هستی عریان
Published March 16, 2021
Episodes 124

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در عرفان وارد نمی شویم که چیزی یاد بگیریم. بلکه می آییم تا آنچه را که می ‌دانیم فراموش کنیم. هستی عریان عموماً به بررسی ارتباط انسان با خود و نیز انسان با هستی می پردازد. در این رابطه مطالب بسیار زیادی گفته شده و کتابهای فراوانی به نگارش در آمده است ولیکن ما در هستی عریان موضوعات خود شناسی و هستی شناسی را از دیدگاه عرفان شرق خصوصاً مثنوی معنوی (مولانا) مورد بررسی قرار می دهیم. اما این بررسی فقط به مولانا و مثنوی محدود نخواهد شد. در این مسیر دیدگاههای دیگر بزرگان شرق و غرب مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. بطور کلی هدف ما از این سلسله جلسات باز نمودن مفهوم خود شناسی میباشد.

Available Episodes

2020-09-10
مبحث ۱- آگاهی- عیادت کر بر همسایه‌ی رنجور
2020-09-10
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۲
2020-09-10
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۲
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۳
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۳
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۳از۳
2020-09-10
آگاهی - شکایت گفتن پیرمردی به طبیب
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۱از۳
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۲از۳
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۳از۳
2020-09-10
آگاهی - قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن
2020-09-10
آگاهی - قصه ی جوحی و آن کودک
2020-09-23
مبحث ۲- تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌، قسمت ۱ از ۲
2020-09-23
تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌،قسمت ۲ از ۲
2020-09-23
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۱ از۲
2020-09-23
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۲ از ۲
2020-09-23
تقلید-فروختن صوفیان خر صوفی را
2020-09-23
مبحث۳- نفس-ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت
2020-09-23
نفس- چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را
2020-09-23
نفس- رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود
2020-09-23
مبحث ۴- فکر- داستان حکایت آن مطرب در بزم امیر
2020-09-23
فکر- سلطان محمود و غلام هندو
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس، قسمت ۱ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۲ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۳ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۴ از ۴
2020-09-23
فکر-کشیدن موش مهار شتر را
2020-09-29
مبحث ۵ - مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مرگ- حکایت آن مطرب در بزم امیرترک
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مرگ-تفسیر موتواقبل ان تموتو
2020-09-29
مبحث ۶ - ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مبحث ۷- مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
مبحث ۸- حیات -مری کردن رومیان و چینیان
2020-09-29
حیات-اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
2020-09-29
حیات-اندرز کردن صوفی خادم
2020-09-29
حیات -حیات چیست،بحث پیروخشم
2020-09-29
حیات-مقدمه ای بر بحث آرزو
2020-09-29
حیات -مبحث آرزو، ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان
2020-09-29
حیات -دنیای وارونه،امتحان کردن لقمان زیرکی لقمان را
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
حیات -بحث پـــیر، کبودی زدن قزوینی
2020-09-29
مبحث ۹ - روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری را ۴
2020-09-29
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
مبحث ۱۰ - عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۲ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۳ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۴ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۵ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۶ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۷ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۸ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۹ از ۱۲
2020-09-29
عشق - وکیل صدر جهان،قسمت ۱۰ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۱ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۲ از ۱۲
2020-09-29
عشق-سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید
2020-10-02
هستی عریان (Trailer)
2020-11-12
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱
2020-11-15
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۲
2020-11-18
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۳
2020-11-30
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۴
2020-12-01
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۵
2020-12-03
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۶
2020-12-05
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۷
2020-12-07
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۸
2020-12-09
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۹
2020-12-11
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۰
2020-12-15
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۱
2020-12-17
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۲
2021-02-09
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۳۰ حافظ - زلفت هزارپا به یکی تار مو ببست
2021-02-11
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۲۶۸ حافظ - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2021-02-15
شرح غزلیات حافظ - غزل ۳۷ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست ۱
2021-02-19
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۴۳ ت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
2021-02-22
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۱
2021-02-23
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۸۳ - دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
2021-02-26
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۲
2021-03-02
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۳
2021-03-05
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۴
2021-03-09
شرح غزلیات حافظ - غزل ۱۸۴ - دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
2021-03-12
شرح غزلیات حافظ - غزل۳۰ - زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست
2021-03-16
شرح غزلیات حافظ - غزل۲۰۷ - یاد باد آنکه سر کوی توام منزل بود
2021-06-14
شرح غزلیات حافظ - غزل ۳۷ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست ۱
2021-06-18
شرح غزلیات حافظ - غزل۲۳۱ - گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید
2021-06-22
شرح غزلیات حافظ - غزل۲۶۸- گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2021-06-25
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل ۱۰۵۹ - داد جارویی به دستم آن نگار
2021-06-29
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل ۱۸۵۵- چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون ۱
2021-07-02
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۱۸۵۵ - چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون ۲
2021-07-06
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۵۶۳ - دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ۱
2021-07-09
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۵۶۳ - دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ۲
