همراه اتیسم
Published January 3, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پذیرش ، صبوری ، عشق و تلاش . این چیزی است که هر کودکی نیاز دارد مخصوصا ((اتیسم)). راجع به دغدغه هایم و بچه هایی که با آن ها آشنا می شوم صحبت می کنم .

Available Episodes

2021-01-03
همراه اتیسم (Trailer)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-03
همراه اتیسم (Trailer)

Latest Episode