نامه ای برای تو که می خواهی پزشک شوی
Published November 7, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اگه کنجکاوی که تو تحصیل پزشکی چه خبره بهش گوش بده پشیمون نمیشی:)

Available Episodes

2019-11-07
نامه ای برای تو که می خواهی پزشک شوی (Trailer)
2019-11-07
اپیزود اول حرفی از استاد و استادِ استاد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-11-07
نامه ای برای تو که می خواهی پزشک شوی (Trailer)
2019-11-07
اپیزود اول حرفی از استاد و استادِ استاد

Latest Episode