نگاتیو | Negative
Category TV & Film
Published June 20, 2020
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نگاتیو داستان عاشقانه دو عاشق دل خسته سینما درباره یک معشوق واحد بنام سینما است. ما با سینما زندگی کردیم. با سینما رشد کردیم و با سینما رفاقت کردیم. نگاتیو حاصل همین عشق و رفاقت ها است. که قراره با ده ها عاشق دیگه به اشتراک بذاریم. نگاتیو محصول عشقه. با عشق بهش گوش بدین.

Available Episodes

2017-10-14
فصل اول/ قسمت اول: ژانرها – منویی برای انتخاب
2017-10-14
فصل اول/ قسمت دوم: وسترن، قسمت اول – غرب، مردانی خشن، گلوله های برای شلیک
2017-10-28
فصل اول/ قسمت سوم: وسترن، قسمت دوم – دوران شکوه
2017-11-16
فصل اول/ قسمت چهارم: وسترن، قسمت سوم – افول یک دوران، جایی خارج از آمریکا
2017-11-21
فصل اول/ قسمت پنجم: موزیکال، قسمت اول – کلاه سیلندریها و رقاصها
2018-01-04
فصل اول/ قسمت ششم: موزیکال، قسمت دوم – راک اند رول و روزهای خیابان
2018-01-07
فصل اول/ قسمت هفتم: فیلم نوآر، قسمت اول – سایه ها میتازند
2018-01-21
فصل اول/ قسمت هشتم: فیلم نوآر، قسمت دوم – تاریکی ابدیست
2018-01-21
فصل اول/ قسمت نهم: سینمای جنگ، قسمت اول – میدان نبرد: پرده سینما
2018-02-15
فصل اول/ قسمت دهم: سینمای جنگ، قسمت دوم – هدف، دشمن روبرو
2018-02-15
فصل اول/ قسمت یازدهم: سینمای جنگ، قسمت سوم – روزهای آتش و خون، دفاع مقدس
2018-03-01
فصل اول/ قسمت دوازدهم: سینمای وحشت،قسمت اول - هیولاها، ارواح، زامبی ها و سایر دوستان
2018-04-09
فصل اول/ قسمت سیزدهم: سینمای وحشت، قسمت دوم - تیز و بران
2018-04-18
فصل اول/ قسمت چهاردهم: علمی/تخیلی، قسمت اول - شیرجه ای به دل شبه علم
2018-04-19
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده
2019-05-25
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده
2019-05-25
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-10-14
فصل اول/ قسمت اول: ژانرها – منویی برای انتخاب
2017-10-14
فصل اول/ قسمت دوم: وسترن، قسمت اول – غرب، مردانی خشن، گلوله های برای شلیک
2017-10-28
فصل اول/ قسمت سوم: وسترن، قسمت دوم – دوران شکوه
2017-11-16
فصل اول/ قسمت چهارم: وسترن، قسمت سوم – افول یک دوران، جایی خارج از آمریکا
2017-11-21
فصل اول/ قسمت پنجم: موزیکال، قسمت اول – کلاه سیلندریها و رقاصها
2018-01-04
فصل اول/ قسمت ششم: موزیکال، قسمت دوم – راک اند رول و روزهای خیابان
2018-01-07
فصل اول/ قسمت هفتم: فیلم نوآر، قسمت اول – سایه ها میتازند
2018-01-21
فصل اول/ قسمت هشتم: فیلم نوآر، قسمت دوم – تاریکی ابدیست
2018-01-21
فصل اول/ قسمت نهم: سینمای جنگ، قسمت اول – میدان نبرد: پرده سینما
2018-02-15
فصل اول/ قسمت دهم: سینمای جنگ، قسمت دوم – هدف، دشمن روبرو
2018-02-15
فصل اول/ قسمت یازدهم: سینمای جنگ، قسمت سوم – روزهای آتش و خون، دفاع مقدس
2018-03-01
فصل اول/ قسمت دوازدهم: سینمای وحشت،قسمت اول - هیولاها، ارواح، زامبی ها و سایر دوستان
2018-04-09
فصل اول/ قسمت سیزدهم: سینمای وحشت، قسمت دوم - تیز و بران
2018-04-18
فصل اول/ قسمت چهاردهم: علمی/تخیلی، قسمت اول - شیرجه ای به دل شبه علم
2018-04-19
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده
2019-05-25
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده
2019-05-25
فصل اول/ قسمت پانزدهم: علمی/تخیلی، قسمت دوم - برخورد نزدیک از روی پرده

Latest Episode