نوای شاریا
Published April 30, 2021
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

? شاریا گروهی ست که قصددارد روانشناسی،فلسفه و هنر رابه هم پیوند دهد، قصه آدمها را کشف کند و پنجره جدیدی برای نگریستن به جهان باز کند? شاریا در گویش کردی به معنای قصه گوست.

Available Episodes

2021-03-18
چرا قصه ها مهم هستند؟
2021-03-18
خوانش قصه هانس آهنین
2021-03-18
تحلیل قصه هانس آهنین
2021-03-18
خوانش قصه ماه پیشونی
2021-03-18
تحلیل قصه ماه پیشونی
2021-03-18
خوانش قصه زن گریان
2021-03-18
تحلیل قصه زن گریان
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش در ایران باستان - قسمت اول
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش- قسمت دوم
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش قسمت سوم
2021-03-25
تحلیل قصه آفرینش در ایران باستان
2021-03-30
چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم
2021-04-30
چرا ضروریه به روانشناس مراجعه کنیم؟
2021-06-03
رویکرد روانشناسی تحلیلی - تعریف آرک تایپ و انواع آن
2021-07-01
خلق معنای جدیدی از روایت زندگی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-18
چرا قصه ها مهم هستند؟
2021-03-18
خوانش قصه هانس آهنین
2021-03-18
تحلیل قصه هانس آهنین
2021-03-18
خوانش قصه ماه پیشونی
2021-03-18
تحلیل قصه ماه پیشونی
2021-03-18
خوانش قصه زن گریان
2021-03-18
تحلیل قصه زن گریان
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش در ایران باستان - قسمت اول
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش- قسمت دوم
2021-03-22
خوانش قصه آفرینش قسمت سوم
2021-03-25
تحلیل قصه آفرینش در ایران باستان
2021-03-30
چه زمانی به چه کسی مراجعه کنیم
2021-04-30
چرا ضروریه به روانشناس مراجعه کنیم؟
2021-06-03
رویکرد روانشناسی تحلیلی - تعریف آرک تایپ و انواع آن
2021-07-01
خلق معنای جدیدی از روایت زندگی

Latest Episode