نقال باشی
Category History
Published September 16, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

. آنچه از تاریخ می آموزیم این است که از تاریخ هیچ نمی آموزیم در کنار هم تاریخ می خوانیم، شاید که چراغ راه آینده ما باشد برای اطلاعات تصویری و تکمیلی، به صفحه اینستاگرام زیر مراجعه کنید Ardam.ali

Available Episodes

2020-09-16
پیش درآمد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-16
پیش درآمد

Latest Episode