2021-07-13
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۵۶۳ - دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ۳
2021-07-16
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۶۷۴ - چنان کز غم دل دانا گریزد
2021-07-20
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۷۲۸ - دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می کشد
2021-07-23
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۱۳۷۱ - ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام
2021-07-27
شرح غزلیات دیوان کبیر - غزل۱۶۲۱ - چو غلام آفتابی هم از آفتاب گویم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-10
مبحث ۱- آگاهی- عیادت کر بر همسایه‌ی رنجور
2020-09-10
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۲
2020-09-10
آگاهی - مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۲
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۱از۳
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۲از۳
2020-09-10
آگاهی - مبحث تکمیلی مفتون شدن قاضی برزن جوحی-۳از۳
2020-09-10
آگاهی - شکایت گفتن پیرمردی به طبیب
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۱از۳
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۲از۳
2020-09-10
آگاهی - التماس کردن همراه عیسی(ع) زنده کردن استخوانها-۳از۳
2020-09-10
آگاهی - قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن
2020-09-10
آگاهی - قصه ی جوحی و آن کودک
2020-09-23
مبحث ۲- تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌، قسمت ۱ از ۲
2020-09-23
تقلید- رنجورشدن آدمی بوهم و حکایت معلم‌،قسمت ۲ از ۲
2020-09-23
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۱ از۲
2020-09-23
تقلید-آن شخص که اشتر ضاله خود می جست، قسمت ۲ از ۲
2020-09-23
تقلید-فروختن صوفیان خر صوفی را
2020-09-23
مبحث۳- نفس-ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت
2020-09-23
نفس- چرب کردن مرد لافی لب و سبلت خود را
2020-09-23
نفس- رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود
2020-09-23
مبحث ۴- فکر- داستان حکایت آن مطرب در بزم امیر
2020-09-23
فکر- سلطان محمود و غلام هندو
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس، قسمت ۱ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۲ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۳ از ۴
2020-09-23
فکر- معاویه و ابلیس،قسمت ۴ از ۴
2020-09-23
فکر-کشیدن موش مهار شتر را
2020-09-29
مبحث ۵ - مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
مرگ-داستان پیر چنگی ،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مرگ- حکایت آن مطرب در بزم امیرترک
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
مرگ-قصه‌ی طوطی وبازرگان،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مرگ-تفسیر موتواقبل ان تموتو
2020-09-29
مبحث ۶ - ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
ترس -مسجد عاشق‌ کش،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
مبحث ۷- مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
مقدمه ایی بر عشق - موسی و شبان ،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
مبحث ۸- حیات -مری کردن رومیان و چینیان
2020-09-29
حیات-اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل
2020-09-29
حیات-اندرز کردن صوفی خادم
2020-09-29
حیات -حیات چیست،بحث پیروخشم
2020-09-29
حیات-مقدمه ای بر بحث آرزو
2020-09-29
حیات -مبحث آرزو، ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان
2020-09-29
حیات -دنیای وارونه،امتحان کردن لقمان زیرکی لقمان را
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۱ از ۳
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۲ از ۳
2020-09-29
حیات-بسته شدن تقریر،قسمت ۳ از ۳
2020-09-29
حیات -بحث پـــیر، کبودی زدن قزوینی
2020-09-29
مبحث ۹ - روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
روان و نفس-فریفتن روستایی شهری را ۴
2020-09-29
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- حکایت مارگیر،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
روان و نفس- آن شخص کی در عهد داود شب و روز دعا می‌کرد،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
مبحث ۱۰ - عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
عشق-تمثیل تن آدمی به مهمان‌خانه،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۱ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۲ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۳ از ۴
2020-09-29
عشق-شب دزدان،قسمت ۴ از ۴
2020-09-29
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۱ از ۲
2020-09-29
عشق-مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن،قسمت ۲ از ۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۲ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۳ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۴ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۵ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۶ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۷ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۸ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۹ از ۱۲
2020-09-29
عشق - وکیل صدر جهان،قسمت ۱۰ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۱ از ۱۲
2020-09-29
عشق-وکیل صدر جهان،قسمت ۱۲ از ۱۲
2020-09-29
عشق-سبحانی ما اعظم شانی گفتن ابویزید
2020-10-02
هستی عریان (Trailer)
2020-11-12
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱
2020-11-15
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۲
2020-11-18
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۳
2020-11-30
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۴
2020-12-01
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۵
2020-12-03
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۶
2020-12-05
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۷
2020-12-07
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۸
2020-12-09
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۹
2020-12-11
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۰
2020-12-15
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۱
2020-12-17
فردیت، مراقبه و شهود - دقوقی و کراماتش ۱۲
2021-02-09
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۳۰ حافظ - زلفت هزارپا به یکی تار مو ببست
2021-02-11
فردیت، مراقبه و شهود - شرح غزل ۲۶۸ حافظ - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2021-02-15
شرح غزلیات حافظ - غزل ۳۷ - بیا که قصر امل سخت سست بنیادست ۱
2021-02-19
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۴۳ ت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
2021-02-22
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۱
2021-02-23
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۸۳ - دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
2021-02-26
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۲
2021-03-02
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۳
2021-03-05
شرح غزلیات حافظ - غزل۱۵۲ - در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد ۴
2021-03-09
شرح غزلیات حافظ - غزل ۱۸۴ - دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند
2021-03-12
شرح غزلیات حافظ - غزل۳۰ - زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست