مُدکست
Category Business
Published June 20, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مُدکست یک رسانه است، برای "شنیده شدن" نگفته های مد و فشن در ایران و "شنیدن" حرفهایی که در راستای رشد این هنر-صنعت ناب باشد

Available Episodes

2019-01-26
مُدکست قسمت صفر
2019-02-17
مُدکست قسمت اول
2019-03-03
فشن کپی، بلی یا خیر؟
2019-04-06
قسمت سوم - همه نوع خاله زنکی به جز زرد!
2019-04-29
مدکست قسمت چهارم- چه رویدادی بودجه من را خورد؟
2019-05-12
مدکست قسمت پنجم
2019-05-28
مدکست قسمت ششم - سفری عاشقانه از طلا به مس!
2019-06-15
مدکست قسمت هفتم - افسانه لباسهای سخنگو!
2019-07-06
مدکست - قسمت هشتم - پول هایی که در نمی آوریم!
2019-07-22
مُدکست قسمت نهم - جین ها از حمام های پاچنار می آیند
2019-08-18
مدکست نهم - درس ناتمام گمشده برای هزاره
2019-09-16
مدکست یازدهم-در باب اصول شنل تولد الیاس
2019-09-16
مدکست یازدهم-در باب اصول شنل تولد الیاس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-01-26
مُدکست قسمت صفر
2019-02-17
مُدکست قسمت اول
2019-03-03
فشن کپی، بلی یا خیر؟
2019-04-06
قسمت سوم - همه نوع خاله زنکی به جز زرد!
2019-04-29
مدکست قسمت چهارم- چه رویدادی بودجه من را خورد؟
2019-05-12
مدکست قسمت پنجم
2019-05-28
مدکست قسمت ششم - سفری عاشقانه از طلا به مس!
2019-06-15
مدکست قسمت هفتم - افسانه لباسهای سخنگو!
2019-07-06
مدکست - قسمت هشتم - پول هایی که در نمی آوریم!
2019-07-22
مُدکست قسمت نهم - جین ها از حمام های پاچنار می آیند
2019-08-18
مدکست نهم - درس ناتمام گمشده برای هزاره
2019-09-16
مدکست یازدهم-در باب اصول شنل تولد الیاس
2019-09-16
مدکست یازدهم-در باب اصول شنل تولد الیاس

Latest Episode