نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
Category Arts
Published April 30, 2021
Episodes 39

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کتاب صوتی«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد» کتابی که ما را با احساسات مختلف درگیر میکند و یادآور این نکته است که میتوان مسائل را از زوایای متفاوت نگاه کرد...

Available Episodes

2020-09-20
اپیزود صفر
2020-09-20
اپیزود اول : مواجهه
2020-09-21
اپیزود دوم : لحظه آغاز همه چیز
2020-09-27
اپیزود سوم : اطاعت از فرمان تو
2020-10-17
اپیزود چهارم : کفش هایت
2020-10-29
اپیزود پنجم : لانه مورچه ها
2020-11-05
اپیزود ششم : ماگنولیا
2020-11-20
اپیزود هفتم : خانه ی بی شکلات
2020-12-09
اپیزود هشتم : دوستان !
2020-12-19
اپیزود نهم : جزر و مد
2021-01-03
اپیزود دهم : علامت رضایت
2020-12-19
اپیزود نهم : جزر و مد
2021-01-28
اپیزود یازدهم : مهمان ناخوانده
2021-01-03
اپیزود دهم : علامت رضایت
2021-02-06
اپیزود دوازدهم : ماشین آدم سازی
2021-01-28
اپیزود یازدهم : مهمان ناخوانده
2021-02-20
اپیزود سیزدهم : موافقت نامه
2021-02-06
اپیزود دوازدهم : ماشین آدم سازی
2021-02-28
اپیزود چهاردهم : شیطنت
2021-02-20
اپیزود سیزدهم : موافقت نامه
2021-03-12
اپیزود پانزدهم : گـــــهواره
2021-02-28
اپیزود چهاردهم : شیطنت
2021-03-23
اپیزود شانزدهم: مـــاه من
2021-03-12
اپیزود پانزدهم : گـــــهواره
2021-03-27
اپیزود هفدهم : حقیـــقت
2021-03-23
اپیزود شانزدهم: مـــاه من
2021-03-29
اپیزود هجدهم : محاکــــمه
2021-03-27
اپیزود هفدهم : حقیـــقت
2021-04-04
اپیزود نوزدهم : مــادری
2021-03-29
اپیزود هجدهم : محاکــــمه
2021-04-13
اپیزود بیستم : دختر کوچولوی من
2021-04-04
اپیزود نوزدهم : مــادری
2021-04-20
اپیزود بیست و یکم : مـامان
2021-04-13
اپیزود بیستم : دختر کوچولوی من
2021-04-30
اپیزود بیست و‌ دوم : خدای شک و تردیــد
2021-04-20
اپیزود بیست و یکم : مـامان
2021-05-21
«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»اپیـزود آخـــــــر: زندگـــی
2021-04-30
اپیزود بیست و‌ دوم : خدای شک و تردیــد
2021-05-21
«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»اپیـزود آخـــــــر: زندگـــی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-20
اپیزود صفر
2020-09-20
اپیزود اول : مواجهه
2020-09-21
اپیزود دوم : لحظه آغاز همه چیز
2020-09-27
اپیزود سوم : اطاعت از فرمان تو
2020-10-17
اپیزود چهارم : کفش هایت
2020-10-29
اپیزود پنجم : لانه مورچه ها
2020-11-05
اپیزود ششم : ماگنولیا
2020-11-20
اپیزود هفتم : خانه ی بی شکلات
2020-12-09
اپیزود هشتم : دوستان !
2020-12-19
اپیزود نهم : جزر و مد
2021-01-03
اپیزود دهم : علامت رضایت
2020-12-19
اپیزود نهم : جزر و مد
2021-01-28
اپیزود یازدهم : مهمان ناخوانده
2021-01-03
اپیزود دهم : علامت رضایت
2021-02-06
اپیزود دوازدهم : ماشین آدم سازی
2021-01-28
اپیزود یازدهم : مهمان ناخوانده
2021-02-20
اپیزود سیزدهم : موافقت نامه
2021-02-06
اپیزود دوازدهم : ماشین آدم سازی
2021-02-28
اپیزود چهاردهم : شیطنت
2021-02-20
اپیزود سیزدهم : موافقت نامه
2021-03-12
اپیزود پانزدهم : گـــــهواره
2021-02-28
اپیزود چهاردهم : شیطنت
2021-03-23
اپیزود شانزدهم: مـــاه من
2021-03-12
اپیزود پانزدهم : گـــــهواره
2021-03-27
اپیزود هفدهم : حقیـــقت
2021-03-23
اپیزود شانزدهم: مـــاه من
2021-03-29
اپیزود هجدهم : محاکــــمه
2021-03-27
اپیزود هفدهم : حقیـــقت
2021-04-04
اپیزود نوزدهم : مــادری
2021-03-29
اپیزود هجدهم : محاکــــمه
2021-04-13
اپیزود بیستم : دختر کوچولوی من
2021-04-04
اپیزود نوزدهم : مــادری
2021-04-20
اپیزود بیست و یکم : مـامان
2021-04-13
اپیزود بیستم : دختر کوچولوی من
2021-04-30
اپیزود بیست و‌ دوم : خدای شک و تردیــد
2021-04-20
اپیزود بیست و یکم : مـامان
2021-05-21
«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»اپیـزود آخـــــــر: زندگـــی
2021-04-30
اپیزود بیست و‌ دوم : خدای شک و تردیــد
2021-05-21
«نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»اپیـزود آخـــــــر: زندگـــی

Latest Episode