گردی اپیسود 23
2017-12-25
موسیقی گردی اپیسود 24
2018-02-16
موسیقی گردی اپیسود 25
2018-02-25
موسیقی گردی 26
2018-03-04
موسیقی گردی 27
2018-05-22
موسیقی گردی 28
2018-06-03
موسیقی گردی 29
2018-10-14
موسیقی گردی اپیسود 30

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-06-24
موسیقی گردی اپیسود 01
2017-06-30
موسیقی گردی اپیسود 02
2017-07-07
موسیقی گردی اپیسود 03
2017-07-14
موسیقی گردی اپیسود 04
2017-07-21
موسیقی گردی اپیسود 05
2017-07-28
موسیقی گردی اپیسود 06
2017-08-04
موسیقی گردی اپیسود 07
2017-08-12
موسیقی گردی اپیسود 08
2017-08-18
موسیقی گردی اپیسود 09
2017-08-25
موسیقی گردی اپیسود 10
2017-09-01
موسیقی گردی اپیسود 11
2017-09-09
موسیقی گردی اپیسود 12
2017-09-22
موسیقی گردی اپیسود 13
2017-10-06
موسیقی گردی اپیسود 14
2017-10-13
موسیقی گردی اپیسود 15
2017-10-20
موسیقی گردی اپیسود 16
2017-10-29
موسیقی گردی اپیسود 17
2017-11-04
موسیقی گردی اپیسود 18
2017-11-12
موسیقی گردی اپیسود 19
2017-11-19
موسیقی گردی اپیسود 20
2017-11-26
موسیقی گردی اپیسود 21
2017-12-03
موسیقی گردی اپیسود 22
2017-12-17
موسیقی گردی اپیسود 23
2017-12-25
موسیقی گردی اپیسود 24
2018-02-16
موسیقی گردی اپیسود 25
2018-02-25
موسیقی گردی 26
2018-03-04
موسیقی گردی 27
2018-05-22
موسیقی گردی 28
2018-06-03
موسیقی گردی 29
2018-10-14
موسیقی گردی اپیسود 30

Latest Episode