ناخونک
Published April 13, 2021
Episodes 54

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ناخونک پادکستیه که به مسائل روز از جمله ورزش اجتماع و حوادث میپردازه

Available Episodes

2019-10-21
nakhoonak25
2019-10-22
ناخونک 26
2019-10-25
ناخونک 27
2019-11-03
ناخونک 28
2019-11-04
ناخونک 29
2019-11-13
ناخونک قسمت 30
2019-11-14
ناخونک 31
2019-11-15
ناخونک 32
2019-11-20
ناخونک قسمت 33
2019-11-21
ناخونک قسمت 34
2019-11-29
ناخونک قسمت 35
2019-12-03
ناخونک قسمت 36
2019-12-08
ناخونک قسمت 37
2019-12-13
ناخونک قسمت 38 وضعیت این روز های تیم استقلال واقعا مقصر کیه
2019-12-15
ناخونک قسمت 39 کی بازنشستس کی بازنشسته نیست مسئله این است
2019-12-30
ذهن_مردم_دس_خودشونه
2020-01-04
تقدیم به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاری از پادکست ناخونک
2020-01-08
ناخونک قسمت 41
2020-01-15
ناخونک قسمت 42 این قسمت گرفتن سیب سرخ از کودک نیازمند
2020-01-20
ناخونک قسمت 42 این قسمت گرفتن سیب سرخ از کودک نیازمند
2020-01-24
ناخونک قسمت 44 این قسمت چه میکنه ویروسه کرونا
2020-02-03
ناخونک قسمت 45 این قسمت بررسی دربی 91
2020-02-13
ناخونک قسمت 46 این قسمت کسی که از اشتباهاتش درس نگیره محکوم به شکسته
2020-02-25
ناخونک قسمت 47 این قسمت لطفا خیانت نکنید
2020-03-12
ناخونک قسمت 48 این قسمت عاقل باشید ناقل نباشید
2020-03-16
مصاحبه مجازی با خواننده ها
2020-03-19
ناخونک قسمت 50 این قسمت کرونا و حاجی فیروز
2020-05-08
ناخونک قسمت 51
2020-05-23
ناخونک قسمت 52
2020-07-03
ناخونک قسمت 53 این قسمت طعتیلی یعنی چی
2020-07-13
ناخونک قسمت 54 این قسمت وضعیت مون دیگه قرمز نیست
2020-07-20
ناخونک قسمت 55 این قسمت کمک بی خودی نکنید
2020-07-25
ناخونک قسمت 56 این قسمت پوکر قهرمانی پرسپولیس
2020-07-29
ناخونک قسمت 57 این قسمت تولد یک سالگی ناخونک
2020-07-30
ناخونک قسمت 56 این قسمت پوکر قهرمانی پرسپولیس
2020-08-12
ناخونک قسمت 58 این قسمت کنکور کرونایی
2020-08-28
خیمه گاه عاشقی کاری از ناخونک قسمت 59
2020-10-06
کرونا همچنان قلدر
2020-11-16
ناخونک قسمت 61 این قسمت تست کرونا
2020-11-20
ناخونک قسمت 62 این قسمت اعمال قانون
2020-12-22
ناخونک قسمت 63 این قسمت شب یلدا
2020-12-25
ناخونک قسمت 64 این قسمت تبعیض
2020-12-30
ناخونک قسمت 65 این قسمت چلو کباب
2021-01-06
ناخونک قسمت 66 این قسمت واکسن کرونا
2021-03-01
ناخونک قسمت 67 این قسمت خطیر پر خطر
2021-03-04
ناخونک قسمت 68 این قسمت فرهاد مجیدی سرمربی یا گوشت قربونی
2021-03-10
ناخونک قسمت 69 این قسمت گاهی اوقات زندان رفتن بهتره
2021-03-11
ناخونک قسمت 70 این قسمت ویژه برنامه نوروز 1400
2021-04-13
ناخونک قسمت 71 این قسمت گرونی مرغ
2021-04-23
ناخونک قسمت 72 این قسمت واکسن دزدی ممنوع
2021-06-02
ناخونک قسمت 73 این قسمت آسانسر ها به احترام برق ایستادند
2021-07-02
ناخونک قسمت 74 این قسمت اعتراض به اداره برق
2021-07-04
ناخونک قسمت 74 این قسمت اعتراض به اداره برق
