نگاهی به تاریخ ایران
Published January 26, 2021
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند

Available Episodes

2021-01-01
صفویه - بخش اول، کلیاتی درباره دوره دودمان صفویه
2021-01-02
صفویه - بخش دوم، آغاز ضعف و فروپاشی شاه سلطان حسین
2021-01-03
صفویه - بخش سوم، بی‌توجهی شاه سلطان حسین به تخلفات ارکان دولتش
2021-01-04
صفویه - بخش چهارم، نگرانی کشورهای اروپایی متحد از ضعف دولت شاه سلطان حسین
2021-01-05
صفویه - بخش پنجم، علل سرکشی و طغیان افاغنه به علت سخت‌گیری مذهبی حاکم گمارده‌شده‌ی شاه سلطان حسین
2021-01-06
صفویه - بخش ششم، طغیان افاغنه و هجوم به طرف ایران
2021-01-07
صفویه - بخش هفتم، نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان
2021-01-08
صفویه - بخش هشتم، محاصره پایتخت (اصفهان) و نجات و فرار طهماسب میرزا از اصفهان
2021-01-09
صفویه - بخش نهم، نبرد گلون آباد و شکست لشکر شاه سلطان حسین و تاجگذاری محمود افغان در اصفهان
2021-01-10
صفویه - بخش دهم، سلطنت محمود افغان و قتل سرداران قزلباش توسط او
2021-01-11
صفویه -بخش یازدهم، شکست‌های افاغنه
2021-01-21
افشاریه - بخش اول، ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه
2021-01-22
افشاریه - بخش دوم، هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان
2021-01-23
افشاریه - بخش سوم، خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر
2021-01-24
افشاریه - بخش چهارم، تاجگذاری نادرشاه کبیر
2021-01-25
افشاریه - بخش پنجم، فتح هندوستان
2021-01-26
افشاریه - بخش ششم، شهادت نادرشاه و جانشینان او
2021-05-31
زندیه - بخش اول، نزاع جانشینان نادر شاه بر سر سلطنت
2021-06-01
زندیه - بخش دوم، ظهور کریمخان زند و غارت اصفهان توسط علیمردان خان بختیاری
2021-06-02
زندیه - بخش سوم، کشته شدن محمدحسن خان قاجار، پدر آغا محمد خان
2021-06-03
زندیه - بخش چهارم، مرگ کریم خان و انقراض زندیه
2021-06-06
قاجاریه، بخش اول، کلیاتی در باره ۱۴۴ سال سلطنت قاجاریه
2021-06-07
قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار
2021-06-08
قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان
2021-06-09
قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار
2021-06-10
قاجاریه، بخش پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای
2021-06-11
قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه
2021-06-12
قاجاریه، بخش هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه
2021-06-13
قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات
2021-06-14
قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه
2021-06-15
قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی
2021-06-18
قاجاریه، بخش یازدهم، سلطنت محمدعلی شاه و مخالفت او با قانون مشروطه و به توپ بستن مجلس شورای ملی، سلطنت احمد شاه قاجار و انقراض سلسله قاجاریه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-01
صفویه - بخش اول، کلیاتی درباره دوره دودمان صفویه
2021-01-02
صفویه - بخش دوم، آغاز ضعف و فروپاشی شاه سلطان حسین
2021-01-03
صفویه - بخش سوم، بی‌توجهی شاه سلطان حسین به تخلفات ارکان دولتش
2021-01-04
صفویه - بخش چهارم، نگرانی کشورهای اروپایی متحد از ضعف دولت شاه سلطان حسین
2021-01-05
صفویه - بخش پنجم، علل سرکشی و طغیان افاغنه به علت سخت‌گیری مذهبی حاکم گمارده‌شده‌ی شاه سلطان حسین
2021-01-06
صفویه - بخش ششم، طغیان افاغنه و هجوم به طرف ایران
2021-01-07
صفویه - بخش هفتم، نفوذ افاغنه به نزدیکی اصفهان و سستی و خیانت فرمانده لشکر سلطان
2021-01-08
صفویه - بخش هشتم، محاصره پایتخت (اصفهان) و نجات و فرار طهماسب میرزا از اصفهان
2021-01-09
صفویه - بخش نهم، نبرد گلون آباد و شکست لشکر شاه سلطان حسین و تاجگذاری محمود افغان در اصفهان
2021-01-10
صفویه - بخش دهم، سلطنت محمود افغان و قتل سرداران قزلباش توسط او
2021-01-11
صفویه -بخش یازدهم، شکست‌های افاغنه
2021-01-21
افشاریه - بخش اول، ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه
2021-01-22
افشاریه - بخش دوم، هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان
2021-01-23
افشاریه - بخش سوم، خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر
2021-01-24
افشاریه - بخش چهارم، تاجگذاری نادرشاه کبیر
2021-01-25
افشاریه - بخش پنجم، فتح هندوستان
2021-01-26
افشاریه - بخش ششم، شهادت نادرشاه و جانشینان او
2021-05-31
زندیه - بخش اول، نزاع جانشینان نادر شاه بر سر سلطنت
2021-06-01
زندیه - بخش دوم، ظهور کریمخان زند و غارت اصفهان توسط علیمردان خان بختیاری
2021-06-02
زندیه - بخش سوم، کشته شدن محمدحسن خان قاجار، پدر آغا محمد خان
2021-06-03
زندیه - بخش چهارم، مرگ کریم خان و انقراض زندیه
2021-06-06
قاجاریه، بخش اول، کلیاتی در باره ۱۴۴ سال سلطنت قاجاریه
2021-06-07
قاجاریه، بخش دوم، سقوط سلسله زندیه و ظهور آغا محمد خان قاجار
2021-06-08
قاجاریه، بخش سوم، تاجگذاری آغا محمد خان قاجار و تهاجم به قفقاز و قتل عام مردم گرجستان
2021-06-09
قاجاریه، بخش چهارم، به سلطنت رسیدن فتحعلیشاه قاجار
2021-06-10
قاجاریه، بخش پنجم، جنگهای ایران و روس وشکست ایران و تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای
2021-06-11
قاجاریه، بخش ششم، آغاز سلطنت محمد شاه قاجار و ظهور فرقه‌های شیخیه و بابیه
2021-06-12
قاجاریه، بخش هفتم، آغاز سلطنت ناصرالدین شاه و قتل امیر کبیر به فرمان پادشاه
2021-06-13
قاجاریه، بخش هشتم، ادامه سلطنت ناسرالدین شاه و شکست او در حمله به هرات و از دست رفتن حاکمیت ایران بر هرات
2021-06-14
قاجاریه، بخش نهم، آغاز مخالفت و ایستادگی مردم در برابر حکومت ناصرالدین شاه
2021-06-15
قاجاریه، بخش دهم، ترور ناصرالدین شاه و قتل او و آغاز سلطنت مظفرالدین شاه و برقراری قانون مشروطه سلطنتی
2021-06-18
قاجاریه، بخش یازدهم، سلطنت محمدعلی شاه و مخالفت او با قانون مشروطه و به توپ بستن مجلس شورای ملی، سلطنت احمد شاه قاجار و انقراض سلسله قاجاریه

Latest Episode