2021-07-30
ناخونک قسمت 75 این قسمت تولد دو سالگی ناخونک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-21
nakhoonak25
2019-10-22
ناخونک 26
2019-10-25
ناخونک 27
2019-11-03
ناخونک 28
2019-11-04
ناخونک 29
2019-11-13
ناخونک قسمت 30
2019-11-14
ناخونک 31
2019-11-15
ناخونک 32
2019-11-20
ناخونک قسمت 33
2019-11-21
ناخونک قسمت 34
2019-11-29
ناخونک قسمت 35
2019-12-03
ناخونک قسمت 36
2019-12-08
ناخونک قسمت 37
2019-12-13
ناخونک قسمت 38 وضعیت این روز های تیم استقلال واقعا مقصر کیه
2019-12-15
ناخونک قسمت 39 کی بازنشستس کی بازنشسته نیست مسئله این است
2019-12-30
ذهن_مردم_دس_خودشونه
2020-01-04
تقدیم به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاری از پادکست ناخونک
2020-01-08
ناخونک قسمت 41
2020-01-15
ناخونک قسمت 42 این قسمت گرفتن سیب سرخ از کودک نیازمند
2020-01-20
ناخونک قسمت 42 این قسمت گرفتن سیب سرخ از کودک نیازمند
2020-01-24
ناخونک قسمت 44 این قسمت چه میکنه ویروسه کرونا
2020-02-03
ناخونک قسمت 45 این قسمت بررسی دربی 91
2020-02-13
ناخونک قسمت 46 این قسمت کسی که از اشتباهاتش درس نگیره محکوم به شکسته
2020-02-25
ناخونک قسمت 47 این قسمت لطفا خیانت نکنید
2020-03-12
ناخونک قسمت 48 این قسمت عاقل باشید ناقل نباشید
2020-03-16
مصاحبه مجازی با خواننده ها
2020-03-19
ناخونک قسمت 50 این قسمت کرونا و حاجی فیروز
2020-05-08
ناخونک قسمت 51
2020-05-23
ناخونک قسمت 52
2020-07-03
ناخونک قسمت 53 این قسمت طعتیلی یعنی چی
2020-07-13
ناخونک قسمت 54 این قسمت وضعیت مون دیگه قرمز نیست
2020-07-20
ناخونک قسمت 55 این قسمت کمک بی خودی نکنید
2020-07-25
ناخونک قسمت 56 این قسمت پوکر قهرمانی پرسپولیس
2020-07-29
ناخونک قسمت 57 این قسمت تولد یک سالگی ناخونک
2020-07-30
ناخونک قسمت 56 این قسمت پوکر قهرمانی پرسپولیس
2020-08-12
ناخونک قسمت 58 این قسمت کنکور کرونایی
2020-08-28
خیمه گاه عاشقی کاری از ناخونک قسمت 59
2020-10-06
کرونا همچنان قلدر
2020-11-16
ناخونک قسمت 61 این قسمت تست کرونا
2020-11-20
ناخونک قسمت 62 این قسمت اعمال قانون
2020-12-22
ناخونک قسمت 63 این قسمت شب یلدا
2020-12-25
ناخونک قسمت 64 این قسمت تبعیض
2020-12-30
ناخونک قسمت 65 این قسمت چلو کباب
2021-01-06
ناخونک قسمت 66 این قسمت واکسن کرونا
2021-03-01
ناخونک قسمت 67 این قسمت خطیر پر خطر
2021-03-04
ناخونک قسمت 68 این قسمت فرهاد مجیدی سرمربی یا گوشت قربونی
2021-03-10
ناخونک قسمت 69 این قسمت گاهی اوقات زندان رفتن بهتره
2021-03-11
ناخونک قسمت 70 این قسمت ویژه برنامه نوروز 1400
2021-04-13
ناخونک قسمت 71 این قسمت گرونی مرغ
2021-04-23
ناخونک قسمت 72 این قسمت واکسن دزدی ممنوع
2021-06-02
ناخونک قسمت 73 این قسمت آسانسر ها به احترام برق ایستادند
2021-07-02
ناخونک قسمت 74 این قسمت اعتراض به اداره برق
2021-07-04
ناخونک قسمت 74 این قسمت اعتراض به اداره برق
2021-07-30
ناخونک قسمت 75 این قسمت تولد دو سالگی ناخونک

Latest Episode